Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost LAGUR-a Tramuntana.

Novosti

UPUTA O NAČINU DOSTAVE AKATA PREMA LAGUR-u I NOSITELJIMA PROJEKATA 

Nastavno na Uputu Uprave ribarstva o privremenom postupku provedbe Lokalne razvojne strategije u ribarstvu tijekom pandemije uzrokovane koronavirusom (Covid-19), LAGUR Tramuntana donio je

UPUTU O NAČINU DOSTAVE AKATA PREMA LAGUR-u I NOSITELJIMA PROJEKATA 

Zbog izvanrednih okolnosti uzrokovanih pandemijom koronavirusa (Covid-19) nositelji projekata mogu, usprkos određenim odredbama Natječaja, postupati kako slijedi:

OPĆE ODREDBE:

 1. Sve opće i specifične odredbe navedene u ovoj Obavijesti primjenjuju se za vrijeme trajanja izvanrednih okolnosti uzrokovanih pandemijom koronavirusa (Covid-19) umjesto odgovarajućih odredbi FLAG Natječaja za Mjeru 2.A.1. Po prestanku izvanrednih okolnosti sve odredbe iz Obavijesti prestaju važiti, te se primjenjuju odredbe FLAG Natječaja za Mjeru 2.A.1.
 2. Nositelj projekta može sve akte koje upućuje FLAG-u(prijava projekta, odgovor na Zahtjev za D/O/I, Zahtjev za odustanak, prigovor na odluke nadležnog tijela i dr.) podnijeti i u elektroničkom obliku na adresu lagur.tramuntana@gmail.com.;
 3. Ukoliko dokumentaciju iz točke 2. podnosi u elektroničkom obliku, obavezno ju mora naknadno dostaviti FLAG-u putem pošte u izvornom obliku, radi evidentiranja i čuvanja dokumentacije (u primjerenom roku kojeg će FLAG odrediti i o kojem će nositelji projekata biti pravovremeno obaviješteni);
 4. Svi sastavni dijelovi predmetne dokumentacije moraju biti dostavljeni kao privitak elektroničke pošte iz točke 2. i/ili putem poveznice, skenirani ili u PDF obliku;
 5. U slučaju nemogućnosti dostave/ishođenja određenog akta od strane nositelja projekta(obzirom da nadležne institucije za izdavanje projektne dokumentacije rade ograničeno i/ili sa smanjenim administrativnim kapacitetima i/ili zbog ograničenja utvrđenih mjerama Stožera civilne zaštite), nositelj projekta obvezan je FLAG-u elektroničkim putem uputiti Obavijest o nemogućnosti dostave/ishođenja potrebne dokumentacije. Navedena Obavijest mora biti obrazložena, upućivati na relevantno ograničenje/zabranu (ako je primjenjivo) te sadržavati prijedlog primjerenog roka za dostavu akta. FLAG će navedeno uzeti u obzir kod postupaka i rokova vezanih za odgovore/dopune, prigovore i drugo, te će, ukoliko utvrdi da se radi o opravdanim okolnostima, nositelju projekta primjereno produžiti rok za dostavu predmetnog akta.
 6. Ukoliko je došlo do normalizacije poslovanja institucija i/ili ukidanja Mjera Stožera civilne zaštite na koje se nositelj projekta poziva sukladno točki 5., isti ne može tražiti produženje rokova za dostavu akata sukladno točki 5.
 7. Dostava odluka/obavijesti/zahtjeva nositelju projekta od strane FLAG-a može se obavljati i elektroničkim putem, i to na način da će isti biti će ispisani na memorandumu FLAG-a, ovjereni potpisom i pečatom (ili odobreni sukladno točki 5.) te poslani s e-mail adrese lagur.tramuntana@gmail.com, skenirani ili u PDF formatu.
 8. U slučaju nemogućnosti fizičke ovjere dokumenata potpisom i pečatom, FLAG je dužan prije upućivanja službenih akata nositeljima projekta ishoditi od odgovornih/ovlaštenih osoba koje inače te akte potpisuju, suglasnost odnosno odobrenje putem elektroničke pošte.
 9. FLAG i/ili nositelj projekta obvezni su elektroničkim putem potvrditi primitak svakog službenog akta, i to u vidu odgovora na zaprimljeni službeni akt (potvrda primitka).

 

SPECIFIČNE ODREDBE:

U nastavku slijede dodatna obrazloženja glede pojedinih akata:

 1. PODNOŠENJE PRIJAVE PROJEKATA
 • Neovisno o elektroničkom slanju prijave projekta, nositelj projekta obvezan je poštovati Natječajem propisan rok za dostavu prijave projekta i Natječajem propisan sadržaj prijave projekta;
 • u predmetu e-maila nositelj projekta obvezan je napisati kako slijedi:„PRIJAVA PROJEKTA – FLAG Natječaj za Mjeru 2.A.1. – Puni naziv i adresa nositelja projekta“;
 • trenutkom podnošenja prijave projekta na ovaj FLAG natječaj smatra sedatum i vrijeme zaprimanja prijave projekta od strane FLAG-a.
 • Sve ostale odredbe Natječaja za Mjeru 2.A.1. koje se tiču podnošenja prijave projekta ostaju nepromijenjene.
 1. ZAHTJEV ZA DOPUNU/OBRAZLOŽENJE/ISPRAVAK
 • FLAG nositelju projekta, zbog razloga propisanih Natječajem, može izdati elektronskim putem Zahtjev za D/O/I, u bilo kojoj fazi postupka odabira projekata;
 • vremenom zaprimanja Zahtjeva za D/O/I od strane nositelja projekta smatra sedatum i vrijeme kada je Zahtjev za D/O/I elektroničkim putem poslan od strane FLAG-a.
 1. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA ODUSTAJANJE
 • U slučaju da nositelj projekta odustane od projekta, u predmetu e-maila obvezan je napisati kako slijedi:„ZAHTJEV ZA ODUSTAJANJE – FLAG Natječaj za Mjeru 2.A.1. – Puni naziv i adresa nositelja projekta“;
 • trenutkom podnošenja Zahtjeva za odustajanje smatra sedatum i vrijeme zaprimanja Zahtjeva za odustajanje od strane FLAG-a.
 1. PODNOŠENJE PRIGOVORA NA ODLUKU NADLEŽNOG TIJELA FLAG-a
 • U slučaju da nositelj projekta podnosi prigovor na Oduke iz točke 13. podtočke 4. Natječaja, u predmetu e-maila obvezan je napisati kako slijedi:„POVJERENSTVO ZA PRIGOVORE FLAG-a Tramuntana – Natječaj za Mjeru 2.A.1. – Puni naziv i adresa podnositelja prigovora“;
 • trenutkom podnošenja prigovora smatra sedatum i vrijeme zaprimanja prigovora od strane FLAG-a.
 • pisano odricanje od prava na prigovor i/ili odustajanje od već podnesenog prigovora nositelj projekta dostavlja FLAG-u elektroničkim putem, poštujući rokove navedene u Natječaju.
 1. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA ISPLATU
 • Sve navedeno primjenjuje se na odgovarajući način i na podnošenje Zahtjeva za isplatu jedino ako, u trenutku zaprimanja Zahtjeva za isplatu od strane FLAG-a, i dalje budu na snazi ograničenja/zabrane utvrđene mjerama Stožera civilne zaštite zbog izvanrednih okolnosti uzrokovanih pandemijom Covid-19. U suprotnom, primjenjuju se odredbe Natječaja za Mjeru 2.A.1..