Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost LAGUR-a Tramuntana.

Novosti

Obavijest! Otvoreno je savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o morskom ribarstvu

Otvoreno je Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o morskom ribarstvu, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona.

Savjetovanje je otvoreno do: 25.11.2023.

Opis savjetovanja:

Zakonom o morskom ribarstvu (”Narodne novine” br. 62/17., 130/17.,14/19. i 30/23., u daljnjem tekstu: važeći Zakon) uređuje se provedba Zajedničke ribarstvene politike Europske unije (dalje u tekstu: EU), utvrđuju se na nacionalnoj razini ciljevi ribarstvene politike, način gospodarenja i zaštite obnovljivih bioloških bogatstava mora, način i uvjeti obavljanja ribolova, prikupljanje podataka i postupanje s njima, upravljanje ribarskom flotom, nadležna tijela za nadzor i kontrolu, provedbu potpore u ribarstvu i uređenje tržišta, kao i druga pitanja bitna za morsko ribarstvo.

Novine i dorade koje se predlažu ovim Nacrtom prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o morskom ribarstvu (u daljnjem tekstu: Prijedlog zakona) prvenstveno se odnose na daljnje usklađivanje hrvatskog regulatornog okvira sa pravnom stečevinom EU te će se Prijedlogom zakona osigurati provedba Uredbe Vijeća (EZ) br. 1100/2007 od 18. rujna 2007. o uvođenju mjera za obnavljanje stoka europske jegulje (SL L 248/17, 18.9.2007.), Uredbe Vijeća (EZ) br. 1185/2003 od 26. lipnja 2003 o uklanjanju peraja morskih pasa na plovilima (SL L 167/1, 4.7.2003.), Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2136/89 od 21. lipnja 1989. o utvrđivanju zajedničkih tržišnih standarda za konzervirane srdele (SL L 212/79, 22.6.1989.), Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1536/92 od 9. lipnja 1992. godine o utvrđivanju zajedničkih tržišnih normi za konzerviranu tunu i palamidu (SL L 163/1,17.6.1992.), Uredbe (EU) 2017/2403 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2017. o održivom upravljanju vanjskim ribarskim flotama i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1006/2008 (SL L 347, 28.12.2017.), Provedbene Uredbe Komisije (EU) 2020/38 оd 16. siječnja 2020. kojom se utvrđuju tehnički operativni zahtjevi za evidentiranje, oblikovanje i slanje informacija u skladu s Uredbom (EU) 2017/2403 Europskog parlamenta i Vijeća o održivom upravljanju vanjskim ribarskim flotama (SL L 13, 17.1.2020.) i Uredbe (EU) 2017/2107 Europskog parlamenta i vijeća od 15. studenoga 2017. o utvrđivanju mjera za upravljanje, očuvanje i kontrolu primjenjivih na području primjene Konvencije Međunarodne komisije za očuvanje atlantskih tuna (ICCAT) i o izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 1936/2001, (EZ) br. 1984/2003 i (EZ) br. 520/2007 (SL L 315 30.11.2017.).

U ožujku 2023. na snagu su stupile i nove Smjernice o državnim potporama u sektoru ribarstva i akvakulture (SL C107, 23.03.2023.), koje su zamijenile Smjernice za ispitivanje državnih potpora u sektoru ribarstva i akvakulture (2015/C 217/01) obuhvaćene važećim Zakonom. Nove Smjernice, uređuju državnu potporu u ribarstvu i akvakulturi za koju postoji obveza prijave Europskoj komisiji te će se Prijedlogom zakona iste preuzeti u tekst važećeg Zakona. Nadalje, kako je stupio na snagu novi Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 83/23.), kojim su djelomično preuzete odredbe važećeg Zakona, u dijelu koji se odnosi na proceduru određivanja popisa iskrcajnih mjesta za određene vrste ribolovnih alata i segmente flote, Prijedlogom zakona uskladit će se odredbe važećeg Zakona s novim Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama. Dodatno, Prijedlogom zakona potrebno je osnažiti sustav dodjele ribolovnih mogućnosti putem ustupanja ograničenih dopuštenih količina ulova plavoperajne tune (Thunnus thynnus) i osigurati

dodjelu dijela kvote za ulov plavoperajne tune, kroz postupak javnog natječaja na nacionalnoj razini u sklopu gospodarskog i rekreacijskog ribolova.

Prijedlogom zakona omogućit će se i sakupljanje živih školjkaša s uzgojnih instalacija uzgajališta riba od strane nositelja dozvole za akvakulturu, i to nositeljima dozvole koji se bave uzgojem školjkaša, te korištenje sakupljenih školjkaša za daljnji uzgoj.

Vezano uz potencijalno teške prekršaje za koje se dodjeljuju negativni prekršajni bodovi, utvrđeno je kako iznosi propisanih novčanih kazni u važećem Zakonu nisu sukladni zahtjevima Uredbe Vijeća (EZ) br. 1005/2008 od 29. rujna 2008. o uspostavi sustava Zajednice za sprečavanje, suzbijanje i zaustavljanje nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova, o izmjeni uredaba (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1936/2001 i (EZ) br. 601/2004 i o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 1093/94 i (EZ) br. 1447/1999 (SL L 286, 29.10.2008.)(u daljnjem tekstu: Uredba Vijeća (EZ) br. 1005/2008) i Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009 od 20. studenoga 2009. o uspostavi sustava kontrole Zajednice za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike, o izmjeni uredbi (EZ) br. 847/96, (EZ) br. 2371/2002, (EZ) br. 811/2004, (EZ) br. 768/2005, (EZ) br. 2115/2005, (EZ) br. 2166/2005, (EZ) br. 388/2006, (EZ) br. 509/2007, (EZ) br.676/2007, (EZ) br. 1098/2007, (EZ) br. 1300/2008, (EZ) br. 1342/2008 i o stavljanju izvan snage uredbi (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1627/94 i (EZ) br. 1966/2006 (SL L 343, 22.12.2009.), kako je posljednji put izmijenjena Uredbom (EU) 2015/812 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2015. o izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 850/98, (EZ) br. 2187/2005, (EZ) br. 1967/2006, (EZ) br. 1098/2007, (EZ) br. 254/2002, (EZ) br. 2347/2002 i (EZ) br. 1224/2009 te uredaba (EU) br. 1379/2013 i (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu obveze iskrcavanja i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1434/98 (SL L 133, 29. 5. 2015.) (u daljnjem tekstu: Uredba Vijeća (EZ) br. 1224/2009), koje propisuju da novčane kazne za teške prekršaje budu razmjerne, odvraćajuće i učinkovite te će se Prijedlogom zakona visine kazni za teške prekršaje uskladiti sa zahtjevima EU uredbi.

U svrhu daljnjeg usklađivanja s odredbama Uredbe Vijeća (EZ) br. 1005/2008, ovim Prijedlogom zakona uskladit će se provođenje inspekcijskih nadzora i istrage kod sumnje na teške prekršaje sa člankom 43. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1005/2008, koji propisuje poduzimanje neposrednih izvršnih mjera, a inspektorima i ovlaštenim osobama također je propisana ovlast utvrđivanja i oduzimanja imovinske koristi ostvarene prekršajem ili kaznenim djelom. Ovim Prijedlogom zakona dopunit će se prekršajne odredbe važećeg Zakona i to prekršajem vezanim uz članak 39. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1005/2008, koji se odnosi na državljane Republike Hrvatske koji podržavaju ili se bave nezakonitim, neprijavljenim ili nereguliranim ribolovom (dalje u tekstu: NNN ribolov) te teškim prekršajima vezanim uz članak 42. stavak 1. točke b) i c) Uredbe Vijeća (EZ) br. 1005/2008., koji se odnose na uvoz i trgovinu proizvoda ribarstva, koji su izravno povezani s NNN ribolovom te na krivotvorenje ili uporabu krivotvorenih ili nevažećih isprava u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 1005/2008.

Isto tako, i područje znanstvenog ribolova ovim će se Prijedlogom zakona dodatno razraditi i uskladiti s člankom 25. Uredbe Vijeća (EU) 2019/1241 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o očuvanju ribolovnih resursa i zaštiti morskih ekosustava putem tehničkih mjera, o izmjeni uredbi Vijeća (EZ) br. 2019/2006, (EZ) br. 1224/2009 i uredbi (EU) br. 1380/2013, (EU) 2016/1139, (EU) 2018/973, (EU) 2019/472 i (EU) 2019/1022 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EZ) br. 894/97, (EZ) br. 850/98, (EZ) br. 2549/2000, (EZ) br. 254/2002, (EZ) br. 812/2004 i (EZ) br. 2187/2005 (SL L 198, 25. 7. 2019., u daljnjem tekstu: Uredba (EU) 2019/1241).

Također, ovim Prijedlogom zakona, tekst važećeg Zakona unaprijedit će se i doraditi u cilju jasnijeg i preciznijeg izričaja, te će se ispraviti uočene pogreške i neispravna pozivanja.

Savjetovanje se nalazi na sljedećoj poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=25737

Izvor: Ministarstvo poljoprivrede