Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost LAGUR-a Tramuntana.

Novosti

Objavljen je Pravilnik o provedbi mjere I.9. »Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti« pridnenim povlačnim mrežama – koćama za rujan/listopad 2023. godine

Ovim se Pravilnikom propisuje provedba potpore u okviru mjere I.9 »Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti« u okviru Prioriteta 1. Europske unije »Poticanje održivog ribarstva te obnova i očuvanje bioloških resursa«, u sklopu provedbe Programa za ribarstvo i akvakulturu Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2021. – 2027. godine.

Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti (u daljnjem tekstu: privremena obustava) provodi se u segmentu ribolova pridnenim povlačnim mrežama – koćama (u daljnjem tekstu: koćarski ribolov).

Predmet potpore je naknada ovlaštenicima povlastice za ribarsko plovilo i članove posade ribarskog plovila za kojeg je ta povlastica izdana, a obuhvaća jednokratna namjenska bespovratna novčana sredstva za privremenu obustavu sukladno Preporuci Opće komisije za ribarstvo Sredozemlja GFCM/43/2019/5 o višegodišnjem planu upravljanja za održivi pridneni ribolov u Jadranskom moru (zemljopisna potpodručja 17 i 18) i Pravilniku o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom – koćom u 2023. godini (»Narodne novine«, br. 105/23).

Privremena obustava u smislu ovoga Pravilnika je privremena obustava u razdoblju od 15. rujna 2023. godine u 00:00 sati do 14. listopada 2023. godine u 24:00 sata u trajanju od 30 dana na području ribolovnih zona C, D i E.

Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu počinje teći od 15. rujna 2023. godine, a traje do 14. listopada 2023. godine.

Pravilnik je objavljen u Narodnim novinama (NN 106/2023) dana 13.09.2023. godine. 

Izvor: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_09_106_1525.html