Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost LAGUR-a Tramuntana.

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o malom obalnom ribolovu

Članak 1. U Pravilniku o malom obalnom ribolovu (»Narodne novine«, broj 17/18.) u članku 4. stavku 1. točka 1. broj: »8« zamjenjuje se brojem: »16«, a broj: »32« zamjenjuje se brojem: »64«. Stavak 4. mijenja se i glasi: »(4) Mreže stajaćice, vrše i stajaći parangali osim na način propisan Pravilnikom o obavljanju gospodarskog ribolova na moru mrežama stajaćicama, klopkastim, udičarskim i probodnim ribolovnim alatima te o ribolovu tramatom moraju biti dodatno označeni motkama s crvenom zastavom u obliku istostraničnog trokuta duljine stranice najmanje 30 centimetara, a zastava mora biti najmanje jedan metar iznad površine mora.«. U stavku 5. broj: »15« […]

Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru mrežama stajaćicama, klopkastim, udičarskim i probodnim ribolovnim alatima te o ribolovu tramatom

Ovim Pravilnikom propisuju se: – način obavljanja gospodarskog ribolova na moru mrežama stajaćicama, klopkastim, udičarskim probodnim ribolovnim alatima te ribolov tramatom (u daljnjem tekstu: ribolovni alati) – konstrukcijsko-tehničke osobine i namjena pojedinih ribolovnih alata i ribolovne opreme te prostorno-vremenska ograničenja ribolova u određenim dijelovima ribolovnog mora; – uvjeti obavljanja ribolova ribolovnim alatima u pojedinim dijelovima ribolovnog mora. Više informacija na: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_09_110_1580.html