Mjera 1.B.1. Radionice za ribarska plovila, opremu i alate

4. IZMJENA 5. FLAG natječaja za dodjelu potpore za provedbu operacija u okviru Mjere 1.B.1. Radionice za ribarska plovila, opremu i alate iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu LAGUR-a Tramuntana

Dana 27.03.2023. godine LAGUR Tramuntana (u daljnjem tekstu FLAG) usvojio je četvrtu izmjenu 5. FLAG natječaja iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu LAGUR-a Tramuntana za razdoblje 2014. – 2020. (u daljnjem tekstu LRSR) za Mjeru 1.B.1. “Radionice za ribarska plovila, opremu i alate”.

Predmetna izmjena odnosi se na tekst FLAG natječaja. Ispravna verzija dokumenta ima oznaku “Verzija 1.3.” Izmjene su popisane u nastavku:

 • U dijelu „POJMOVNIK“ mijenja se zadnja rečenica i glasi: „Ostali pojmovi u smislu ovog FLAG natječaja  imaju jednako značenje kao pojmovi uporabljeni u Uredbi (EU) br. 508/2014, Uredbi (EU) br. 1303/2013, Zakonu o morskom ribarstvu (NN 62/17, 130/17, 14/19), Zakonu o akvakulturi (NN 130/17, 111/18) i Pravilniku o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu (NN 27/2019, 77/2020) te njegovim kasnijim izmjenama. Odredbe FLAG natječaja se usklađuju s izmjenama Pravilnika o provedbi LRSR.“
 • U točki 2.1. Priprema i objava FLAG natječaja mijenja se podtočka (2), alineja a. i glasi: „LRSR odobrena od strane Upravljačkog tijela u skladu sa člankom 13. stavkom 1. točkom a), a uzimajući u obzir članak 14. stavak 10. Pravilnika o provedbi LRSR“.
 • U točki 2.2. Izmjena FLAG natječaja, podtočki (2), mijenja se alineja a. i glasi: „povećanje raspoloživih sredstava FLAG natječaja i/ili najvišeg iznosa javne potpore po projektu/korisniku ako je isti propisan FLAG natječajem, najkasnije do dana početka izdavanja odluka. Iznimno, FLAG natječaj je moguće izmijeniti i nakon izdavanja odluka, ako u okviru toga FLAG natječaja nije bilo odbijenih prijava radi nedostatnosti raspoloživih sredstava“. 
 • U točki 11. IZNOS, UDIO I INTENZITET JAVNE POTPORE, podtočka (1) se mijenja i glasi: „Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore za sufinanciranje operacija u okviru Mjere 1.B.1. iznosi 730.000,00 €. FLAG natječaj za provedbu operacija u okviru Mjere 1.B.1. će se objavljivati u punom raspoloživom iznosu sukladno indikativnom akcijskom planu u važećoj LRSR do potpunog iskorištenja sredstava. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore za sufinanciranje operacija u okviru ovog FLAG natječaja iznosi 730.000,00 €.
 • U točki 11. IZNOS, UDIO I INTENZITET JAVNE POTPORE, podtočka (2) se mijenja i glasi: „Sredstva javne potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 85% u iznosu od 620.500,00 € i Republika Hrvatska s 15% u iznosu od 109.500,00 €.“
 • U točki 11. UDIO, IZNOS I INTENZITET JAVNE POTPORE, podtočka (3) se briše.
 • U točki 11. UDIO, IZNOS I INTENZITET JAVNE POTPORE, podtočke (4) do (10) postaju podtočke (3) do (9). 
 • U točki 15.3. Promjene u operacijama u okviru provedbe LRSR, mijenja se podtočka (2) i glasi: „Upravljačko tijelo će, za zaprimljene Zahtjeve za odobrenje promjena, provjeriti uvjete i kriterije prihvatljivosti sukladno Pravilniku o provedbi LRSR i FLAG natječaju te donijeti Odluku o izmjeni Odluke o dodjeli sredstava u slučaju odobrenja promjena ili Odluku o odbijanju promjena.“ 
 • U točki 15.3. Promjene u operacijama u okviru provedbe LRSR, dodaju se podtočke (4) i (5) i glase: „(4) Odlukom o izmjeni Odluke o dodjeli sredstava iz podtočke (2). ove točke ne može se dodijeliti iznos potpore veći od iznosa potpore koji je već određen Odlukom o dodjeli sredstava iz članka 35. stavka 1. točke a) Pravilnika o provedbi LRSR. (5) Iznimno od podtočke (4). ove točke, Odlukom o izmjeni Odluke o dodjeli sredstava može se dodijeliti veći iznos potpore ako su za promjenu dostupna raspoloživa sredstva u okviru LRSR u skladu sa člankom 7. stavkom 5. odnosno stavkom 6. Pravilnika o provedbi LRSR i ako su ispunjeni uvjeti iz Priloga IV. Pravilnika o provedbi LRSR.“ 
 • U točki 15.3. Promjene u operacijama u okviru provedbe LRSR podtočka (4) postaje podtočka (6), a podtočka (5) postaje podtočka (7).
 • U točki 15.5.1 Isplata sredstava nositelju projekta, mijenja se podtočka (5) i sada glasi: „Svi troškovi obuhvaćeni Zahtjevom za isplatu moraju biti u cijelosti plaćeni, a operacija ili dijelovi operacije moraju biti završeni i u funkciji u trenutku podnošenja Zahtjeva za isplatu.“ 
 • U točki 15.5.2 Podnošenje zahtjeva za isplatu od strane nositelja projekta prema FLAG-u, mijenja se podtočka (8) i glasi: „Razdoblje prihvatljivosti troškova ističe 31. listopada 2023., a krajnji rok za podnošenje Zahtjeva za isplatu je 01. prosinca 2023.“ 
 • U točki 15.5.2 Podnošenje zahtjeva za isplatu od strane nositelja projekta prema FLAG-u mijenja se podtočka (13) i glasi: „Korisniku se ne može isplatiti potpora u iznosu višem od iznosa navedenoga u Odluci o odabiru projekta ili Odluci o izmjeni odluke o odabiru projekta na FLAG razini, u Odluci o dodjeli sredstava ili Odluci o izmjeni odluke o dodjeli sredstava iz članka 37. stavka 12. Pravilnika o provedbi LRSR, u Odluci o odobrenju LRSR ili Odluci o odobrenju izmjena LRSR iz članka 14. stavka 10. Pravilnika o provedbi LRSR, ako je primjenjivo.“

Ostali dijelovi FLAG natječaja s pripadajućim prilozima i obrascima za provedbu mjere 1.B.1. “Radionice za ribarska plovila, opremu i alate” ostaju nepromijenjeni.

Izmijenjena natječajna dokumentacija:

Tekst FLAG natječaja – NOVO

________________________________________________________________________________

3. IZMJENA 5. FLAG natječaja za dodjelu potpore za provedbu operacija u okviru Mjere 1.B.1. Radionice za ribarska plovila, opremu i alate iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu LAGUR-a Tramuntana

Dana 24.01.2023. godine LAGUR Tramuntana (u daljnjem tekstu FLAG) usvojio je treću izmjenu 5. FLAG natječaja iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu LAGUR-a Tramuntana za razdoblje 2014. – 2020. (u daljnjem tekstu LRSR) za Mjeru 1.B.1. “Radionice za ribarska plovila, opremu i alate”.

Predmetna izmjena  odnosi se na prilagodbu obrazaca obzirom na vođenje eura kao službene valute u RH. FLAG natječaj se mijenja u dijelu koji se odnosi na:

  • Obrazac 5.A. Zahtjev za isplatu. Predmetni obrazac se mijenja u dijelu pitanja 5. i to na način da se obrazac prilagođava uvođenju eura kao službene valute u RH odnosno u skladu s Odlukom Vlade RH o objavi uvođenja eura kao službene valute u RH („Narodne novine“ broj 85/22). Za plaćanje izvršena u kunama obračunavat će se protuvrijednost u eurima po fiksnom tečaju konverzije (7.53450) koji je utvrđen Odlukom Vijeća EU 2022/1211 od 12. srpnja 2022. godine i Odlukom Vlade RH o objavi uvođenja eura kao službene valute u RH (,,Narodne novine“, broj 85/22). Ispravna verzija dokumenta ima oznaku „Verzija 1.1.“.
  • Obrazac 5.B. Zahtjev za isplatu, Izjava o izdacima. Predmetni obrazac se mijenja u dijelu uputa, u dijelu Tablice I.A. Troškovi – bez Općih troškova te u dijelu Tablice I.B. Opći troškovi i to na način da se obrazac prilagođava uvođenju eura kao službene valute u RH odnosno u skladu s Odlukom Vlade RH o objavi uvođenja eura kao službene valute u RH („Narodne novine“ broj 85/22). Za plaćanje izvršena u kunama obračunavat će se protuvrijednost u eurima po fiksnom tečaju konverzije (7.53450) koji je utvrđen Odlukom Vijeća EU 2022/1211 od 12. srpnja 2022. godine i Odlukom Vlade RH o objavi uvođenja eura kao službene valute u RH (,,Narodne novine“, broj 85/22). Ispravna verzija dokumenta ima oznaku „Verzija 1.1.“.
  • Prilog III. Popis dokumentacije uz Zahtjev za isplatu u stavku 10. na način da se u pojašnjenju briše „niti 0,01 kuna dugovanja“. Ispravna verzija dokumenta ima oznaku „Verzija 1.1.“.

Ostali dijelovi FLAG natječaja s pripadajućim prilozima i obrascima za provedbu mjere 1.B.1. “Radionice za ribarska plovila, opremu i alate” ostaju nepromijenjeni.

Izmijenjena natječajna dokumentacija:

Obrazac 5.A. Zahtjev za isplatu – NOVO

Obrazac 5.B. Zahtjev za isplatu – Izjava o izdacima – NOVO

Prilog III Popis dokumentacije uz Zahtjev za isplatu – NOVO

ZATVOREN

__________________________________________________________________________________________________________________________

FLAG natječaj za dodjelu potpore za provedbu operacija u okviru Mjere 1.B.1. Radionice za ribarska plovila, opremu i alate iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu LAGUR-a Tramuntana

Dana 17.06.2021. godine LAGUR Tramuntana (u daljnjem tekstu FLAG) objavljuje 7. FLAG natječaj za Mjeru 1.B.1. Radionice za ribarska plovila, opremu i alate iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu LAGUR-a Tramuntana za razdoblje 2014. – 2020. (u daljnjem tekstu LRSR). 

Predmet FLAG natječaja je dodjela javne potpore za provedbu aktivnosti u okviru odobrene Mjere 1.B.1. Radionice za ribarska plovila, opremu i alate (u daljnjem tekstu „Mjera 1.B.1.“) LRSR u cilju smanjivanja troškova poslovanja, odnosno jačanju ekonomske otpornosti gospodarskog sekotra ribarstva (u daljnjem tekstu: GSR), poticanja suradnje ribarskog i turističkog sektora prilikom osmišljavanja projekta i razvijanja novog turističkog sadržaja povezanog s ribarstvenom i pomorskom baštinom te stvaranja preduvjeta za privlačenje mladih ljudi za bavljenje djelatnošću ribolova za nositelje projekata koji imaju sjedište/prebivalište unutar ribarstvenog područja FLAG-a.

Mjera 1.B.1. se odnosi na stvaranje prostora gdje bi se moglo servisirati plovila, opremu i alate, a i potencirao bi se i razvoj novog turističkog sadržaja u sklopu takvih radionica. Potreba ovakvih radionica je nastala zbog toga što unutar ribarstvenog područja ne postoje takve radionice već je GSR osuđen na održavanje plovila, opreme i alata na javnim površinama pod djelovanjem različitih vremenskih uvjeta i u stalnom sukobu s ostalim korisnicima javnih površina. Kako bi se obuhvatilo cjelokupnu aktivnost održavanja plovila prihvatljive su aktivnosti ulaganja u opremu za dizanje i/ili spuštanje i/ili izvlačenje i transport plovila (isključivo izvan operativne i manipulativne obale). Detaljniji popis aktivnosti je naveden u okviru točke 4. FLAG natječaja.

Rok za podnošenje prijava teče od 01.07.2021. godine do 02.08.2021. godine.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore za sufinanciranje operacija u okviru ovog FLAG natječaja iznosi 179.994,73 HRK.

Prihvatljivi korisnici:

 1. Jedinice lokalne samouprave
 2. Komunalna poduzeća
 3. Fizičke i pravne osobe u rangu mikro i malih poduzeća sukladno definiciji mikro malih ili srednjih poduzeća iz Preporuke Komisije 2003/361/EZ od 6. svibnja 2003. o definiciji mikro, malih ili srednjih poduzeća (Službeni list Europske unije L 124 od 20. svibnja 2003.), te uputama i pojašnjenjima u Obrascu 3. Izjava o veličini poduzeća.

Natječajna dokumentacija:

Tekst FLAG natječaja – NE VRIJEDI

Obrazac 1. Prijavni obrazac

Obrazac 2. Poslovni plan i lista troškova

Obrazac 3. Razvrstavanje poduzetnika s obzirom na veličinu

Obrazac 4. Sažetak prikupljenih ponuda

Obrazac 5.A. Zahtjev za isplatu – NE VRIJEDI

Obrazac 5.B. Zahtjev za isplatu Izjava i izdacima – NE VRIJEDI

Obrazac 6. Zaposlenici

Obrazac 7. Izjava nositelja o nemogućnosti odbitka pretporeza

Obrazac 8. Izvještaj o napretku

Obrazac 9. Ugovor o korištenju predmeta ulaganja

Prilog I Kriteriji odabira za Mjeru 1.B.1

Prilog II Popis dokumentacije za prijavu projekta

Prilog III Popis dokumentacije uz Zahtjev za isplatu – NE VRIJEDI

Dokumentacija preuzeta sa stranica Uprave ribarstva

Dokumentacija u nastavku je informativnog karaktera.

Kod ispunjavanja obrazaca u nastavku te korištenje priručnika i uputa, molimo korisnike da koriste važeću dokumentaciju koja je objavljena na web stranicama Uprave ribarstva:  www.euribarstvo.hr

Pravila i upute za nositelje projekata za provedbu nabave u okviru provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu (travanj 2019)

Izjava o nepostojanju sukoba interesa

Izjava o ne postojanju vlasničke povezanosti između ponuditelja u istom ulaganju

Zahtjev za odobrenje promjena u operacijama u okviru provedbe LRSR

Obvezna dokumentacija uz Zahtjev za odobrenje promjena u operacijama u okviru provedbe LRSR

Upute za čuvanje dokumentacije u okviru OP za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014. – 2020.

Priručnik za korisnike Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo 2014-2020 o provedbi kontrole na terenu i obvezama korisnika

Obrazac Zahtjeva za kontrolu na terenu u ranijoj fazi

Uputa korisnicima za popunjavanje obrasca Zahtjeva za kontrolu na terenu u ranijoj fazi

Pravila i upute za provedbu mjera informiranja i promidžbe u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020.

Vizualni identitet i knjiga grafičkih standarda

Vodič za upis u evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sukladno točki 12.7. FLAG natječaja za dodjelu potpore u okviru Mjere 1.B.1. „Radionice za ribarska plovila opremu i alate“  nakon završetka postupka odabira projekata na razini FLAG-a, te donesenih Odluka o odabiru projekata sa utvrđenim iznosom i intenzitetom potpore od strane Upravnog odbora LAGUR-a Tramuntana,  objavljuju se rezultati odabira projekata.

Upravni odbor Lokalne akcijske grupe u ribarstvu Tramuntana je na sjednici održanoj 15. siječnja 2021. godine donio Odluke o odabiru projekata pristiglih na 5. FLAG natječaj za provedbu Mjere 1.B.1. „Radionice za ribarska plovila opremu i alate“.

Na natječaj su pristigle 3 projektne prijave, a nakon pozitivnog rezultata u postupcima administrativne kontrole i ocjenjivanja projekata donesene su Odluke o odabiru projekata za sve 3 prijave projekta.

Odobreni projekti mogu se pogledati ovdje.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ZATVOREN

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. IZMJENA 5. FLAG natječaja za dodjelu potpore za provedbu operacija u okviru Mjere 1.B.1. Radionice za ribarska plovila, opremu i alate iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu LAGUR-a Tramuntana

Dana 11.01.2021. godine LAGUR Tramuntana (u daljnjem tekstu FLAG) usvojio je drugu izmjenu 5. FLAG natječaja iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu LAGUR-a Tramuntana za razdoblje 2014. – 2020. (u daljnjem tekstu LRSR) za Mjeru 1.B.1. “Radionice za ribarska plovila, opremu i alate”.

Predmetna izmjena  odnosi se na tekst FLAG Natječaja koji se mijenja u točki 11. „Iznos, udio i intenzitet javne potpore“ :

 • u stavku 1. na način da se mijenja ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore za sufinanciranje operacija u okviru Mjere 1.B.1. koji sada iznosi 620.000,00 € te ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore za sufinanciranje operacija u okviru objavljenog FLAG natječaja za Mjeru 1.B.1. koji sada iznosi 620.000,00 €; te
 • u stavku 2. na način da se mijenjaju udjeli sredstava javne potpore koji se osiguravaju iz proračuna Europske unije i državnog proračuna te sada Europska unija sudjeluje s 85% u iznosu od 000,00 € i Republika Hrvatska s 15% u iznosu od 93.000,00 € u protuvrijednosti u HRK
 • Ispravna verzija dokumenta ima oznaku „verzija: 1.2.“.

Ostali dijelovi FLAG natječaja s pripadajućim prilozima i obrascima za provedbu mjere 1.B.1. “Radionice za ribarska plovila, opremu i alate” ostaju nepromijenjeni.

Izmijenjena natječajna dokumentacija:

Tekst FLAG natječaja

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

1. IZMJENA 5. FLAG natječaja za dodjelu potpore za provedbu operacija u okviru Mjere 1.B.1. Radionice za ribarska plovila, opremu i alate iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu LAGUR-a Tramuntana

Dana 30.09.2020. godine LAGUR Tramuntana (u daljnjem tekstu FLAG) usvojio je prvu izmjenu 5. FLAG natječaja za dodjelu potpore za provedbu operacija u okviru Mjere 1.B.1. Radionice za ribarska plovila, opremu i alate iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu LAGUR-a Tramuntana za razdoblje 2014. – 2020. 

Predmetna izmjena  odnosi se na:

Tekst FLAG Natječaja se mijenja u točki 12.2. „Podnošenje prijave projekta“ u dijelu produljenja krajnjeg roka za podnošenje prijave projekta. Krajnji rok za podnošenje prijave projekta je 19. listopada 2020. godine. Ispravna verzija dokumenta ima oznaku „verzija: 1.1.“

Ostali dijelovi FLAG natječaja s pripadajućim prilozima i obrascima za provedbu Mjere 1.B.1. Radionice za ribarska plovila, opremu i alate“ iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu LAGUR-a Tramuntana ostaju nepromijenjeni.

Izmijenjena natječajna dokumentacija:

Tekst FLAG natječaja 1.B.1.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

FLAG natječaj za dodjelu potpore za provedbu operacija u okviru Mjere 1.B.1. Radionice za ribarska plovila, opremu i alate iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu LAGUR-a Tramuntana

Dana 25.08.2020. godine LAGUR Tramuntana (u daljnjem tekstu FLAG) objavljuje 5. FLAG natječaj iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu LAGUR-a Tramuntana za razdoblje 2014. – 2020. (u daljnjem tekstu LRSR). Objavljuje se natječaj za Mjeru 1.B.1. Radionice za ribarska plovila, opremu i alate iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu LAGUR-a Tramuntana

Predmet FLAG natječaja je dodjela javne potpore za provedbu aktivnosti u okviru odobrene Mjere 1.B.1. Radionice za ribarska plovila, opremu i alate (u daljnjem tekstu „Mjera 1.B.1.“) LRSR u cilju smanjivanja troškova poslovanja, odnosno jačanju ekonomske otpornosti gospodarskog sekotra ribarstva (u daljnjem tekstu: GSR), poticanja suradnje ribarskog i turističkog sektora prilikom osmišljavanja projekta i razvijanja novog turističkog sadržaja povezanog s ribarstvenom i pomorskom baštinom te stvaranja preduvjeta za privlačenje mladih ljudi za bavljenje djelatnošću ribolova za nositelje projekata koji imaju sjedište/prebivalište unutar ribarstvenog područja FLAG-a.

Mjera 1.B.1. se odnosi na stvaranje prostora gdje bi se moglo servisirati plovila, opremu i alate, a i potencirao bi se i razvoj novog turističkog sadržaja u sklopu takvih radionica. Potreba ovakvih radionica je nastala zbog toga što unutar ribarstvenog područja ne postoje takve radionice već je GSR osuđen na održavanje plovila, opreme i alata na javnim površinama pod djelovanjem različitih vremenskih uvjeta i u stalnom sukobu s ostalim korisnicima javnih površina. Kako bi se obuhvatilo cjelokupnu aktivnost održavanja plovila prihvatljive su aktivnosti ulaganja u opremu za dizanje i/ili spuštanje i/ili izvlačenje i transport plovila (isključivo izvan operativne i manipulativne obale). Detaljniji popis aktivnosti je naveden u okviru točke 4.FLAG natječaja.

Rok za podnošenje prijava teče od 01.09.2020. godine do 05.10.2020. godine.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore za sufinanciranje operacija u okviru ovog FLAG natječaja iznosi 610.000,00 € u protuvrijednosti u HRK.

Prihvatljivi korisnici:

 1. Jedinice lokalne samouprave
 2. Komunalna poduzeća
 3. Fizičke i pravne osobe u rangu mikro i malih poduzeća sukladno definiciji mikro malih ili srednjih poduzeća iz Preporuke Komisije 2003/361/EZ od 6. svibnja 2003. o definiciji mikro, malih ili srednjih poduzeća (Službeni list Europske unije L 124 od 20. svibnja 2003.), te uputama i pojašnjenjima u Obrascu 3. Izjava o veličini poduzeća.

Natječajna dokumentacija:

Tekst FLAG natječaja NE VRIJEDI

Prilog I Kriteriji odabira za Mjeru 1.B.1

Prilog II Popis dokumentacije za prijavu projekta

Prilog III Popis dokumentacije uz Zahtjev za isplatu – NE VRIJEDI

Obrazac 1. Prijavni obrazac

Obrazac 2. Poslovni plan i lista troškova

Obrazac 3. Razvrstavanje poduzetnika s obzirom na veličinu

Obrazac 4. Sažetak prikupljenih ponuda

Obrazac 5.A. Zahtjev za isplatu – NE VRIJEDI

Obrazac 5.B. Zahtjev za isplatu Izjava o izdacima – NE VRIJEDI

Obrazac 6. Zaposlenici

Obrazac 7. Izjava nositelja o nemogućnosti odbitka pretporeza

Obrazac 8. Izvještaj o napretku

Obrazac 9. Ugovor o korištenju predmeta ulaganja

 

Dokumentacija preuzeta sa stranica Uprave ribarstva

Dokumentacija preuzeta sa stranica Uprave ribarstva .

Dokumentacija u nastavku je informativnog karaktera.

Kod ispunjavanja obrazaca u nastavku te korištenje priručnika i uputa, molimo korisnike da koriste važeću dokumentaciju koja je objavljena na web stranicama Uprave ribarstva www.euribarstvo.hr

Pravila i upute za nositelje projekata za provedbu nabave u okviru provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu (travanj 2019)

Izjava o nepostojanju sukoba interesa

Izjava o ne postojanju vlasničke povezanosti između ponuditelja u istom ulaganju

Zahtjev za odobrenje promjena u operacijama u okviru provedbe LRSR

Obvezna dokumentacija uz Zahtjev za odobrenje promjena u operacijama u okviru provedbe LRSR

Upute za čuvanje dokumentacije u okviru OP za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014. – 2020.

Priručnik za korisnike Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo 2014-2020 o provedbi kontrole na terenu i obvezama korisnika

Obrazac Zahtjeva za kontrolu na terenu u ranijoj fazi

Uputa korisnicima za popunjavanje obrasca Zahtjeva za kontrolu na terenu u ranijoj fazi

Pravila i upute za provedbu mjera informiranja i promidžbe u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020.

Vizualni identitet i knjiga grafičkih standarda dostupni su na: https://euribarstvo.hr/propisi-smjernice/

Predstavljanje FLAG natječaja – Powerpoint prezentacija 1

Pravila i upute za provedbu nabave – Powerpoint prezentacija 2

 

Uputa za dostavu akata prema LAGUR-u i nositeljima projekata

Pitanja i odgovori

Pitanja i odgovori_1B1

Ova stranica koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Saznajte više

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close