Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost LAGUR-a Tramuntana.

Novosti

Objavljen Javni poziv za dodjelu potpora otočnom gospodarstvu

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske Unije objavilo je Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u 2019. godini otočnim poslodavcima za očuvanje radnih mjesta.

Podnositelji zahtjeva za ostvarivanje prava na potporu male vrijednosti su otočni poslodavci,  odnosno fizičke osobe–obrtnici, trgovac pojedinac i pravne osobe koje svoju registriranu djelatnost obavljaju na otocima, neovisno o svom sjedištu.

Podnositelji zahtjeva za potporu mogu ostvariti potpore pod sljedećim uvjetima

  • da na otocima obavljaju djelatnosti koje su važne za gospodarski razvoj otoka (članak 35. Zakona o otocima),
  • da zaposlenici koje zapošljavaju imaju prebivalište na otocima te da rade kod istog Podnositelja zahtjeva za potporu najmanje dvanaest mjeseci bez prekida do trenutka podnošenja Zahtjeva,
  • da udio vlasništva Republike Hrvatske, jedinice regionalne (područne) samouprave i jedinice lokalne samouprave u strukturi vlasništva Podnositelji zahtjeva za potporu nije veći od 50% i da nisu financijske institucije (banke, osiguravajuća društva, štedno-kreditne zadruge i slično).

Kriteriji za ostvarivanje prava na potpore su:

  1. broj zaposlenih radnika
  2. obavljanje sljedećih djelatnosti prema članku 35. Zakona o otocima:
  • proizvodnja bilja na postojećim i novim nasadima na otvorenom i u zaštićenim prostorima (maslinarstvo, vinogradarstvo, voćarstvo, berba i prerada samoniklog bilja, uzgoj i prerada aromatičnog i ljekovitog bilja, povrćarstvo), ekstenzivno i poluintenzivno ovčarstvo i kozarstvo te pčelarstvo, s posebnim naglaskom na proizvodnju i preradu proizvoda u sklopu sustava kvalitete i ekološkog uzgoja; proizvodnja i prerada proizvoda s oznakom »Hrvatski otočni proizvod«; školjkarstvo, ulov plave ribe, a na području vanjskog ribolovnog mora i bijele ribe, mrijest, uzgoj i prerada ribe i drugih morskih organizama; tradicijski ribolov; trgovina svježom i prerađenom ribom; ronilaštvo; uzgoj, selektivno i kontrolirano vađenje, obrada i konfekcioniranje koralja i spužvi, uvažavajući odredbe donesene posebnim propisima iz područja zaštite prirode i okoliša te mjere iz relevantnih strateških dokumenata; eksploatacija mineralnih sirovina za potrebe klesarstva i građevinarstva; klesarstvo; eksploatacija morske soli; jedrarstvo; proizvodnja ribarskih alata; lončarstvo; izrada posebnih otočnih suvenira; čuvanje i obnova materijalnih i nematerijalnih kulturnih dobara; turizam održivih razmjera u novim i postojećim obnovljenim i prenamijenjenim objektima; ekoturizam; kulturni turizam i ostali selektivni oblici turističke ponude, zdravstveni turizam; tradicionalna gradnja koja uključuje upotrebu kamena kao građevnog materijala; mala brodogradnja, proizvodnja brodske opreme i remont brodova; djelatnosti koje uključuju znanstveno-tehnološka istraživanja i upotrebu visokih tehnologija; informatička djelatnost; okolišu prikladna industrijska proizvodnja završnog stupnja prerade i proizvodnja gotovih industrijskih proizvoda; proizvodnja i korištenje obnovljivih izvora energije na otocima i u moru; pomorski, otočni cestovni i zračni prijevoz; tradicijski obrt; umjetničke radionice, radionice za obnovu kulturne baštine; djelatnost socijalne skrbi i zdravstva; djelatnost humanitarnih organizacija i organizacija civilnog društva te sve djelatnosti koje se provode na temelju odrednica Pametnog otoka iz članka 22. stavka 1. ovoga Zakona i druge djelatnosti definirane Nacionalnim planom.

Visina potpore određuje  se sukladno razvrstavanju otoka prema otočnim razvojnim pokazateljima odnosno te prema podjeli otoka  na prvu i drugu skupinu. Slijedom navedenog, Podnositelji zahtjeva za potporu na otocima prve skupine imaju pravo na potpore u iznosu od 100%  jedne prosječne isplaćene mjesečne bruto plaće po zaposleniku, koju isplaćuje Podnositelj zahtjeva za potporu, bez doprinosa na plaću, dok je na otocima druge skupine riječ o iznosu od 50% tog iznosa.

Ukupan iznos potpora male vrijednosti koje se dodjeljuju jednom poslodavcu ne smije prelaziti iznos od 200 tisuća eura unutar razdoblja od tri fiskalne godine. Također, korisnici potpora koji su ostvarili pravo na potporu male vrijednosti otočnim poslodavcima za očuvanje radnih mjesta u prošloj godini stječu pravo na podnošenje Zahtjeva protekom 12 mjeseci od prethodno podnesenog Zahtjeva.

Rok za podnošenje Zahtjeva je do 31. listopada 2019. godine, na adresu:

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Povjerenstvo za ostvarivanje prava na potpore male vrijednosti

otočnim poslodavcima za očuvanje radnih mjesta

Miramarska cesta 22

10000 Zagreb

Sve dodatne informacije i potrebnu dokumentaciju je moguće pronaći OVDJE.