Mjera 2.A.1. Razvoj turističkih sadržaja povezanih s tradicijom ribarskog kraja

Sukladno točki 12.7. FLAG natječaja za dodjelu potpore u okviru Mjere 2.A.1. „Razvoj turističkih sadržaja povezanih s tradicijom ribarskog kraja”, nakon završetka postupka odabira projekata na razini FLAG-a, te donesenih Odluka o odabiru projekata sa utvrđenim iznosom i intenzitetom potpore od strane Upravnog odbora LAGUR-a Tramuntana, objavljuju se rezultati odabira projekata.

Upravni odbor Lokalne akcijske grupe u ribarstvu Tramuntana je na sjednici održanoj 22. studenog 2021.  godine donio Odluke o odabiru projekata pristiglih na 6. FLAG natječaj za dodjelu potpore u okviru Mjere 2.A.1. „Razvoj turističkih sadržaja povezanih s tradicijom ribarskog kraja”.

Na natječaj su pristigle 2 projektne prijave, a nakon pozitivnog rezultata u postupcima administrativne kontrole i ocjenjivanja projekta donesene su Odluke o odabiru projekata za 2 projekta.

Odobreni projekti mogu se pregledati ovdje.

______________________________________________________________

1. IZMJENA FLAG natječaja za dodjelu potpore za provedbu operacija u okviru Mjere 2.A.1. Razvoj turističkih sadržaja povezanih s tradicijom ribarskog kraja iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu LAGUR-a Tramuntana

Dana 15.11.2021. godine LAGUR Tramuntana (u daljnjem tekstu FLAG) usvojio je prvu izmjenu 6. FLAG natječaj iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu LAGUR-a Tramuntana za razdoblje 2014. – 2020. (u daljnjem tekstu LRSR) za Mjeru 2.A.1. “Razvoj turističkih sadržaja povezanih s tradicijom ribarskog kraja” verzija 2.0.

Predmetna izmjena  odnosi se na tekst FLAG Natječaja koji se mijenja u točki 11. „Iznos, udio i intenzitet javne potpore“ :

 • u stavku 1. na način da se mijenja ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore za sufinanciranje operacija u okviru Mjere 2.A.1. koji sada iznosi 423.325,85 HRK.
 • u stavku 2. na način da se mijenjaju udjeli sredstava javne potpore koji se osiguravaju iz proračuna Europske unije i državnog proračuna te sada Europska unija sudjeluje s 85% u iznosu od 359.826,97 HRK i Republika Hrvatska s 15% u iznosu od 63.498,88 HRK.
 • ispravna verzija dokumenta ima oznaku „verzija: 2.1.“

Ostali dijelovi FLAG natječaja s pripadajućim prilozima i obrascima za provedbu mjere 2.A.1. „Razvoj turističkih sadržaja povezanih s tradicijom ribarskog kraja“ verzija 2.0. ostaju nepromijenjeni.

Izmijenjena natječajna dokumentacija:

Tekst FLAG natječaja

 

___________________________________________________________________________________________________________________

FLAG natječaj za dodjelu potpore za provedbu operacija u okviru Mjere 2.A.1. Razvoj turističkih sadržaja povezanih s tradicijom ribarskog kraja iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu LAGUR-a Tramuntana

Dana 17.06.2021. godine LAGUR Tramuntana (u daljnjem tekstu FLAG) objavljuje 6. FLAG natječaj za Mjeru 2.A.1. “Razvoj turističkih sadržaja povezanih s tradicijom ribarskog kraja” iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu LAGUR-a Tramuntana za razdoblje 2014. – 2020. (u daljnjem tekstu LRSR).

Predmet FLAG natječaja je dodjela javne potpore za provedbu aktivnosti u okviru odobrene Mjere 2.A.1. Razvoj turističkih sadržaja povezanih s tradicijom ribarskog kraja (u daljnjem tekstu „Mjera 2.A.1.“) LRSR u cilju povezivanja tradicionalnog ribarskog i pomorskog sektora sa turističkim sektorom i stvaranje novih turističkih sadržaja (organiziranjem događanja i stvaranjem sociokulturnog događanja) za nositelje projekata koji imaju sjedište/prebivalište unutar ribarstvenog područja FLAG-a.

Mjera 2.A.1. se odnosi na povezivanje ribarskog sektora sa sektorom turizma u svrhu očuvanja i promocije ribarske i pomorske tradicije i tradicionalne brodogradnje ribarstvenog područja. Promocija i očuvanje ribarstvene i pomorske tradicije bi se postiglo uz pomoć ulaganja u izgradnju i opremanje malih ribarskih i pomorskih „muzeja“, tematskih, edukativnih, interpretacijskih – multimedijalnih centara, tematskih ruta, izložbi, manifestacija i natjecateljskih događanja (detaljniji popis aktivnosti je naveden u okviru točke 4. FLAG natječaja).

Rok za podnošenje prijava teče od 01.07.2021. godine do 02.08.2021. godine.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore za sufinanciranje operacija u okviru ovog FLAG natječaja iznosi 239.586,23 HRK.

Prihvatljivi korisnici:

 1. Jedinice lokalne samouprave, komunalna poduzeća, ustanove u javnom vlasništvu;
 2. Fizičke i pravne osobe u rangu mikro i malih poduzeća sukladno definiciji mikro malih ili srednjih poduzeća iz Preporuke Komisije 2003/361/EZ od 6. svibnja 2003. o definiciji MSP (Službeni list Europske unije L 124 od 20. svibnja 2003.), 
 3. Organizacije civilnog društva
 4. Turističke zajednice

Natječajna dokumentacija:

Tekst FLAG natječaja

Obrazac 1. Prijavni obrazac

Obrazac 2. Poslovni plan i lista troškova

Obrazac 3. Razvrstavanje poduzetnika s obzirom na veličinu

Obrazac 4. Sažetak prikupljenih ponuda

Obrazac 5.A. Zahtjev za isplatu

Obrazac 5.B. Zahtjev za isplatu Izjava i izdacima

Obrazac 6. Zaposlenici

Obrazac 7. Izjava nositelja o nemogućnosti odbitka pretporeza

Obrazac 8. Izještaj o napretku

Prilog I Kriteriji odabira za Mjeru 2.A.1

Prilog II Popis dokumentacije za prijavu projekta

Prilog III Popis dokumentacije uz Zahtjev za isplatu

Dokumentacija preuzeta sa stranica Uprave ribarstva

Dokumentacija u nastavku je informativnog karaktera.

Kod ispunjavanja obrazaca u nastavku te korištenje priručnika i uputa, molimo korisnike da koriste važeću dokumentaciju koja je objavljena na web stranicama Uprave ribarstva www.euribarstvo.hr

Pravila i upute za nositelje projekata za provedbu nabave u okviru provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu (travanj 2019)

Izjava o nepostojanju sukoba interesa

Izjava o ne postojanju vlasničke povezanosti između ponuditelja u istom ulaganju

Zahtjev za odobrenje promjena u operacijama u okviru provedbe LRSR

Obvezna dokumentacija uz Zahtjev za odobrenje promjena u operacijama u okviru provedbe LRSR

Upute za čuvanje dokumentacije u okviru OP za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014. – 2020.

Priručnik za korisnike Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo 2014-2020 o provedbi kontrole na terenu i obvezama korisnika

Obrazac Zahtjeva za kontrolu na terenu u ranijoj fazi

Uputa korisnicima za popunjavanje obrasca Zahtjeva za kontrolu na terenu u ranijoj fazi

Pravila i upute za provedbu mjera informiranja i promidžbe u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020.

Vizualni identitet i knjiga grafičkih standarda

Vodič za upis u evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu

Uputa o načinu dostave akata prema LAGUR-u i nositeljima projekata_M.2.A.1.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Objava rezultata odabira projekata za mjeru 2.A.1. „Razvoj turističkih sadržaja povezanih s tradicijom ribarskog kraja”

Sukladno točki 12.7. FLAG natječaja za dodjelu potpore u okviru Mjere 2.A.1. „Razvoj turističkih sadržaja povezanih s tradicijom ribarskog kraja”, nakon završetka postupka odabira projekata na razini FLAG-a, te donesenih Odluka o odabiru projekata sa utvrđenim iznosom i intenzitetom potpore od strane Skupštine LAGUR-a Tramuntana, objavljuju se rezultati odabira projekata.

Skupština Lokalne akcijske grupe u ribarstvu Tramuntana je na sjednici održanoj 18. rujna 2020. godine donijela Odluke o odabiru projekata pristiglih na 1. FLAG natječaj za dodjelu potpore u okviru Mjere 2.A.1. „Razvoj turističkih sadržaja povezanih s tradicijom ribarskog kraja”.

Na natječaj su pristigle 4 projektne prijave, a nakon pozitivnog rezultata u postupcima administrativne kontrole i ocjenjivanja projekta donesene su Odluke o odabiru projekata za 4 projekta.

Odobreni projekti mogu se pregledati ovdje.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

ZATVOREN

______________________________________________________________________________________________________________________________________

3. IZMJENA FLAG natječaja za dodjelu potpore za provedbu operacija u okviru Mjere 2.A.1. Razvoj turističkih sadržaja povezanih s tradicijom ribarskog kraja iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu LAGUR-a Tramuntana

Dana 11.09.2020. godine LAGUR Tramuntana (u daljnjem tekstu FLAG) usvojio je treću izmjenu 1. FLAG natječaj iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu LAGUR-a Tramuntana za razdoblje 2014. – 2020. (u daljnjem tekstu LRSR) za Mjeru 2.A.1. “Razvoj turističkih sadržaja povezanih s tradicijom ribarskog kraja”

Predmetna izmjena  odnosi se na tekst FLAG Natječaja koji se mijenja u točki 11. „Iznos, udio i intenzitet javne potpore“ :

 • u stavku 1. na način da se mijenja ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore za sufinanciranje operacija u okviru Mjere 2.A.1. koji sada iznosi 945.000,00 € te ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore za sufinanciranje operacija u okviru objavljenog FLAG natječaja za Mjeru 2.A.1. koji sada iznosi 929.000,00 €; te
 • u stavku 2. na način da se mijenjaju udjeli sredstava javne potpore koji se osiguravaju iz proračuna Europske unije i državnog proračuna te sada Europska unija sudjeluje s 85% u iznosu od 650,00 € i Republika Hrvatska s 15% u iznosu od 139.350,00 € u protuvrijednosti u HRK
 • Ispravna verzija dokumenta ima oznaku „verzija: 1.2.“.

Ostali dijelovi FLAG natječaja s pripadajućim prilozima i obrascima za provedbu mjere 2.A.1. „Razvoj turističkih sadržaja povezanih s tradicijom ribarskog kraja“ ostaju nepromijenjeni.

Izmijenjena natječajna dokumentacija:

Tekst FLAG Natječaja 

_______________________________________________________________________________

2. IZMJENA FLAG natječaja za dodjelu potpore za provedbu operacija u okviru Mjere 2.A.1. Razvoj turističkih sadržaja povezanih s tradicijom ribarskog kraja iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu LAGUR-a Tramuntana

Dana 27.04.2020. godine LAGUR Tramuntana (u daljnjem tekstu FLAG) usvojio je drugu izmjenu 1. FLAG natječaj iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu LAGUR-a Tramuntana za razdoblje 2014. – 2020. (u daljnjem tekstu LRSR) za Mjeru 2.A.1. “Razvoj turističkih sadržaja povezanih s tradicijom ribarskog kraja”

Predmetna izmjena  odnosi se na:

 • Tekst FLAG Natječaja se mijenja u točki 12.2. „Podnošenje prijave projekta“ u dijelu produljenja krajnjeg roka za podnošenje prijave projekta. Rok za podnošenje prijave projekta je 15.05.2020. godine. Ispravna verzija dokumenta ima oznaku „verzija: 1.1.“
 • Prilog II Popis dokumentacije za prijavu projekta. U Prilogu II se dopunjuje točka 9. „Vlasništvo/pravo građenja/pravo korištenja“. Točka 9. se dopunjuje u dijelu c) na način da se osim ugovora o najmu/zakupu/upravljanju/koncesiji/služnosti može dostaviti i drugi odgovarajući dokument/akt iz kojeg je razvidno da nositelj projekta ima pravo koristiti određenu građevinu/objekt/prostor ulaganja te da ima pravo građenja i/ili ulaganja u građevinu/objekt/prostor. Na taj način se omogućuje dokazivanje pravnog interesa nositelja projekta, a koji je propisan u FLAG Natječaju. Ispravna verzija dokumenta ima oznaku „verzija: 1.2.“.
 • Obrazac 6. Zaposlenici. U Obrascu 6. Zaposlenici ispravljene su formule u ćelijama „14B“ i „17B“ na način da je upisan odgovarajući fond sati (2088 umjesto 2080). Ispravna verzija dokumenta ima oznaku „verzija: 1.1.

Ostali dijelovi FLAG natječaja s pripadajućim prilozima i obrascima za provedbu mjere 2.A.1. „Razvoj turističkih sadržaja povezanih s tradicijom ribarskog kraja“ ostaju nepromijenjeni.

Izmijenjena natječajna dokumentacija:

Tekst FLAG Natječaja 

Prilog II Popis dokumentacije za prijavu projekta

Obrazac 6. Zaposlenici

_________________________________________________________________________________

1. IZMJENA FLAG natječaja za dodjelu potpore za provedbu operacija u okviru Mjere 2.A.1. Razvoj turističkih sadržaja povezanih s tradicijom ribarskog kraja iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu LAGUR-a Tramuntana

Dana 10.04.2020. godine LAGUR Tramuntana (u daljnjem tekstu FLAG) usvojio je prvu izmjenu 1. FLAG natječaj iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu LAGUR-a Tramuntana za razdoblje 2014. – 2020. (u daljnjem tekstu LRSR) za Mjeru 2.A.1. “Razvoj turističkih sadržaja povezanih s tradicijom ribarskog kraja”

Predmetna izmjena  odnosi se na:

 • Prilog II Popis dokumentacije za prijavu projekta. U Prilogu II se briše točka 15. „Dokument kojim se dokazuje pravo korištenja/zakupa javnih površina za provođenje aktivnosti manifestacija i natjecateljskih događanja (potrebno za provedbu aktivnosti 2.A.1. b. i 2.A.1. c.)“. Točke 16. i 17. postaju točke 15. i 16.. Ispravna verzija dokumenta ima oznaku „verzija: 1.1.“
 • Prilog III Popis dokumentacije uz Zahtjev za isplatu. U Prilogu III se ispravlja naziv Priloga i glasi: Prilog III Popis dokumentacije uz Zahtjev za isplatu. Ispravna verzija dokumenta ima oznaku „verzija: 1.1.“
 • Obrazac 1. Zahtjev za potporu. U Obrascu 1. Zahtjev za potporu ispravljeno je pitanje 2.2. „Projekt obuhvaća“, pitanje 2.4. „Vrijeme provedbe projekta“ te pitanje 2.6. „Projekt mora biti podijeljen na pojedinačne aktivnosti (označene u tablici sa A1; A2; A3….An). Aktivnosti se mogu sastojati od podaktivnosti, primjerice aktivnost A1 se sastoji od dvije podaktivnosti: A1.1. i A1.2.“. Ispravna verzija dokumenta ima oznaku „verzija: 1.1.

Ostali dijelovi FLAG natječaja s pripadajućim prilozima i obrascima za provedbu mjere 2.A.1. „Razvoj turističkih sadržaja povezanih s tradicijom ribarskog kraja“ ostaju nepromijenjeni.

Izmijenjena natječajna dokumentacija:

Prilog II Popis dokumentacije za prijavu projekta – NE VRIJEDI

Prilog III Popis dokumentacije uz Zahtjev za isplatu

Obrazac 1. Zahtjev za potporu

______________________________________________________________________________________________________________________________________

FLAG natječaj za dodjelu potpore za provedbu operacija u okviru Mjere 2.A.1. Razvoj turističkih sadržaja povezanih s tradicijom ribarskog kraja iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu LAGUR-a Tramuntana

Dana 17.12.2019. godine LAGUR Tramuntana (u daljnjem tekstu FLAG) objavljuje 1. FLAG natječaj iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu LAGUR-a Tramuntana za razdoblje 2014. – 2020. (u daljnjem tekstu LRSR) za Mjeru 2.A.1. “Razvoj turističkih sadržaja povezanih s tradicijom ribarskog kraja”

Predmet FLAG natječaja je dodjela javne potpore za provedbu aktivnosti u okviru odobrene Mjere 2.A.1. Razvoj turističkih sadržaja povezanih s tradicijom ribarskog kraja (u daljnjem tekstu „Mjera 2.A.1.“) LRSR u cilju povezivanja tradicionalnog ribarskog i pomorskog sektora sa turističkim sektorom i stvaranje novih turističkih sadržaja (organiziranjem događanja i stvaranjem sociokulturnog događanja) za nositelje projekata koji imaju sjedište/prebivalište unutar ribarstvenog područja FLAG-a.

Mjera 2.A.1. se odnosi na povezivanje ribarskog sektora sa sektorom turizma u svrhu očuvanja i promocije ribarske i pomorske tradicije i tradicionalne brodogradnje ribarstvenog područja. Promocija i očuvanje ribarstvene i pomorske tradicije bi se postiglo uz pomoć ulaganja u izgradnju i opremanje malih ribarskih i pomorskih „muzeja“, tematskih, edukativnih, interpretacijskih – multimedijalnih centara, tematskih ruta, izložbi, manifestacija i natjecateljskih događanja (detaljniji popis aktivnosti je naveden u okviru točke 4. FLAG natječaja).

Rok za podnošenje prijava teče od 03.02.2020. godine do 30.04.2020. godine. Drugom izmjenom FLAG Natječaja produžen je rok prijave projekta do 15.05.2020.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore za sufinanciranje operacija u okviru ovog FLAG natječaja iznosi 805.000,00 € u protuvrijednosti u HRK.

Prihvatljivi korisnici:

 1. Jedinice lokalne samouprave, komunalna poduzeća, ustanove u javnom vlasništvu;
 2. Fizičke i pravne osobe u rangu mikro i malih poduzeća sukladno definiciji mikro malih ili srednjih poduzeća iz Preporuke Komisije 2003/361/EZ od 6. svibnja 2003. o definiciji MSP (Službeni list Europske unije L 124 od 20. svibnja 2003.), 
 3. Organizacije civilnog društva
 4. Turističke zajednice

Predstavljanje FLAG natječaja – PowerPoint prezentacija

Natječajna dokumentacija:

Tekst FLAG natječaja – NE VRIJEDI

Prilog I Kriteriji odabira za Mjeru 2.A.1

Prilog II Popis dokumentacije za prijavu projekta – NE VRIJEDI

Prilog III Popis dokumentacije uz Zahtjev za isplatu – NE VRIJEDI

Obrazac 1. Zahtjev za potporu – NE VRIJEDI

Obrazac 2. Poslovni plan i lista troškova

Obrazac 3. Razvrstavanje poduzetnika s obzirom na veličinu

Obrazac 4. Sažetak prikupljenih ponuda

Obrazac 5.A. Zahtjev za isplatu

Obrazac 5.B. Zahtjev za isplatu Izjava i izdacima

Obrazac 6. Zaposlenici – NE VRIJEDI

Obrazac 7. Izjava nositelja o nemogućnosti odbitka pretporeza

Obrazac 8. Izjava o napretku

Dokumentacija preuzeta sa stranica Uprave ribarstva

Dokumentacija u nastavku je informativnog karaktera.

Kod ispunjavanja obrazaca u nastavku te korištenje priručnika i uputa, molimo korisnike da koriste važeću dokumentaciju koja je objavljena na web stranicama Uprave ribarstva www.euribarstvo.hr

Pravila i upute za nositelje projekata za provedbu nabave u okviru provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu (travanj 2019)

Izjava o nepostojanju sukoba interesa

Izjava o ne postojanju vlasničke povezanosti između ponuditelja u istom ulaganju

Zahtjev za odobrenje promjena u operacijama u okviru provedbe LRSR

Obvezna dokumentacija uz Zahtjev za odobrenje promjena u operacijama u okviru provedbe LRSR

Upute za čuvanje dokumentacije u okviru OP za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014. – 2020.

Priručnik za korisnike Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo 2014-2020 o provedbi kontrole na terenu i obvezama korisnika

Obrazac Zahtjeva za kontrolu na terenu u ranijoj fazi

Uputa korisnicima za popunjavanje obrasca Zahtjeva za kontrolu na terenu u ranijoj fazi

Pravila i upute za provedbu mjera informiranja i promidžbe u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020.

Vizualni identitet i knjiga grafičkih standarda dostupni su na https://euribarstvo.hr/propisi-smjernice/

 

Ova stranica koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Saznajte više

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close