Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost LAGUR-a Tramuntana.

Novosti

Uključite se u izradu novog Operativnog programa za sektor pomorstva i ribarstva

 

 

Link na Anketni upitnik

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva, započinje sa pripremama za izradu Operativnog programa čija će se provedba sufinancirati sredstvima novog fonda Europske unije za razdoblje 2021-2027. godina, a kojim je predviđeno doprinijeti ostvarivanju prvenstveno ciljeva Zajedničke ribarstvene politike te u određenom dijelu i ciljeva pomorske politike. Kako bi se identificirale potrebe te postavili prioriteti i ciljevi kojima će doprinositi novi Operativni program, provodi se ispitivanje interesa i potreba kroz anketiranje sektora i ostalih zainteresiranih o područjima interesa i aktivnostima za moguće sufinanciranje. Anketni upitnik sadržava prijedloge mogućih aktivnosti/mjera prema trenutnim okvirima i mogućnostima definiranima u prijedlogu uredbe kojom se definiraju osnovne odredbe vezane uz novo programsko razdoblje 2021.-2027., a koja će biti primjenjiva na sve države članice Europske unije, pa tako i na Republiku Hrvatsku. Kako je donošenje navedene uredbe u tijeku i ispitivanje potreba se temelji na prijedlozima, prilikom analize rezultata i definiranja mogućih aktivnosti za sufinanciranje će se isti po potrebi uskladiti sa konačnim zakonodavnim okvirom. Važno je napomenuti kako Republika Hrvatska u trenutnoj fazi donošenja navedenog zakonodavnog okvira i do samog usvajanja istog zastupa interese sektora ribolova i akvakulture te ulaže napore za uvažavanje potreba sektora.

Uzimajući u obzir da je za novo programsko razdoblje i novi Operativni program Republici Hrvatskoj dana fleksibilnost te nisu unaprijed definirane moguće mjere na razini Europske unije kao što je slučaj u trenutnom razdoblju, od iznimne je važnosti da se što veći broj predstavnika sektora odazove ispunjavanju ankete kako bi identificiralo stvarno stanje i potrebe te odabrali prioriteti i ciljevi najznačajniji za hrvatsko ribarstvo, kao i odgovarajuće aktivnosti za postizanje tih ciljeva, u okvirima koje će postaviti nova uredba.

Određeni uvjeti i kriteriji prihvatljivosti te ograničenja vezana za provedbu pojedinih mjera bit će propisani Uredbom o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo za razdoblje 2021.-2027.

Postupak donošenja Uredbe na razini zakonodavnih institucija Europske unije je u tijeku i prijedlog mjera u ovom upitniku je pripremljen prema trenutnom prijedlogu. Prema tome, predložene mjere nisu konačne i po potrebi će se usklađivati sa konačnim tekstom propisa po njegovom donošenju.

U nastavku je pregled osnovnih odredbi vezanih za uvjete prihvatljivosti i ograničenja, a koje su trenutno navedene u prijedlogu europske uredbe.

Općenito, potpora se NE MOŽE dodijeliti za:

 • operacije/troškove kojima se povećava ribolovni kapacitet ribarskih plovila ili kupnja opreme kojom se povećava sposobnost ribarskih plovila za pronalaženje ribe
 • izgradnju ili kupnju ili uvoz ribarskih plovila (osim potpore za prvu kupnju za mlade ribare, pod uvjetom da se radi o postojećem ribarskom plovilu, duljine do 24 metra)
 • prijenos ribarskih plovila u treće zemlje ili prijenos zastave plovila na treću zemlju, među ostalim osnivanjem zajedničkih pothvata s partnerima iz tih zemalja
 • istraživački ribolov, osim ako ga obavljaju znanstvene institucije u cilju istraživanja mogućnosti upravljanja ribljim stokovima radi osiguravanja održivog ribolova ili istraživački ribolov invazivnih vrsta
 • prijenos vlasništva nad poduzećem
 • izravno poribljavanje, osim ako je pravnim aktom EU ili u slučaju eksperimentalnog poribljavanja izričito predviđeno kao mjera ponovnog uvođenja ili druge mjere očuvanja
 • izgradnju novih luka ili novih burza ribe
 • mehanizme intervencija na tržištu u cilju privremenog ili trajnog povlačenja proizvoda ribarstva ili akvakulture s tržišta, kako bi se ponuda smanjila i time spriječio pad cijena ili pak uzrokovalo povećanje cijena
 • ulaganja u ribarska plovila koja su nužna za poštovanje zahtjeva na temelju prava EU koji su na snazi u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu
 • ulaganja u ribarska plovila koja nisu ostvarila dostatnu ribolovnu aktivnosti od najmanje su 60 ribolovnih dana tijekom dvije kalendarske godine koje su prethodile godini podnošenja zahtjeva za potporu
 • zamjenu ili modernizaciju motora ribarskih plovila (osim za plovila do 24 metra koja pripadaju segmentu ribarske flote za koji je utvrđeno da je u ravnoteži)

NAČIN POPUNJAVANJA UPITNIKA

Upitnik se sastoji od tri osnovna dijela. Prvi dio obuhvaća vaše osobne podatke, dok su drugi i treći dio vezani za područja interesa i mjere koje bi trebalo obuhvatiti i financirati novim Operativnim programom. Treći dio je dodatno podijeljen na specifične dijelove koji se odnose na pojedina područja interesa.

Upitnik možete popuniti u elektronskom obliku ili ručno (pregledno i čitljivo). Upitnik se popunjava na način da se označavaju ona područja interesa i one mjere kojima bi po Vašem mišljenju trebalo dati najviše značaja, odnosno za čiji bi razvoj i provedbu trebalo odvojiti najviše financijskih sredstava. Traženi podaci se unose u bijela polja, a detaljne upute za popunjavanje su navedene u pojedinim dijelovima upitnika.

NAČIN I ROK DOSTAVE POPUNJENOG UPITNIKA

Upitnik možete ispuniti putem linka (na početku obavijesti) ili putem Word dokumenta. Ukoliko upitnik ispunjavate putem Word dokumenta, popunjeni upitnik možete dostaviti putem elektronske pošte na: eufondovi.ribarstvo@mps.hr ili u tiskanom obliku. Ako se dostavlja u tiskanom obliku, upitnik se može poslati putem pošte ili dostaviti osobno u Upravu ribarstva (u sjedište u Zagrebu ili u područnu jedinicu).

Osim izravno, upitnik možete Upravi ribarstva dostaviti i putem Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske obrtničke komore ili FLAG-a Tramuntana (za korisnike s područja FLAG-a). 

Popunjeni upitnik je potrebno dostaviti do 1. studenoga 2019. godine.