Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost LAGUR-a Tramuntana.

Novosti

Ministarstvo poljoprivrede otvorilo je nova e-savjetovanja s javnošću vezana za sektor ribarstva

1. Savjetovanje s javnošću za Pravilnik o dopunama Pravilnika o sadržaju i obliku prodajnog lista i sadržaju registra prvih kupaca

Prijedlogom Pravilnika o dopuni Pravilnika o sadržaju i obliku prodajnog lista i sadržaju registra prvih kupaca predlaže se da i subjekti u poslovanju s hranom – ribarnice koje je registriralo ministarstvo i upisane su u Upisnik registriranih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla mogu biti prvi kupci plavoperajne tune i igluna. Time će se omogućiti da se u vrijeme pandemije korona virusom COVID-19 ribarima olakša prodaja tune i igluna, a krajnjim kupcima, odnosno građanima da imaju jednostavniji pristup kvalitetnoj i zdravoj ribi. Pravilnik također prati izmjene Pravilnika o sljedivosti za plavoperajnu tunu i igluna, kojim će se rok do kada ugostiteljski objekti i ribarnice mogu biti prvi kupci produžiti do 1. listopada 2021. godine.

Savjetovanje je otvoreno do: 01.06.2020.

2. Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.3. „Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture“

Ovaj Pravilnik se odnosi na izmjenu Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.3. „Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture“ („Narodne novine“, broj 107/15, 129/15, 12/16, 24/2016, 30/16, 88/16 i 108/16) u članku 22. stavku 3. Naime, stavkom 1. istoga članka definirano je da, u slučaju kada je izdana Odluka o povratu sredstva, korisnik može iznos duga vratiti u obrocima, dok je stavkom 3. definirano da dug može vratiti u najviše četiri rate u roku od jedne godine. U svrhu smanjenja opterećenja korisnika odnosno omogućavanja dodatnog vremena za vraćanje iznosa duga, predlaže se najveći broj rata povećati sa četiri na šest, a rok za vraćanje sa jedne na dvije godine.

Savjetovanje je otvoreno do: 06.06.2020.