Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost LAGUR-a Tramuntana.

Novosti

PRAVILNIK O PROVEDBI MJERE I.10. TRAJNI PRESTANAK RIBOLOVNIH AKTIVNOSTI

Obavještavamo zainteresirane korisnike da je Ministarstvo poljoprivrede donijelo Pravilnik o provedbi Mjere 1.10. Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti. 

Pravilnik je objavljen 28.08.2023. u Narodnim novinama (NN 98/2023).

Izvor: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_08_98_1454.html