Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost LAGUR-a Tramuntana.

Novosti

Pravilnik o dopunama Pravilnika o izdavanju odobrenja za obavljanje gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom

U Narodnim novinama (NN 9/2024) od 24.01.2024. godine objavljen je Pravilnik o dopunama Pravilnika o izdavanju odobrenja za obavljanje gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom.

Članak 1.

U Pravilniku o izdavanju Odobrenja za obavljanje gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom (»Narodne novine« broj 69/22) iza članka 5. dodaje se članak 5.a koji glasi:

»Članak 5.a

Vlasnicima plovila na koja je temeljem članaka 4. i 5. ovoga Pravilnika, uzimajući u obzir i članak 8. ovoga Pravilnika izdano važeće Odobrenje s rokom važenja do 1. ožujka 2024. godine, na njihov zahtjev izdat će se novo Odobrenje koje vrijedi za razdoblje od dana izdavanja do 1. ožujka 2026. godine.«.

Članak 2.

U članku 8. iza stavka 6. dodaje se stavak 7. koji glasi:

»(7) Prijenos Odobrenja iz stavka 1. ovoga članka dozvoljen je isključivo ako je na plovilu na koje se Odobrenje prenosi ugrađen VMS uređaj i e-očevidnik.«.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Više informacija na: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2024_01_9_175.html