Mjera 2.A.1. Razvoj turističkih sadržaja povezanih s tradicijom ribarskog kraja

5. IZMJENA 1. FLAG natječaja za dodjelu potpore za provedbu operacija u okviru Mjere 2.A.1. „Razvoj turističkih sadržaja povezanih s tradicijom ribarskog kraja“ iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu LAGUR-a Tramuntana

Dana 27.03.2023. godine LAGUR Tramuntana (u daljnjem tekstu FLAG) usvojio je petu izmjenu 1. FLAG natječaja iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu LAGUR-a Tramuntana za razdoblje 2014. – 2020. (u daljnjem tekstu LRSR) za Mjeru 2.A.1. „Razvoj turističkih sadržaja povezanih s tradicijom ribarskog kraja“.

Predmetna izmjena odnosi se na tekst FLAG natječaja. Ispravna verzija dokumenta ima oznaku 1.3. Izmjene su popisane u nastavku:

 • U dijelu „POJMOVNIK“ mijenja se zadnja rečenica i glasi: „Ostali pojmovi u smislu ovog FLAG natječaja imaju jednako značenje kao pojmovi uporabljeni u Uredbi (EU) br. 508/2014, Uredbi (EU) br. 1303/2013 i Pravilniku o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu (NN 27/2019) te njegovim kasnijim izmjenama. Odredbe FLAG natječaja se usklađuju s izmjenama Pravilnika o provedbi LRSR.“ 
 • U točki 2.1. Priprema i objava FLAG natječaja mijenja se podtočka (2), alineja a. i glasi: „LRSR odobrena od strane Upravljačkog tijela u skladu sa člankom 13. stavkom 1. točkom a), a uzimajući u obzir članak 14. stavak 10. Pravilnika o provedbi LRSR;“.
 • U točki 2.2. Izmjena FLAG natječaja, podtočki (2), mijenja se alineja a. i glasi: „povećanje raspoloživih sredstava FLAG natječaja i/ili najvišeg iznosa javne potpore po projektu/korisniku ako je isti propisan FLAG natječajem, najkasnije do dana početka izdavanja odluka. Iznimno, FLAG natječaj je moguće izmijeniti i nakon izdavanja odluka, ako u okviru toga FLAG natječaja nije bilo odbijenih prijava radi nedostatnosti raspoloživih sredstava.“
 • U točki 2. Izmjena FLAG natječaja, podtočki (2), dodaje se alineja c. i glasi: „produženje krajnjeg roka za završetak provedbe projekata odnosno podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu, ali primjenjujući načelo jednakog postupanja i načelo zabrane diskriminacije.“
 • U točki 2.2. Izmjena FLAG natječaja, podtočki (2), dodaje se alineja d. i glasi: „usklađivanje odredbi FLAG natječaja sa odredbama Pravilnika o provedbi LRSR u slučaju izmjena i/ili dopuna Pravilnika o provedbi LRSR pod uvjetom da isto ne utječe na primjenu načela jednakog postupanja i načelo zabrane diskriminacije.“
 • U točki 2.2. Izmjena FLAG natječaja, podtočki (2), alineja c. postaje alineja e. 
 • U točki 2.3. Poništenje FLAG natječaja, podtočki (1), dodaje se alineja b. i glasi: „kada je u FLAG natječaju utvrđena greška koja onemogućava daljnji postupak i/ili“
 • U točki 2.3. Poništenje FLAG natječaja, podtočki (1), alineja b. postaje alineja c.
 • U točki 11. IZNOS, UDIO I INTENZITET JAVNE POTPORE, podtočka (1) se mijenja i glasi: „Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore za sufinanciranje operacija u okviru Mjere 2.A.1. iznosi 1.095.000,00 €. FLAG natječaj za provedbu operacija u okviru Mjere 2.A.1. će se objavljivati u punom raspoloživom iznosu sukladno indikativnom akcijskom planu u važećoj LRSR do potpunog iskorištenja sredstava. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore za sufinanciranje operacija u okviru ovog FLAG natječaja iznosi 1.033.800,00 €.“
 • U točki 11. IZNOS, UDIO I INTENZITET JAVNE POTPORE, podtočka (2) se mijenja i glasi: „Sredstva javne potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 85% u iznosu od 878.730,00 € i Republika Hrvatska s 15% u iznosu od 155.070,00 €.“
 • U točki 11. UDIO, IZNOS I INTENZITET JAVNE POTPORE, podtočka (3) se briše.
 • U točki 11. UDIO, IZNOS I INTENZITET JAVNE POTPORE, podtočke (4) do (10) postaju podtočke (3) do (9).
 • U točki 15.3. Promjene u operacijama u okviru provedbe LRSR, u podtočki (2), mijenja se alineja a. i glasi: „Odluku o izmjeni Odluke o dodjeli sredstava, u slučaju odobrenja promjena ili Odluku o odbijanju promjena ili“
 • U točki 15.3. Promjene u operacijama u okviru provedbe LRSR, dodaju se podtočke (3) do (5) i glase: „(3) Iznimno od podtočke (2). ove točke, u slučaju odobrenja promjena koje nemaju utjecaj na Odluku o dodjeli sredstava, Upravljačko tijelo će donijeti Odluku o odobrenju promjena. (4) Odlukom o izmjeni Odluke o dodjeli sredstava iz podtočke (2). ove točke ne može se dodijeliti iznos potpore veći od iznosa potpore koji je već određen Odlukom o dodjeli sredstava iz članka 35. stavka 1. točke a) Pravilnika o provedbi LRSR. (5) Iznimno od podtočke (4). ove točke, Odlukom o izmjeni Odluke o dodjeli sredstava može se dodijeliti veći iznos potpore ako su za promjenu dostupna raspoloživa sredstva u okviru LRSR u skladu sa člankom 7. stavkom 5. odnosno stavkom 6. Pravilnika o provedbi LRSR i ako su ispunjeni uvjeti iz Priloga IV. Pravilnika o provedbi LRSR.“
 • U točki 15.3. Promjene u operacijama u okviru provedbe LRSR, podtočka (3) postaje podtočka (6), a podtočka (4) postaje podtočka (7).
 • U točki 15.5.1 Isplata sredstava nositelju projekta, mijenja se podtočka (5) i sada glasi: Svi troškovi obuhvaćeni Zahtjevom za isplatu moraju biti u cijelosti plaćeni, a operacija ili dijelovi operacije moraju biti završeni i u funkciji u trenutku podnošenja Zahtjeva za isplatu.
 • U točki 15.5.2 Podnošenje zahtjeva za isplatu od strane nositelja projekta prema FLAG-u, mijenja se podtočka (8) i glasi: „Razdoblje prihvatljivosti troškova ističe 31. listopada 2023., a krajnji rok za podnošenje Zahtjeva za isplatu je 01. prosinca 2023.
 • U točki 15.5.2 Podnošenje zahtjeva za isplatu od strane nositelja projekta prema FLAG-u, mijenja se podtočka (12) i glasi: „Za plaćanja izvršena u stranoj valuti obračunat će se: Protuvrijednost u kunama po tečaju Europske komisije, u mjesecu podnošenja Zahtjeva za isplatu iskazanom na šest decimala; U slučaju da je nositelj projekta kupio strana sredstva plaćanja po nižem tečaju od tečaja Europske komisije u mjesecu podnošenja Zahtjeva za isplatu iskazanom na šest decimala, isplata potpore temeljit će se na ostvarenom tečaju.“ 
 • U točki 15.5.2 Podnošenje zahtjeva za isplatu od strane nositelja projekta prema FLAG-u mijenja se podtočka (13) i glasi: „Korisniku se ne može isplatiti potpora u iznosu višem od iznosa navedenoga u Odluci o odabiru projekta ili Odluci o izmjeni odluke o odabiru projekta na FLAG razini, u Odluci o dodjeli sredstava ili Odluci o izmjeni odluke o dodjeli sredstava iz članka 37. stavka 12. Pravilnika o provedbi LRSR, u Odluci o odobrenju LRSR ili Odluci o odobrenju izmjena LRSR iz članka 14. stavka 10. Pravilnika o provedbi LRSR, ako je primjenjivo.“ 
 • U točki 15.5.2 Podnošenje zahtjeva za isplatu od strane nositelja projekta prema FLAG-u, mijenja se podtočka (14) i glasi: „Po završetku administrativne provjere Zahtjeva za isplatu i posjete operaciji, FLAG dostavlja Upravljačkom tijelu Zahtjev za isplatu koji je podnio nositelj projekta i Izvještaj o provedenim provjerama operacije (administrativnoj kontroli i posjeti operaciji) u roku 15 radnih dana od prvoga slijedećeg dana nakon dana zaprimanja potpunog Zahtjeva za isplatu od strane nositelja projekta. Zahtjev za isplatu (Obrasci 5.a i 5.b) i Popis dokumentacije uz Zahtjev za isplatu (Prilog III.) sastavni su dio ovog Natječaja.“

Ostali dijelovi FLAG natječaja s pripadajućim prilozima i obrascima za provedbu mjere 2.A.1. „Razvoj turističkih sadržaja povezanih s tradicijom ribarskog kraja“ ostaju nepromijenjeni.

Izmijenjena natječajna dokumentacija:

Tekst FLAG natječaja – NOVO

_____________________________________________________________________________

3. IZMJENA 6. FLAG natječaja za dodjelu potpore za provedbu operacija u okviru Mjere 2.A.1. „Razvoj turističkih sadržaja povezanih s tradicijom ribarskog kraja“ iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu LAGUR-a Tramuntana

Dana 27.03.2023. godine LAGUR Tramuntana (u daljnjem tekstu FLAG) usvojio je treću izmjenu 6. FLAG natječaja iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu LAGUR-a Tramuntana za razdoblje 2014. – 2020. (u daljnjem tekstu LRSR) za Mjeru 2.A.1. „Razvoj turističkih sadržaja povezanih s tradicijom ribarskog kraja“.

Predmetna izmjena odnosi se na tekst FLAG natječaja. Ispravna verzija dokumenta ima oznaku 2.2. Izmjene su popisane u nastavku:

 • U dijelu „POJMOVNIK“ mijenja se zadnja rečenica i glasi: „Ostali pojmovi u smislu ovog FLAG natječaja  imaju jednako značenje kao pojmovi uporabljeni u Uredbi (EU) br. 508/2014, Uredbi (EU) br. 1303/2013 i Pravilniku o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu (NN 27/2019, 77/2020) te njegovim kasnijim izmjenama. Odredbe FLAG natječaja se usklađuju s izmjenama Pravilnika o provedbi LRSR.“
 • U točki 2.1. Priprema i objava FLAG natječaja mijenja se podtočka (2), alineja a. i glasi: „LRSR odobrena od strane Upravljačkog tijela u skladu sa člankom 13. stavkom 1. točkom a), a uzimajući u obzir članak 14. stavak 10. Pravilnika o provedbi LRSR“.
 • U točki 2.2. Izmjena FLAG natječaja, podtočki (2), mijenja se alineja a. i glasi: „povećanje raspoloživih sredstava FLAG natječaja i/ili najvišeg iznosa javne potpore po projektu/korisniku ako je isti propisan FLAG natječajem, najkasnije do dana početka izdavanja odluka. Iznimno, FLAG natječaj je moguće izmijeniti i nakon izdavanja odluka, ako u okviru toga FLAG natječaja nije bilo odbijenih prijava radi nedostatnosti raspoloživih sredstava“.
 • U točki 11. IZNOS, UDIO I INTENZITET JAVNE POTPORE, podtočka (1) se mijenja i glasi: „Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore za sufinanciranje operacija u okviru Mjere 2.A.1, u okviru ovog FLAG natječaja iznosi 61.200,00 €.
 • U točki 11. IZNOS, UDIO I INTENZITET JAVNE POTPORE, podtočka (2) se mijenja i glasi: „Sredstva javne potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 85% u iznosu od 52.020,00 € i Republika Hrvatska s 15% u iznosu od 9.180,00 €.
 • U točki 15.3. Promjene u operacijama u okviru provedbe LRSR, podtočka (2) se mijenja i glasi: „Upravljačko tijelo će, za zaprimljene Zahtjeve za odobrenje promjena, provjeriti uvjete i kriterije prihvatljivosti sukladno Pravilniku o provedbi LRSR i FLAG natječaju te donijeti Odluku o izmjeni Odluke o dodjeli sredstava, u slučaju odobrenja promjena ili Odluku o odbijanju promjena.“ 
 • U točki 15.3. Promjene u operacijama u okviru provedbe LRSR, dodaju se podtočke (4) i (5) i glase: „(4) Odlukom o izmjeni Odluke o dodjeli sredstava iz podtočke 2. ove točke ne može se dodijeliti iznos potpore veći od iznosa potpore koji je već određen Odlukom o dodjeli sredstava iz članka 35. stavka 1. točke a) Pravilnika o provedbi LRSR. (5) Iznimno od podtočke 4. ove točke, Odlukom o izmjeni Odluke o dodjeli sredstava može se dodijeliti veći iznos potpore ako su za promjenu dostupna raspoloživa sredstva u okviru LRSR u skladu sa člankom 7. stavkom 5. odnosno stavkom 6. Pravilnika o provedbi LRSR i ako su ispunjeni uvjeti iz Priloga IV. Pravilnika o provedbi LRSR.“ 
 • U točki 15.3. Promjene u operacijama u okviru provedbe LRSR podtočka (4) postaje podtočka (6), a podtočka (5) postaje podtočka (7). 
 • U točki 15.5.1 Isplata sredstava nositelju projekta, mijenja se podtočka (5) i sada glasi: „Svi troškovi obuhvaćeni Zahtjevom za isplatu moraju biti u cijelosti plaćeni, a operacija ili dijelovi operacije moraju biti završeni i u funkciji u trenutku podnošenja Zahtjeva za isplatu.“ 
 • U točki 15.5.2 Podnošenje zahtjeva za isplatu od strane nositelja projekta prema FLAG-u, mijenja se podtočka (8) i glasi: „Razdoblje prihvatljivosti troškova ističe 31. listopada 2023., a krajnji rok za podnošenje Zahtjeva za isplatu je 01. prosinca 2023.“ 
 • U točki 15.5.2 Podnošenje zahtjeva za isplatu od strane nositelja projekta prema FLAG-u, mijenja se podtočka (13) i glasi: „Korisniku se ne može isplatiti potpora u iznosu višem od iznosa navedenoga u Odluci o odabiru projekta ili Odluci o izmjeni odluke o odabiru projekta na FLAG razini, u Odluci o dodjeli sredstava ili Odluci o izmjeni odluke o dodjeli sredstava iz članka 37. stavka 12. Pravilnika o provedbi LRSR, u Odluci o odobrenju LRSR ili Odluci o odobrenju izmjena LRSR iz članka 14. stavka 10. Pravilnika o provedbi LRSR, ako je primjenjivo.“

Ostali dijelovi FLAG natječaja s pripadajućim prilozima i obrascima za provedbu mjere 2.A.1. „Razvoj turističkih sadržaja povezanih s tradicijom ribarskog kraja“ ostaju nepromijenjeni.

Izmijenjena natječajna dokumentacija:

Tekst FLAG Natječaja – NOVO

______________________________________________________________________________

4. IZMJENA 1. FLAG natječaja za dodjelu potpore za provedbu operacija u okviru Mjere 2.A.1. „Razvoj turističkih sadržaja povezanih s tradicijom ribarskog kraja“ iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu LAGUR-a Tramuntana

Dana 24.01.2023. godine LAGUR Tramuntana (u daljnjem tekstu FLAG) usvojio je četvrtu izmjenu 1. FLAG natječaja iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu LAGUR-a Tramuntana za razdoblje 2014. – 2020. (u daljnjem tekstu LRSR) za Mjeru 2.A.1. „Razvoj turističkih sadržaja povezanih s tradicijom ribarskog kraja“.

Predmetna izmjena  odnosi se na prilagodbu obrazaca obzirom na vođenje eura kao službene valute u RH. FLAG natječaj se mijenja u dijelu koji se odnosi na:

 • Obrazac 5.A. Zahtjev za isplatu. Predmetni obrazac se mijenja u dijelu pitanja 5. i to na način da se obrazac prilagođava uvođenju eura kao službene valute u RH odnosno u skladu s Odlukom Vlade RH o objavi uvođenja eura kao službene valute u RH („Narodne novine“ broj 85/22). Za plaćanje izvršena u kunama obračunavat će se protuvrijednost u eurima po fiksnom tečaju konverzije (7.53450) koji je utvrđen Odlukom Vijeća EU 2022/1211 od 12. srpnja 2022. godine i Odlukom Vlade RH o objavi uvođenja eura kao službene valute u RH (,,Narodne novine“, broj 85/22). Ispravna verzija dokumenta ima oznaku „Verzija 1.1.“.
  • Obrazac 5.B. Zahtjev za isplatu, Izjava o izdacima. Predmetni obrazac se mijenja u dijelu uputa, u dijelu Tablice I.A. Troškovi – bez Općih troškova te u dijelu Tablice I.B. Opći troškovi i to na način da se obrazac prilagođava uvođenju eura kao službene valute u RH odnosno u skladu s Odlukom Vlade RH o objavi uvođenja eura kao službene valute u RH („Narodne novine“ broj 85/22). Za plaćanje izvršena u kunama obračunavat će se protuvrijednost u eurima po fiksnom tečaju konverzije (7.53450) koji je utvrđen Odlukom Vijeća EU 2022/1211 od 12. srpnja 2022. godine i Odlukom Vlade RH o objavi uvođenja eura kao službene valute u RH (,,Narodne novine“, broj 85/22). Ispravna verzija dokumenta ima oznaku „Verzija 1.1.“.
  • Prilog III. Popis dokumentacije uz Zahtjev za isplatu u stavku 10. na način da se u pojašnjenju briše „niti 0,01 kuna dugovanja“. Ispravna verzija dokumenta ima oznaku „Verzija 1.2.“.

Ostali dijelovi FLAG natječaja s pripadajućim prilozima i obrascima za provedbu mjere 2.A.1. „Razvoj turističkih sadržaja povezanih s tradicijom ribarskog kraja“ ostaju nepromijenjeni.

Izmijenjena natječajna dokumentacija:

Obrazac 5.A. Zahtjev za isplatu verzija 1.1. – NOVO

Obrazac 5.B. Zahtjev za isplatu – Izjava o izdacima – verzija 1.1. – NOVO

Prilog III Popis dokumentacije uz Zahtjev za isplatu verzija 1.2. – NOVO

____________________________________________________________________________________________________

2. IZMJENA 6. FLAG natječaja za dodjelu potpore za provedbu operacija u okviru Mjere 2.A.1. „Razvoj turističkih sadržaja povezanih s tradicijom ribarskog kraja“ iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu LAGUR-a Tramuntana

Dana 24.01.2023. godine LAGUR Tramuntana (u daljnjem tekstu FLAG) usvojio je drugu izmjenu 6. FLAG natječaja iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu LAGUR-a Tramuntana za razdoblje 2014. – 2020. (u daljnjem tekstu LRSR) za Mjeru 2.A.1. „Razvoj turističkih sadržaja povezanih s tradicijom ribarskog kraja“.

Predmetna izmjena  odnosi se na prilagodbu obrazaca obzirom na vođenje eura kao službene valute u RH. FLAG natječaj se mijenja u dijelu koji se odnosi na:

 • Obrazac 5.A. Zahtjev za isplatu. Predmetni obrazac se mijenja u dijelu pitanja 5. i to na način da se obrazac prilagođava uvođenju eura kao službene valute u RH odnosno u skladu s Odlukom Vlade RH o objavi uvođenja eura kao službene valute u RH („Narodne novine“ broj 85/22). Za plaćanje izvršena u kunama obračunavat će se protuvrijednost u eurima po fiksnom tečaju konverzije (7.53450) koji je utvrđen Odlukom Vijeća EU 2022/1211 od 12. srpnja 2022. godine i Odlukom Vlade RH o objavi uvođenja eura kao službene valute u RH (,,Narodne novine“, broj 85/22). Ispravna verzija dokumenta ima oznaku „Verzija 2.1.“.
  • Obrazac 5.B. Zahtjev za isplatu, Izjava o izdacima. Predmetni obrazac se mijenja u dijelu uputa, u dijelu Tablice I.A. Troškovi – bez Općih troškova te u dijelu Tablice I.B. Opći troškovi i to na način da se obrazac prilagođava uvođenju eura kao službene valute u RH odnosno u skladu s Odlukom Vlade RH o objavi uvođenja eura kao službene valute u RH („Narodne novine“ broj 85/22). Za plaćanje izvršena u kunama obračunavat će se protuvrijednost u eurima po fiksnom tečaju konverzije (7.53450) koji je utvrđen Odlukom Vijeća EU 2022/1211 od 12. srpnja 2022. godine i Odlukom Vlade RH o objavi uvođenja eura kao službene valute u RH (,,Narodne novine“, broj 85/22). Ispravna verzija dokumenta ima oznaku „Verzija 2.1.“.
  • Prilog III. Popis dokumentacije uz Zahtjev za isplatu u stavku 10. na način da se u pojašnjenju briše „niti 0,01 kuna dugovanja“. Ispravna verzija dokumenta ima oznaku „Verzija 2.1.“.

Ostali dijelovi FLAG natječaja s pripadajućim prilozima i obrascima za provedbu mjere 2.A.1. „Razvoj turističkih sadržaja povezanih s tradicijom ribarskog kraja“ ostaju nepromijenjeni.

Izmijenjena natječajna dokumentacija:

Obrazac 5.A. Zahtjev za isplatu verzija 2.1. – NOVO

Obrazac 5.B. Zahtjev za isplatu – Izjava o izdacima – verzija 2.1. – NOVO

Prilog III Popis dokumentacije uz Zahtjev za isplatu verzija 2.1. – NOVO

_____________________________________________________________________________________________________

 

Sukladno točki 12.7. FLAG natječaja za dodjelu potpore u okviru Mjere 2.A.1. „Razvoj turističkih sadržaja povezanih s tradicijom ribarskog kraja”, nakon završetka postupka odabira projekata na razini FLAG-a, te donesenih Odluka o odabiru projekata sa utvrđenim iznosom i intenzitetom potpore od strane Upravnog odbora LAGUR-a Tramuntana, objavljuju se rezultati odabira projekata.

Upravni odbor Lokalne akcijske grupe u ribarstvu Tramuntana je na sjednici održanoj 22. studenog 2021.  godine donio Odluke o odabiru projekata pristiglih na 6. FLAG natječaj za dodjelu potpore u okviru Mjere 2.A.1. „Razvoj turističkih sadržaja povezanih s tradicijom ribarskog kraja”.

Na natječaj su pristigle 2 projektne prijave, a nakon pozitivnog rezultata u postupcima administrativne kontrole i ocjenjivanja projekta donesene su Odluke o odabiru projekata za 2 projekta.

Odobreni projekti mogu se pregledati ovdje.

______________________________________________________________

1. IZMJENA FLAG natječaja za dodjelu potpore za provedbu operacija u okviru Mjere 2.A.1. Razvoj turističkih sadržaja povezanih s tradicijom ribarskog kraja iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu LAGUR-a Tramuntana

Dana 15.11.2021. godine LAGUR Tramuntana (u daljnjem tekstu FLAG) usvojio je prvu izmjenu 6. FLAG natječaj iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu LAGUR-a Tramuntana za razdoblje 2014. – 2020. (u daljnjem tekstu LRSR) za Mjeru 2.A.1. “Razvoj turističkih sadržaja povezanih s tradicijom ribarskog kraja” verzija 2.0.

Predmetna izmjena  odnosi se na tekst FLAG Natječaja koji se mijenja u točki 11. „Iznos, udio i intenzitet javne potpore“ :

 • u stavku 1. na način da se mijenja ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore za sufinanciranje operacija u okviru Mjere 2.A.1. koji sada iznosi 423.325,85 HRK.
 • u stavku 2. na način da se mijenjaju udjeli sredstava javne potpore koji se osiguravaju iz proračuna Europske unije i državnog proračuna te sada Europska unija sudjeluje s 85% u iznosu od 359.826,97 HRK i Republika Hrvatska s 15% u iznosu od 63.498,88 HRK.
 • ispravna verzija dokumenta ima oznaku „verzija: 2.1.“

Ostali dijelovi FLAG natječaja s pripadajućim prilozima i obrascima za provedbu mjere 2.A.1. „Razvoj turističkih sadržaja povezanih s tradicijom ribarskog kraja“ verzija 2.0. ostaju nepromijenjeni.

Izmijenjena natječajna dokumentacija:

Tekst FLAG natječaja – NE VRIJEDI

 

___________________________________________________________________________________________________________________

FLAG natječaj za dodjelu potpore za provedbu operacija u okviru Mjere 2.A.1. Razvoj turističkih sadržaja povezanih s tradicijom ribarskog kraja iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu LAGUR-a Tramuntana

Dana 17.06.2021. godine LAGUR Tramuntana (u daljnjem tekstu FLAG) objavljuje 6. FLAG natječaj za Mjeru 2.A.1. “Razvoj turističkih sadržaja povezanih s tradicijom ribarskog kraja” iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu LAGUR-a Tramuntana za razdoblje 2014. – 2020. (u daljnjem tekstu LRSR).

Predmet FLAG natječaja je dodjela javne potpore za provedbu aktivnosti u okviru odobrene Mjere 2.A.1. Razvoj turističkih sadržaja povezanih s tradicijom ribarskog kraja (u daljnjem tekstu „Mjera 2.A.1.“) LRSR u cilju povezivanja tradicionalnog ribarskog i pomorskog sektora sa turističkim sektorom i stvaranje novih turističkih sadržaja (organiziranjem događanja i stvaranjem sociokulturnog događanja) za nositelje projekata koji imaju sjedište/prebivalište unutar ribarstvenog područja FLAG-a.

Mjera 2.A.1. se odnosi na povezivanje ribarskog sektora sa sektorom turizma u svrhu očuvanja i promocije ribarske i pomorske tradicije i tradicionalne brodogradnje ribarstvenog područja. Promocija i očuvanje ribarstvene i pomorske tradicije bi se postiglo uz pomoć ulaganja u izgradnju i opremanje malih ribarskih i pomorskih „muzeja“, tematskih, edukativnih, interpretacijskih – multimedijalnih centara, tematskih ruta, izložbi, manifestacija i natjecateljskih događanja (detaljniji popis aktivnosti je naveden u okviru točke 4. FLAG natječaja).

Rok za podnošenje prijava teče od 01.07.2021. godine do 02.08.2021. godine.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore za sufinanciranje operacija u okviru ovog FLAG natječaja iznosi 239.586,23 HRK.

Prihvatljivi korisnici:

 1. Jedinice lokalne samouprave, komunalna poduzeća, ustanove u javnom vlasništvu;
 2. Fizičke i pravne osobe u rangu mikro i malih poduzeća sukladno definiciji mikro malih ili srednjih poduzeća iz Preporuke Komisije 2003/361/EZ od 6. svibnja 2003. o definiciji MSP (Službeni list Europske unije L 124 od 20. svibnja 2003.), 
 3. Organizacije civilnog društva
 4. Turističke zajednice

Natječajna dokumentacija:

Tekst FLAG natječaja – NE VRIJEDI

Obrazac 1. Prijavni obrazac

Obrazac 2. Poslovni plan i lista troškova

Obrazac 3. Razvrstavanje poduzetnika s obzirom na veličinu

Obrazac 4. Sažetak prikupljenih ponuda

Obrazac 5.A. Zahtjev za isplatu – NE VRIJEDI

Obrazac 5.B. Zahtjev za isplatu Izjava i izdacima – NE VRIJEDI

Obrazac 6. Zaposlenici

Obrazac 7. Izjava nositelja o nemogućnosti odbitka pretporeza

Obrazac 8. Izještaj o napretku

Prilog I Kriteriji odabira za Mjeru 2.A.1

Prilog II Popis dokumentacije za prijavu projekta – NE VRIJEDI

Prilog III Popis dokumentacije uz Zahtjev za isplatu

Dokumentacija preuzeta sa stranica Uprave ribarstva

Dokumentacija u nastavku je informativnog karaktera.

Kod ispunjavanja obrazaca u nastavku te korištenje priručnika i uputa, molimo korisnike da koriste važeću dokumentaciju koja je objavljena na web stranicama Uprave ribarstva www.euribarstvo.hr

Pravila i upute za nositelje projekata za provedbu nabave u okviru provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu (travanj 2019)

Izjava o nepostojanju sukoba interesa

Izjava o ne postojanju vlasničke povezanosti između ponuditelja u istom ulaganju

Zahtjev za odobrenje promjena u operacijama u okviru provedbe LRSR

Obvezna dokumentacija uz Zahtjev za odobrenje promjena u operacijama u okviru provedbe LRSR

Upute za čuvanje dokumentacije u okviru OP za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014. – 2020.

Priručnik za korisnike Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo 2014-2020 o provedbi kontrole na terenu i obvezama korisnika

Obrazac Zahtjeva za kontrolu na terenu u ranijoj fazi

Uputa korisnicima za popunjavanje obrasca Zahtjeva za kontrolu na terenu u ranijoj fazi

Pravila i upute za provedbu mjera informiranja i promidžbe u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020.

Vizualni identitet i knjiga grafičkih standarda

Vodič za upis u evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu

Uputa o načinu dostave akata prema LAGUR-u i nositeljima projekata_M.2.A.1.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Objava rezultata odabira projekata za mjeru 2.A.1. „Razvoj turističkih sadržaja povezanih s tradicijom ribarskog kraja”

Sukladno točki 12.7. FLAG natječaja za dodjelu potpore u okviru Mjere 2.A.1. „Razvoj turističkih sadržaja povezanih s tradicijom ribarskog kraja”, nakon završetka postupka odabira projekata na razini FLAG-a, te donesenih Odluka o odabiru projekata sa utvrđenim iznosom i intenzitetom potpore od strane Skupštine LAGUR-a Tramuntana, objavljuju se rezultati odabira projekata.

Skupština Lokalne akcijske grupe u ribarstvu Tramuntana je na sjednici održanoj 18. rujna 2020. godine donijela Odluke o odabiru projekata pristiglih na 1. FLAG natječaj za dodjelu potpore u okviru Mjere 2.A.1. „Razvoj turističkih sadržaja povezanih s tradicijom ribarskog kraja”.

Na natječaj su pristigle 4 projektne prijave, a nakon pozitivnog rezultata u postupcima administrativne kontrole i ocjenjivanja projekta donesene su Odluke o odabiru projekata za 4 projekta.

Odobreni projekti mogu se pregledati ovdje.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

ZATVOREN

______________________________________________________________________________________________________________________________________

3. IZMJENA FLAG natječaja za dodjelu potpore za provedbu operacija u okviru Mjere 2.A.1. Razvoj turističkih sadržaja povezanih s tradicijom ribarskog kraja iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu LAGUR-a Tramuntana

Dana 11.09.2020. godine LAGUR Tramuntana (u daljnjem tekstu FLAG) usvojio je treću izmjenu 1. FLAG natječaj iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu LAGUR-a Tramuntana za razdoblje 2014. – 2020. (u daljnjem tekstu LRSR) za Mjeru 2.A.1. “Razvoj turističkih sadržaja povezanih s tradicijom ribarskog kraja”

Predmetna izmjena  odnosi se na tekst FLAG Natječaja koji se mijenja u točki 11. „Iznos, udio i intenzitet javne potpore“ :

 • u stavku 1. na način da se mijenja ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore za sufinanciranje operacija u okviru Mjere 2.A.1. koji sada iznosi 945.000,00 € te ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore za sufinanciranje operacija u okviru objavljenog FLAG natječaja za Mjeru 2.A.1. koji sada iznosi 929.000,00 €; te
 • u stavku 2. na način da se mijenjaju udjeli sredstava javne potpore koji se osiguravaju iz proračuna Europske unije i državnog proračuna te sada Europska unija sudjeluje s 85% u iznosu od 650,00 € i Republika Hrvatska s 15% u iznosu od 139.350,00 € u protuvrijednosti u HRK
 • Ispravna verzija dokumenta ima oznaku „verzija: 1.2.“.

Ostali dijelovi FLAG natječaja s pripadajućim prilozima i obrascima za provedbu mjere 2.A.1. „Razvoj turističkih sadržaja povezanih s tradicijom ribarskog kraja“ ostaju nepromijenjeni.

Izmijenjena natječajna dokumentacija:

Tekst FLAG Natječaja  – NE VRIJEDI

_______________________________________________________________________________

2. IZMJENA FLAG natječaja za dodjelu potpore za provedbu operacija u okviru Mjere 2.A.1. Razvoj turističkih sadržaja povezanih s tradicijom ribarskog kraja iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu LAGUR-a Tramuntana

Dana 27.04.2020. godine LAGUR Tramuntana (u daljnjem tekstu FLAG) usvojio je drugu izmjenu 1. FLAG natječaj iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu LAGUR-a Tramuntana za razdoblje 2014. – 2020. (u daljnjem tekstu LRSR) za Mjeru 2.A.1. “Razvoj turističkih sadržaja povezanih s tradicijom ribarskog kraja”

Predmetna izmjena  odnosi se na:

 • Tekst FLAG Natječaja se mijenja u točki 12.2. „Podnošenje prijave projekta“ u dijelu produljenja krajnjeg roka za podnošenje prijave projekta. Rok za podnošenje prijave projekta je 15.05.2020. godine. Ispravna verzija dokumenta ima oznaku „verzija: 1.1.“
 • Prilog II Popis dokumentacije za prijavu projekta. U Prilogu II se dopunjuje točka 9. „Vlasništvo/pravo građenja/pravo korištenja“. Točka 9. se dopunjuje u dijelu c) na način da se osim ugovora o najmu/zakupu/upravljanju/koncesiji/služnosti može dostaviti i drugi odgovarajući dokument/akt iz kojeg je razvidno da nositelj projekta ima pravo koristiti određenu građevinu/objekt/prostor ulaganja te da ima pravo građenja i/ili ulaganja u građevinu/objekt/prostor. Na taj način se omogućuje dokazivanje pravnog interesa nositelja projekta, a koji je propisan u FLAG Natječaju. Ispravna verzija dokumenta ima oznaku „verzija: 1.2.“.
 • Obrazac 6. Zaposlenici. U Obrascu 6. Zaposlenici ispravljene su formule u ćelijama „14B“ i „17B“ na način da je upisan odgovarajući fond sati (2088 umjesto 2080). Ispravna verzija dokumenta ima oznaku „verzija: 1.1.

Ostali dijelovi FLAG natječaja s pripadajućim prilozima i obrascima za provedbu mjere 2.A.1. „Razvoj turističkih sadržaja povezanih s tradicijom ribarskog kraja“ ostaju nepromijenjeni.

Izmijenjena natječajna dokumentacija:

Tekst FLAG Natječaja  – NE VRIJEDI

Prilog II Popis dokumentacije za prijavu projekta

Obrazac 6. Zaposlenici

_________________________________________________________________________________

1. IZMJENA FLAG natječaja za dodjelu potpore za provedbu operacija u okviru Mjere 2.A.1. Razvoj turističkih sadržaja povezanih s tradicijom ribarskog kraja iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu LAGUR-a Tramuntana

Dana 10.04.2020. godine LAGUR Tramuntana (u daljnjem tekstu FLAG) usvojio je prvu izmjenu 1. FLAG natječaj iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu LAGUR-a Tramuntana za razdoblje 2014. – 2020. (u daljnjem tekstu LRSR) za Mjeru 2.A.1. “Razvoj turističkih sadržaja povezanih s tradicijom ribarskog kraja”

Predmetna izmjena  odnosi se na:

 • Prilog II Popis dokumentacije za prijavu projekta. U Prilogu II se briše točka 15. „Dokument kojim se dokazuje pravo korištenja/zakupa javnih površina za provođenje aktivnosti manifestacija i natjecateljskih događanja (potrebno za provedbu aktivnosti 2.A.1. b. i 2.A.1. c.)“. Točke 16. i 17. postaju točke 15. i 16.. Ispravna verzija dokumenta ima oznaku „verzija: 1.1.“
 • Prilog III Popis dokumentacije uz Zahtjev za isplatu. U Prilogu III se ispravlja naziv Priloga i glasi: Prilog III Popis dokumentacije uz Zahtjev za isplatu. Ispravna verzija dokumenta ima oznaku „verzija: 1.1.“
 • Obrazac 1. Zahtjev za potporu. U Obrascu 1. Zahtjev za potporu ispravljeno je pitanje 2.2. „Projekt obuhvaća“, pitanje 2.4. „Vrijeme provedbe projekta“ te pitanje 2.6. „Projekt mora biti podijeljen na pojedinačne aktivnosti (označene u tablici sa A1; A2; A3….An). Aktivnosti se mogu sastojati od podaktivnosti, primjerice aktivnost A1 se sastoji od dvije podaktivnosti: A1.1. i A1.2.“. Ispravna verzija dokumenta ima oznaku „verzija: 1.1.

Ostali dijelovi FLAG natječaja s pripadajućim prilozima i obrascima za provedbu mjere 2.A.1. „Razvoj turističkih sadržaja povezanih s tradicijom ribarskog kraja“ ostaju nepromijenjeni.

Izmijenjena natječajna dokumentacija:

Prilog II Popis dokumentacije za prijavu projekta – NE VRIJEDI

Prilog III Popis dokumentacije uz Zahtjev za isplatu – NE VRIJEDI

Obrazac 1. Zahtjev za potporu

______________________________________________________________________________________________________________________________________

FLAG natječaj za dodjelu potpore za provedbu operacija u okviru Mjere 2.A.1. Razvoj turističkih sadržaja povezanih s tradicijom ribarskog kraja iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu LAGUR-a Tramuntana

Dana 17.12.2019. godine LAGUR Tramuntana (u daljnjem tekstu FLAG) objavljuje 1. FLAG natječaj iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu LAGUR-a Tramuntana za razdoblje 2014. – 2020. (u daljnjem tekstu LRSR) za Mjeru 2.A.1. “Razvoj turističkih sadržaja povezanih s tradicijom ribarskog kraja”

Predmet FLAG natječaja je dodjela javne potpore za provedbu aktivnosti u okviru odobrene Mjere 2.A.1. Razvoj turističkih sadržaja povezanih s tradicijom ribarskog kraja (u daljnjem tekstu „Mjera 2.A.1.“) LRSR u cilju povezivanja tradicionalnog ribarskog i pomorskog sektora sa turističkim sektorom i stvaranje novih turističkih sadržaja (organiziranjem događanja i stvaranjem sociokulturnog događanja) za nositelje projekata koji imaju sjedište/prebivalište unutar ribarstvenog područja FLAG-a.

Mjera 2.A.1. se odnosi na povezivanje ribarskog sektora sa sektorom turizma u svrhu očuvanja i promocije ribarske i pomorske tradicije i tradicionalne brodogradnje ribarstvenog područja. Promocija i očuvanje ribarstvene i pomorske tradicije bi se postiglo uz pomoć ulaganja u izgradnju i opremanje malih ribarskih i pomorskih „muzeja“, tematskih, edukativnih, interpretacijskih – multimedijalnih centara, tematskih ruta, izložbi, manifestacija i natjecateljskih događanja (detaljniji popis aktivnosti je naveden u okviru točke 4. FLAG natječaja).

Rok za podnošenje prijava teče od 03.02.2020. godine do 30.04.2020. godine. Drugom izmjenom FLAG Natječaja produžen je rok prijave projekta do 15.05.2020.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore za sufinanciranje operacija u okviru ovog FLAG natječaja iznosi 805.000,00 € u protuvrijednosti u HRK.

Prihvatljivi korisnici:

 1. Jedinice lokalne samouprave, komunalna poduzeća, ustanove u javnom vlasništvu;
 2. Fizičke i pravne osobe u rangu mikro i malih poduzeća sukladno definiciji mikro malih ili srednjih poduzeća iz Preporuke Komisije 2003/361/EZ od 6. svibnja 2003. o definiciji MSP (Službeni list Europske unije L 124 od 20. svibnja 2003.), 
 3. Organizacije civilnog društva
 4. Turističke zajednice

Predstavljanje FLAG natječaja – PowerPoint prezentacija

Natječajna dokumentacija:

Tekst FLAG natječaja – NE VRIJEDI

Prilog I Kriteriji odabira za Mjeru 2.A.1

Prilog II Popis dokumentacije za prijavu projekta – NE VRIJEDI

Prilog III Popis dokumentacije uz Zahtjev za isplatu – NE VRIJEDI

Obrazac 1. Zahtjev za potporu – NE VRIJEDI

Obrazac 2. Poslovni plan i lista troškova

Obrazac 3. Razvrstavanje poduzetnika s obzirom na veličinu

Obrazac 4. Sažetak prikupljenih ponuda

Obrazac 5.A. Zahtjev za isplatu – NE VRIJEDI

Obrazac 5.B. Zahtjev za isplatu Izjava i izdacima – NE VRIJEDI

Obrazac 6. Zaposlenici – NE VRIJEDI

Obrazac 7. Izjava nositelja o nemogućnosti odbitka pretporeza

Obrazac 8. Izjava o napretku

Dokumentacija preuzeta sa stranica Uprave ribarstva

Dokumentacija u nastavku je informativnog karaktera.

Kod ispunjavanja obrazaca u nastavku te korištenje priručnika i uputa, molimo korisnike da koriste važeću dokumentaciju koja je objavljena na web stranicama Uprave ribarstva www.euribarstvo.hr

Pravila i upute za nositelje projekata za provedbu nabave u okviru provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu (travanj 2019)

Izjava o nepostojanju sukoba interesa

Izjava o ne postojanju vlasničke povezanosti između ponuditelja u istom ulaganju

Zahtjev za odobrenje promjena u operacijama u okviru provedbe LRSR

Obvezna dokumentacija uz Zahtjev za odobrenje promjena u operacijama u okviru provedbe LRSR

Upute za čuvanje dokumentacije u okviru OP za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014. – 2020.

Priručnik za korisnike Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo 2014-2020 o provedbi kontrole na terenu i obvezama korisnika

Obrazac Zahtjeva za kontrolu na terenu u ranijoj fazi

Uputa korisnicima za popunjavanje obrasca Zahtjeva za kontrolu na terenu u ranijoj fazi

Pravila i upute za provedbu mjera informiranja i promidžbe u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020.

Vizualni identitet i knjiga grafičkih standarda dostupni su na https://euribarstvo.hr/propisi-smjernice/

 

Ova stranica koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Saznajte više

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close