Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost LAGUR-a Tramuntana.

Novosti

Ministarstvo poljoprivrede otvorilo je nova e-savjetovanja s javnošću vezana za sektor ribarstva

1.Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.2./II.3./II.4. „Produktivna ulaganja u akvakulturu“

Pravilnikom se utvrđuju uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore u okviru provedbe mjere II.2./II.3./II.4. „Produktivna ulaganja u akvakulturu“ u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020. Korisnici potpore na temelju ovoga Pravilnika su poduzeća u području akvakulture koji ostvaruju pravo na potporu s ciljem jačanja konkurentnosti i održivosti, zaštite i obnove vodne bioraznolikosti, diversifikacije prihoda te promocije resursno učinkovite, inovativne, konkurentne i na znanju utemeljene akvakulture. Predmet potpore su aktivnosti koje uključuju ulaganja u povećanje u proizvodnji i/ili osuvremenjivanje postojećih poduzeća u akvakulturi ili izgradnju novih. U odnosu na pravilnike koji su se primjenjivali za prethodno provedene natječaje u okviru ove mjere, ovaj Pravilnik sadrži dodatna pojašnjenja i unaprjeđenja u svrhu smanjenja administrativnog opterećenja korisnika.

Savjetovanje je otvoreno do: 06.06.2020.

2. Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o sadržaju, obliku i načinu dostave društveno-gospodarskih podataka u ribarstvu

Dostava društveno-gospodarskih podataka u ribarstvu regulira se donošenjem podzakonskg akta, sukladno članku 50. stavku 2. Zakona o morskom ribarstvu („Narodne novine“, br. 62/17 i 14/19) i članku 25. stavku 3. Zakona o akvakulturi („Narodne novine“, br. 130/17 i 111/18). Prijedlog pravilnika o sadržaju, obliku i načinu dostave društveno-gospodarskih podataka u ribarstvu sadrži odredbe kojima se propisuje oblik, sadržaj, način popunjavanja te način i rokovi dostave dokumentacije u okviru prikupljanja društveno-gospodarskih podataka u gospodarskom ribolovu na moru, akvakulturi i preradi proizvoda ribarstva i akvakulture čime se osigurava provedba Uredbe (EU) 2017/1004 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2017. o uspostavi okvira Unije za prikupljanje i upotrebu podataka u sektoru ribarstva te upravljanje njima i potporu za znanstveno savjetovanje u vezi sa zajedničkom ribarstvenom politikom i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 199/2008 (SL L 157, 20.6.2017.) te provedbenih i delegiranih akata koji iz iste proizlaze.

Savjetovanje je otvoreno do: 27.06.2020.