Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost LAGUR-a Tramuntana.

Novosti

OBAVIJEST O OTVORENJU SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU ZA PRIJEDLOG PRAVILNIKA O PROVEDBI MJERE I.9. „PRIVREMENI PRESTANAK RIBOLOVNIH AKTIVNOSTI“ PRIDNENIM POVLAČNIM MREŽAMA – KOĆAMA U 2021. I 2022. GODINI

Opis savjetovanja:

Ovim se Pravilnikom propisuje provedba potpore u okviru mjere I.9 „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti“ u okviru Prioriteta 1. Europske unije „ Poticanje održivog ribarstva te obnova i očuvanje bioloških resursa“, u sklopu provedbe Programa za ribarstvo i akvakulturu Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2021. – 2027. godine (u daljnjem tekstu: Program), a u skladu sa odredbama Uredbe (EU) 2021/1139 Europskog parlamenta i Vijeća od 7. srpnja 2021. o uspostavi Europskog fonda za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu i izmjeni Uredbe (EU) 2017/1004 (SL L 247, 13.7.2021.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 2021/1139), Uredbe (EU) 2021/1060 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike (SL L 231, 30.6.2021) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 2021/1060), te delegiranih i provedbenih propisa koji iz istih proizlaze.

Predmet potpore u okviru predmetnog Prijedloga pravilnika je naknada ovlaštenicima povlastica za ribarsko plovilo i članove posade ribarskog plovila za kojeg je ta povlastica izdana za privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti (u daljnjem tekstu: privremena obustava) u segmentu ribolova pridnenim povlačnim mrežama – koćama (u daljnjem tekstu: koćarski ribolov) i to za sljedeće privremene obustave koćarskog ribolova:

a) privremena obustava u razdoblju od 20. rujna 2021. godine u 00:00 sati do 19. listopada 2021. godine u 24:00 sata u trajanju od 30 dana na području ribolovnih zona C, D i E. Iznimno, u ribolovnoj zoni E, od ograničenja su izuzeta sljedeća područja: dio podzone E1 sjeverno od spojnice: rt Grota na otoku Cresu – rt Pelova na otoku Krku i podzona E2, u skladu s Pravilnikom o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom – koćom u 2021. godini („Narodne novine“, br. 100/21)

b) privremena obustava u razdoblju od 15. rujna 2022. godine u 00:00 sati do 14. listopada 2022. godine u 24:00 sata u trajanju od 30 dana na području ribolovnih zona C, D i E. Iznimno, u ribolovnoj zoni E, od ograničenja su izuzeta sljedeća područja: dio podzone E1 sjeverno od spojnice: rt Grota na otoku Cresu – rt Pelova na otoku Krku i podzona E2, u skladu s Pravilnikom o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom – koćom u 2022. godini („Narodne novine“, br. 104/22).

Savjetovanje je moguće pronaći na sljedećoj poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=23756

Savjetovanje je otvoreno do 12.04.2023.

Izvor: Ministarstvo poljoprivrede