Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost LAGUR-a Tramuntana.

Novosti

Obavijest za ribare i kupce tune i igluna – od 15. veljače započela je obveza dostave podataka o sljedivosti

Otvaranjem sezone udičarskog tunolova 15. veljače započela je praktična primjena Pravilnika o sljedivosti za plavoperajnu tunu i igluna („Narodne novine“, 82/2019. Svaka tuna ili iglun, neovisno o tome je li ulovljena udičarskim alatom ili potječe iz prilova mora biti označena markicom koja  će se vezati oko repa ribe. Svaka markica sadržava jedinstveni bar kod a svaki ribar koji ulovi tunu ili igluna obvezan je upisati u elektronski ili mobilni očevidnik dodijeljeni bar svakoj pojedinoj vrsti. Prvi kupac će nakon prihvaćanja i preuzimanja ribe u modulu sljedivosti moći upisati sljedećeg kupca te informacije o prezentaciji ribe te o tome je li smrznuta ili filetirana. U trenutku kada se riba dijeli na manje komade unutar odobrenog objekta, svaki komad se označava naljepnicom koje su povezane s izvornim bar kodom koji je ribar stavio na rep.

Opisanim postupkom osigurava se da se informacije o ribi prenose na svakog sljedećeg subjekta u lancu distribucije, kao i da se nadopunjavaju ako postoji potreba , te da su dostupne u maloprodaji krajnjem potrošaču koji očitavanjem bar koda ili upisom bar koda na web stranicu mogu saznati informacije o svakoj ribi.

Korisnici sustava sljedivosti su:

  • ovlaštenici povlastice za gospodarski ribolov kojima je dodijeljena ulovna kvota za ulov tune i/ili igluna sukladno posebnim propisima o ulovu tune i/ili igluna
  • ovlaštenici povlastice za gospodarski ribolov koji tunu i/ili igluna ulove kao prilov
  • nositelji dozvole za akvakulturu kojima je u dozvoli upisana vrsta tuna (u daljnjem tekstu: nositelji dozvole za akvakulturu)
  • prvi kupci tune i/ili igluna – odobreni objekti te do 1. listopada 2020. ugostitelji
  • svi ostali kupci tune i/ili igluna

Važno je da se svi korisnici sustava sljedivosti, ako već nisu, registriraju na Portal gospodarskog ribarstva (PGR) nakon čega će zaprimiti korisničko ime i privremenu lozinku za prijavu na PGR.  Ako ste već registrirani ne treba ponavljati postupak nego se na PGR prijavite postojeći korisničkim imenom i lozinkom.

Izvor: https://ribarstvo.mps.hr/default.aspx?id=5111