Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost LAGUR-a Tramuntana.

Novosti

Obavijest: Objavljen je Poziv za prijavu projekta usmjerenih mladima za financijsku potporu Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade

Središnji državni ured za demografiju i mlade objavio je Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2022. godinu.

Opći cilj Poziva je osnaživanje udruga mladih i za mlade u svrhu podizanja kvalitete života mladih te većeg socijalnog uključivanja mladih u zajednicu.

Poželjna su partnerstva s dionicima na lokalnoj, ali i nacionalnoj razini za sva prioritetna područja, međutim za prioritetno područje P.4.Mladi u ruralnim sredinama obavezno je partnerstvo s jedinicom lokalne samouprave koja ima sjedište na području na kojem se prijavljuje projekt.

Prihvatljive aktivnosti koje je moguće financirati :

 • P.1. Aktivno sudjelovanje mladih u društvu
  a) Poticanje mladih na aktivno sudjelovanje u društvu
  b) Mladi i održivi razvoj zajednice
 • P.2. Savjetovanje i informiranje mladih, organizacija slobodnog vremena mladih i podrška inicijativama mladih u zajednici
  a) Informativni centri za mlade
  b) Organizacija slobodnog vremena mladih putem klubova za mlade
  c) Centri za mlade
 • P.3. Zapošljivost i konkurentnost mladih na tržištu rada i prevencija ulaska u NEET kategoriju
 • P.4.  Mladi u ruralnim sredinama
 • P.5. Prevencija nasilja nad i među mladima
 • P.6. Rad s mladima u područjima pogođenim potresom
 • P.7. Prevencija ovisnosti mladih

Raspoloživi iznos sredstava: 11.000.000,00 kn.

Iznos sredstva koji se može dodijeliti po prijavitelju:

 • Najniži iznos 75.000,00 HRK
 • Najviši iznos 150.000,00 HRK

Prihvatljivi prijavitelji: udruge

Neprihvatljivi sektori:

 • udruge koje nisu uskladile svoj statut s odredbama Zakona o udrugama niti su podnijele zahtjev za usklađivanje statuta nadležnom uredu,
 • udruge koje nisu upisane u Registar neprofitnih organizacija i/ili ne vode transparentno financijsko poslovanje u skladu sa Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine, br. 121/14),
 • strane udruge
 • udruge čije se projektne aktivnosti koje prijavljuju na ovaj Poziv (aktivnosti koje se provode na istom području, u isto vrijeme i za iste korisnike) već financiraju iz državnog proračuna i po posebnim propisima, osim ako se ne radi o koordiniranom sufinanciranju iz više različitih izvora,
 • ogranci, podružnice i slični ustrojstveni oblici udruga koji nisu registrirani u skladu sa Zakonom o udrugama kao pravne osobe,
 • udruge čiji rad/djelatnost nije vezana uz prioritetno područje definirano ovim Pozivom,
 • udruge koje su nenamjenski trošile prethodno dodijeljena sredstva iz javnih izvora (nemaju pravo prijave sljedeće dvije godine, računajući od dana kada je udruzi upućena pisana obavijest o utvrđenom neispunjavanju ugovornih obveza),
 • udruge koje su u stečaju,
 • udruge koje nisu ispunile obveze vezane uz plaćanje doprinosa i/ili poreza,
 • strukovne udruge koje su osnovane s isključivim ciljem promicanja i zaštite zajedničkih interesa svojih članova, odnosno određene profesije

Rokovi i način podnošenja projektnih prijedloga:

Poziv je otvoren od 01. rujna do 03. listopada 2022. godine.

Prijava se obavlja putem sustava https://www.financijskepodrske.hr/.