Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost LAGUR-a Tramuntana.

Novosti

IZMJENA FLAG natječaja za dodjelu potpore za provedbu operacija u okviru Mjere 2.A.1. Razvoj turističkih sadržaja povezanih s tradicijom ribarskog kraja iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu LAGUR-a Tramuntana

Dana 10.04.2020. godine LAGUR Tramuntana (u daljnjem tekstu FLAG) usvojio je prvu izmjenu 1. FLAG natječaj iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu LAGUR-a Tramuntana za razdoblje 2014. – 2020. (u daljnjem tekstu LRSR) za Mjeru 2.A.1. “Razvoj turističkih sadržaja povezanih s tradicijom ribarskog kraja”

Predmetna izmjena se odnosi na:

  • Prilog II Popis dokumentacije za prijavu projekta. U Prilogu II se briše točka 15. „Dokument kojim se dokazuje pravo korištenja/zakupa javnih površina za provođenje aktivnosti manifestacija i natjecateljskih događanja (potrebno za provedbu aktivnosti 2.A.1. b. i 2.A.1. c.)“. Točke 16. i 17. postaju točke 15. i 16.. Ispravna verzija dokumenta ima oznaku „verzija: 1.1.“
  • Prilog III Popis dokumentacije uz Zahtjev za isplatu. U Prilogu III se ispravlja naziv Priloga i glasi: Prilog III Popis dokumentacije uz Zahtjev za isplatu. Ispravna verzija dokumenta ima oznaku „verzija: 1.1.“
  • Obrazac 1. Zahtjev za potporu. U Obrascu 1. Zahtjev za potporu ispravljeno je pitanje 2.2. „Projekt obuhvaća“, pitanje 2.4. „Vrijeme provedbe projekta“ te pitanje 2.6. „Projekt mora biti podijeljen na pojedinačne aktivnosti (označene u tablici sa A1; A2; A3….An). Aktivnosti se mogu sastojati od podaktivnosti, primjerice aktivnost A1 se sastoji od dvije podaktivnosti: A1.1. i A1.2.“. Ispravna verzija dokumenta ima oznaku „verzija: 1.1.

 Ostali dijelovi FLAG natječaja s pripadajućim prilozima i obrascima za provedbu mjere 2.A.1. „Razvoj turističkih sadržaja povezanih s tradicijom ribarskog kraja“ ostaju nepromijenjeni.

Cjelokupna natječajna dokumentacija dostupna je ovdje

Lokalna razvojna strategija u ribarstvu LAGUR-a Tramuntana za razdoblje 2014. – 2020. dostupna je ovdje