Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost LAGUR-a Tramuntana.

Novosti

Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o priznavanju organizacija proizvođača u ribarstvu i akvakulturi, udruženja organizacija i međustrukovnih organizacija

Članak 1.

U Pravilniku o priznavanju organizacija proizvođača u ribarstvu i akvakulturi, udruženja organizacija proizvođača i međustrukovnih organizacija (»Narodne novine«, br. 137/21. i 6/22.) u članku 4. stavku 6. riječi: »Prilogu V« zamjenjuju se riječima: »Prilogu II«.

U stavku 7. riječi: »Prilogu VI« zamjenjuju se riječima: »Prilogu III«.

Članak 2.

U članku 7. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Organizacija proizvođača u akvakulturi može se priznati za ukupnu proizvodnju u akvakulturi, za proizvodnju po skupinama vrsta na području države i za skupinu vrsta školjkaša na području županije.«

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Dostatna gospodarska aktivnost u akvakulturi znači da godišnja ukupna proizvodnja svih članova organizacije proizvođača u akvakulturi za koju se traži priznavanje mora iznositi:

– najmanje 30 % od ukupne proizvodnje u akvakulturi na području države izražene u količini i vrijednosti

– najmanje 30 % od ukupne proizvodnje po skupini vrste na području države, izražene u količini i vrijednosti skupine vrsta za koju traži priznavanje ili

– najmanje 40 % od ukupne proizvodnje skupine vrsta školjkaša na području pojedine županije izražene u količini i vrijednosti.«.

U članku 7. stavku 5. riječi: »Prilogu V« zamjenjuju se riječima: »Prilogu II«.

Članak 3.

U članku 8. stavku 1. točki c) iza riječi: »Zahtjeva za priznavanje«, zagrade i riječi »Prilog I« brišu se.

U stavku 1. točki d) riječi: »Prilog II« zamjenjuju se riječima: »Prilog I«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Obrazac Zahtjev za priznavanje nalazi se na mrežnoj stranici Ministarstva poljoprivrede – https://ribarstvo.mps.hr/.«

Članak 4.

U članku 9. stavku 1. točki d) riječi: »Prilog II« zamjenjuju se riječima: »Prilog I«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Obrazac Zahtjeva za priznavanje međustrukovne organizacije nalazi se na mrežnoj stranici Ministarstva poljoprivrede – https://ribarstvo.mps.hr/.«.

Članak 5.

U članku 14. stavak 8. mijenja se i glasi:

»(8) Obrazac Plana proizvodnje i trženja nalazi se na mrežnoj stranici Ministarstva poljoprivrede – https://ribarstvo.mps.hr/.«.

Članak 6.

U članku 15. stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Obrazac Godišnjeg izvješća nalazi se na mrežnoj stranici Ministarstva poljoprivrede – https://ribarstvo.mps.hr/.«.

Iza stavka 6. dodaje se stavak 7. koji glasi:

»(7) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, Godišnje izvješće za 2023. godinu dostavlja se do 20. siječnja 2024. godine.«.

Članak 7.

Prilozi I, III i IV brišu se.

Dosadašnji prilozi II, V i VI postaju prilozi I, II i III.

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«

Izvor: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_11_142_1940.html