Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost LAGUR-a Tramuntana.

1. FLAG natječaj za dodjelu potpore za provedbu operacija u okviru Mjere 2.A.1. Razvoj turističkih sadržaja povezanih s tradicijom ribarskog kraja iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu LAGUR-a Tramuntana

Dana 17.12.2019. godine LAGUR Tramuntana (u daljnjem tekstu FLAG) objavljuje 1. FLAG natječaj iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu LAGUR-a Tramuntana za razdoblje 2014. – 2020. (u daljnjem tekstu LRSR) za Mjeru 2.A.1. “Razvoj turističkih sadržaja povezanih s tradicijom ribarskog kraja”

Izmjene natječaja

Dana 13.06.2023. godine LAGUR Tramuntana (u daljnjem tekstu FLAG) usvojio je šestu izmjenu 1. FLAG natječaja iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu LAGUR-a Tramuntana za razdoblje 2014. – 2020. (u daljnjem tekstu LRSR) za Mjeru 2.A.1. „Razvoj turističkih sadržaja povezanih s tradicijom ribarskog kraja“.

Predmetna izmjena odnosi se na tekst FLAG natječaja. Ispravna verzija dokumenta ima oznaku 1.4. Izmjene su popisane u nastavku:

 • U točki 7. Prihvatljivi troškovi mijenja se podtočka (3) i glasi:
  „Prihvatljivi su troškovi nastali na teret nositelja projekta i plaćeni u razdoblju od datuma podnošenja prijave projekta do 29. prosinca 2023.“
 • U točki 15.5.2 Podnošenje zahtjeva za isplatu od strane nositelja projekta prema FLAG-u, mijenja se podtočka (8), te glasi:
  Razdoblje prihvatljivosti troškova ističe 29. prosinca 2023., a krajnji rok za podnošenje Zahtjeva za isplatu je 30. siječnja 2024.

Ostali dijelovi FLAG natječaja s pripadajućim prilozima i obrascima za provedbu mjere 2.A.1. „Razvoj turističkih sadržaja povezanih s tradicijom ribarskog kraja“ ostaju nepromijenjeni.

Dana 27.03.2023. godine LAGUR Tramuntana (u daljnjem tekstu FLAG) usvojio je petu izmjenu 1. FLAG natječaja iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu LAGUR-a Tramuntana za razdoblje 2014. – 2020. (u daljnjem tekstu LRSR) za Mjeru 2.A.1. „Razvoj turističkih sadržaja povezanih s tradicijom ribarskog kraja“.

Predmetna izmjena odnosi se na tekst FLAG natječaja. Ispravna verzija dokumenta ima oznaku 1.3. Izmjene su popisane u nastavku:

 • U dijelu „POJMOVNIK“ mijenja se zadnja rečenica i glasi: „Ostali pojmovi u smislu ovog FLAG natječaja imaju jednako značenje kao pojmovi uporabljeni u Uredbi (EU) br. 508/2014, Uredbi (EU) br. 1303/2013 i Pravilniku o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu (NN 27/2019) te njegovim kasnijim izmjenama. Odredbe FLAG natječaja se usklađuju s izmjenama Pravilnika o provedbi LRSR.“ 
 • U točki 2.1. Priprema i objava FLAG natječaja mijenja se podtočka (2), alineja a. i glasi: „LRSR odobrena od strane Upravljačkog tijela u skladu sa člankom 13. stavkom 1. točkom a), a uzimajući u obzir članak 14. stavak 10. Pravilnika o provedbi LRSR;“.
 • U točki 2.2. Izmjena FLAG natječaja, podtočki (2), mijenja se alineja a. i glasi: „povećanje raspoloživih sredstava FLAG natječaja i/ili najvišeg iznosa javne potpore po projektu/korisniku ako je isti propisan FLAG natječajem, najkasnije do dana početka izdavanja odluka. Iznimno, FLAG natječaj je moguće izmijeniti i nakon izdavanja odluka, ako u okviru toga FLAG natječaja nije bilo odbijenih prijava radi nedostatnosti raspoloživih sredstava.“
 • U točki 2. Izmjena FLAG natječaja, podtočki (2), dodaje se alineja c. i glasi: „produženje krajnjeg roka za završetak provedbe projekata odnosno podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu, ali primjenjujući načelo jednakog postupanja i načelo zabrane diskriminacije.“
 • U točki 2.2. Izmjena FLAG natječaja, podtočki (2), dodaje se alineja d. i glasi: „usklađivanje odredbi FLAG natječaja sa odredbama Pravilnika o provedbi LRSR u slučaju izmjena i/ili dopuna Pravilnika o provedbi LRSR pod uvjetom da isto ne utječe na primjenu načela jednakog postupanja i načelo zabrane diskriminacije.“
 • U točki 2.2. Izmjena FLAG natječaja, podtočki (2), alineja c. postaje alineja e. 
 • U točki 2.3. Poništenje FLAG natječaja, podtočki (1), dodaje se alineja b. i glasi: „kada je u FLAG natječaju utvrđena greška koja onemogućava daljnji postupak i/ili“
 • U točki 2.3. Poništenje FLAG natječaja, podtočki (1), alineja b. postaje alineja c.
 • U točki 11. IZNOS, UDIO I INTENZITET JAVNE POTPORE, podtočka (1) se mijenja i glasi: „Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore za sufinanciranje operacija u okviru Mjere 2.A.1. iznosi 1.095.000,00 €. FLAG natječaj za provedbu operacija u okviru Mjere 2.A.1. će se objavljivati u punom raspoloživom iznosu sukladno indikativnom akcijskom planu u važećoj LRSR do potpunog iskorištenja sredstava. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore za sufinanciranje operacija u okviru ovog FLAG natječaja iznosi 1.033.800,00 €.“
 • U točki 11. IZNOS, UDIO I INTENZITET JAVNE POTPORE, podtočka (2) se mijenja i glasi: „Sredstva javne potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 85% u iznosu od 878.730,00 € i Republika Hrvatska s 15% u iznosu od 155.070,00 €.“
 • U točki 11. UDIO, IZNOS I INTENZITET JAVNE POTPORE, podtočka (3) se briše.
 • U točki 11. UDIO, IZNOS I INTENZITET JAVNE POTPORE, podtočke (4) do (10) postaju podtočke (3) do (9).
 • U točki 15.3. Promjene u operacijama u okviru provedbe LRSR, u podtočki (2), mijenja se alineja a. i glasi: „Odluku o izmjeni Odluke o dodjeli sredstava, u slučaju odobrenja promjena ili Odluku o odbijanju promjena ili“
 • U točki 15.3. Promjene u operacijama u okviru provedbe LRSR, dodaju se podtočke (3) do (5) i glase: „(3) Iznimno od podtočke (2). ove točke, u slučaju odobrenja promjena koje nemaju utjecaj na Odluku o dodjeli sredstava, Upravljačko tijelo će donijeti Odluku o odobrenju promjena. (4) Odlukom o izmjeni Odluke o dodjeli sredstava iz podtočke (2). ove točke ne može se dodijeliti iznos potpore veći od iznosa potpore koji je već određen Odlukom o dodjeli sredstava iz članka 35. stavka 1. točke a) Pravilnika o provedbi LRSR. (5) Iznimno od podtočke (4). ove točke, Odlukom o izmjeni Odluke o dodjeli sredstava može se dodijeliti veći iznos potpore ako su za promjenu dostupna raspoloživa sredstva u okviru LRSR u skladu sa člankom 7. stavkom 5. odnosno stavkom 6. Pravilnika o provedbi LRSR i ako su ispunjeni uvjeti iz Priloga IV. Pravilnika o provedbi LRSR.“
 • U točki 15.3. Promjene u operacijama u okviru provedbe LRSR, podtočka (3) postaje podtočka (6), a podtočka (4) postaje podtočka (7).
 • U točki 15.5.1 Isplata sredstava nositelju projekta, mijenja se podtočka (5) i sada glasi: Svi troškovi obuhvaćeni Zahtjevom za isplatu moraju biti u cijelosti plaćeni, a operacija ili dijelovi operacije moraju biti završeni i u funkciji u trenutku podnošenja Zahtjeva za isplatu.
 • U točki 15.5.2 Podnošenje zahtjeva za isplatu od strane nositelja projekta prema FLAG-u, mijenja se podtočka (8) i glasi: „Razdoblje prihvatljivosti troškova ističe 31. listopada 2023., a krajnji rok za podnošenje Zahtjeva za isplatu je 01. prosinca 2023.
 • U točki 15.5.2 Podnošenje zahtjeva za isplatu od strane nositelja projekta prema FLAG-u, mijenja se podtočka (12) i glasi: „Za plaćanja izvršena u stranoj valuti obračunat će se: Protuvrijednost u kunama po tečaju Europske komisije, u mjesecu podnošenja Zahtjeva za isplatu iskazanom na šest decimala; U slučaju da je nositelj projekta kupio strana sredstva plaćanja po nižem tečaju od tečaja Europske komisije u mjesecu podnošenja Zahtjeva za isplatu iskazanom na šest decimala, isplata potpore temeljit će se na ostvarenom tečaju.“ 
 • U točki 15.5.2 Podnošenje zahtjeva za isplatu od strane nositelja projekta prema FLAG-u mijenja se podtočka (13) i glasi: „Korisniku se ne može isplatiti potpora u iznosu višem od iznosa navedenoga u Odluci o odabiru projekta ili Odluci o izmjeni odluke o odabiru projekta na FLAG razini, u Odluci o dodjeli sredstava ili Odluci o izmjeni odluke o dodjeli sredstava iz članka 37. stavka 12. Pravilnika o provedbi LRSR, u Odluci o odobrenju LRSR ili Odluci o odobrenju izmjena LRSR iz članka 14. stavka 10. Pravilnika o provedbi LRSR, ako je primjenjivo.“ 
 • U točki 15.5.2 Podnošenje zahtjeva za isplatu od strane nositelja projekta prema FLAG-u, mijenja se podtočka (14) i glasi: „Po završetku administrativne provjere Zahtjeva za isplatu i posjete operaciji, FLAG dostavlja Upravljačkom tijelu Zahtjev za isplatu koji je podnio nositelj projekta i Izvještaj o provedenim provjerama operacije (administrativnoj kontroli i posjeti operaciji) u roku 15 radnih dana od prvoga slijedećeg dana nakon dana zaprimanja potpunog Zahtjeva za isplatu od strane nositelja projekta. Zahtjev za isplatu (Obrasci 5.a i 5.b) i Popis dokumentacije uz Zahtjev za isplatu (Prilog III.) sastavni su dio ovog Natječaja.“

Ostali dijelovi FLAG natječaja s pripadajućim prilozima i obrascima za provedbu mjere 2.A.1. „Razvoj turističkih sadržaja povezanih s tradicijom ribarskog kraja“ ostaju nepromijenjeni.

Dana 24.01.2023. godine LAGUR Tramuntana (u daljnjem tekstu FLAG) usvojio je četvrtu izmjenu 1. FLAG natječaja iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu LAGUR-a Tramuntana za razdoblje 2014. – 2020. (u daljnjem tekstu LRSR) za Mjeru 2.A.1. „Razvoj turističkih sadržaja povezanih s tradicijom ribarskog kraja“.

Predmetna izmjena odnosi se na prilagodbu obrazaca obzirom na vođenje eura kao službene valute u RH. FLAG natječaj se mijenja u dijelu koji se odnosi na:

 • Obrazac 5.A. Zahtjev za isplatu. Predmetni obrazac se mijenja u dijelu pitanja 5. i to na način da se obrazac prilagođava uvođenju eura kao službene valute u RH odnosno u skladu s Odlukom Vlade RH o objavi uvođenja eura kao službene valute u RH („Narodne novine“ broj 85/22). Za plaćanje izvršena u kunama obračunavat će se protuvrijednost u eurima po fiksnom tečaju konverzije (7.53450) koji je utvrđen Odlukom Vijeća EU 2022/1211 od 12. srpnja 2022. godine i Odlukom Vlade RH o objavi uvođenja eura kao službene valute u RH (,,Narodne novine“, broj 85/22). Ispravna verzija dokumenta ima oznaku „Verzija 1.1.“.
 • Obrazac 5.B. Zahtjev za isplatu, Izjava o izdacima. Predmetni obrazac se mijenja u dijelu uputa, u dijelu Tablice I.A. Troškovi – bez Općih troškova te u dijelu Tablice I.B. Opći troškovi i to na način da se obrazac prilagođava uvođenju eura kao službene valute u RH odnosno u skladu s Odlukom Vlade RH o objavi uvođenja eura kao službene valute u RH („Narodne novine“ broj 85/22). Za plaćanje izvršena u kunama obračunavat će se protuvrijednost u eurima po fiksnom tečaju konverzije (7.53450) koji je utvrđen Odlukom Vijeća EU 2022/1211 od 12. srpnja 2022. godine i Odlukom Vlade RH o objavi uvođenja eura kao službene valute u RH (,,Narodne novine“, broj 85/22). Ispravna verzija dokumenta ima oznaku „Verzija 1.1.“.
 • Prilog III. Popis dokumentacije uz Zahtjev za isplatu u stavku 10. na način da se u pojašnjenju briše „niti 0,01 kuna dugovanja“. Ispravna verzija dokumenta ima oznaku „Verzija 1.2.“.

Ostali dijelovi FLAG natječaja s pripadajućim prilozima i obrascima za provedbu mjere 2.A.1. „Razvoj turističkih sadržaja povezanih s tradicijom ribarskog kraja“ ostaju nepromijenjeni.

Dana 11.09.2020. godine LAGUR Tramuntana (u daljnjem tekstu FLAG) usvojio je treću izmjenu 1. FLAG natječaja iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu LAGUR-a Tramuntana za razdoblje 2014. – 2020. (u daljnjem tekstu LRSR) za Mjeru 2.A.1. “Razvoj turističkih sadržaja povezanih s tradicijom ribarskog kraja”

Predmetna izmjena odnosi se na tekst FLAG Natječaja koji se mijenja u točki 11. „Iznos, udio i intenzitet javne potpore“:

 • u stavku 1. na način da se mijenja ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore za sufinanciranje operacija u okviru Mjere 2.A.1. koji sada iznosi 945.000,00 € te ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore za sufinanciranje operacija u okviru objavljenog FLAG natječaja za Mjeru 2.A.1. koji sada iznosi 929.000,00 €; te, 
 • u stavku 2. na način da se mijenjaju udjeli sredstava javne potpore koji se osiguravaju iz proračuna Europske unije i državnog proračuna te sada Europska unija sudjeluje s 85% u iznosu od 650,00 € i Republika Hrvatska s 15% u iznosu od 139.350,00 € u protuvrijednosti u HRK. Ispravna verzija dokumenta ima oznaku „verzija: 1.2.“.

Ostali dijelovi FLAG natječaja s pripadajućim prilozima i obrascima za provedbu mjere 2.A.1. „Razvoj turističkih sadržaja povezanih s tradicijom ribarskog kraja“ ostaju nepromijenjeni.

Dana 27.04.2020. godine LAGUR Tramuntana (u daljnjem tekstu FLAG) usvojio je drugu izmjenu 1. FLAG natječaj iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu LAGUR-a Tramuntana za razdoblje 2014. – 2020. (u daljnjem tekstu LRSR) za Mjeru 2.A.1. “Razvoj turističkih sadržaja povezanih s tradicijom ribarskog kraja”

Predmetna izmjena  odnosi se na:

 • Tekst FLAG Natječaja se mijenja u točki 12.2. „Podnošenje prijave projekta“ u dijelu produljenja krajnjeg roka za podnošenje prijave projekta. Rok za podnošenje prijave projekta je 15.05.2020. godine. Ispravna verzija dokumenta ima oznaku „verzija: 1.1.“
 • Prilog II Popis dokumentacije za prijavu projekta. U Prilogu II se dopunjuje točka 9. „Vlasništvo/pravo građenja/pravo korištenja“. Točka 9. se dopunjuje u dijelu c) na način da se osim ugovora o najmu/zakupu/upravljanju/koncesiji/služnosti može dostaviti i drugi odgovarajući dokument/akt iz kojeg je razvidno da nositelj projekta ima pravo koristiti određenu građevinu/objekt/prostor ulaganja te da ima pravo građenja i/ili ulaganja u građevinu/objekt/prostor. Na taj način se omogućuje dokazivanje pravnog interesa nositelja projekta, a koji je propisan u FLAG Natječaju. Ispravna verzija dokumenta ima oznaku „verzija: 1.2.“.
 • Obrazac 6. Zaposlenici. U Obrascu 6. Zaposlenici ispravljene su formule u ćelijama „14B“ i „17B“ na način da je upisan odgovarajući fond sati (2088 umjesto 2080). Ispravna verzija dokumenta ima oznaku „verzija: 1.1.

Ostali dijelovi FLAG natječaja s pripadajućim prilozima i obrascima za provedbu mjere 2.A.1. „Razvoj turističkih sadržaja povezanih s tradicijom ribarskog kraja“ ostaju nepromijenjeni.

Dana 10.04.2020. godine LAGUR Tramuntana (u daljnjem tekstu FLAG) usvojio je prvu izmjenu 1. FLAG natječaja iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu LAGUR-a Tramuntana za razdoblje 2014. – 2020. (u daljnjem tekstu LRSR) za Mjeru 2.A.1. “Razvoj turističkih sadržaja povezanih s tradicijom ribarskog kraja”

Predmetna izmjena  odnosi se na:

 • Prilog II Popis dokumentacije za prijavu projekta. U Prilogu II se briše točka 15. „Dokument kojim se dokazuje pravo korištenja/zakupa javnih površina za provođenje aktivnosti manifestacija i natjecateljskih događanja (potrebno za provedbu aktivnosti 2.A.1. b. i 2.A.1. c.)“. Točke 16. i 17. postaju točke 15. i 16.. Ispravna verzija dokumenta ima oznaku „verzija: 1.1.“
 • Prilog III Popis dokumentacije uz Zahtjev za isplatu. U Prilogu III se ispravlja naziv Priloga i glasi: Prilog III Popis dokumentacije uz Zahtjev za isplatu. Ispravna verzija dokumenta ima oznaku „verzija: 1.1.“
 • Obrazac 1. Zahtjev za potporu. U Obrascu 1. Zahtjev za potporu ispravljeno je pitanje 2.2. „Projekt obuhvaća“, pitanje 2.4. „Vrijeme provedbe projekta“ te pitanje 2.6. „Projekt mora biti podijeljen na pojedinačne aktivnosti (označene u tablici sa A1; A2; A3….An). Aktivnosti se mogu sastojati od podaktivnosti, primjerice aktivnost A1 se sastoji od dvije podaktivnosti: A1.1. i A1.2.“. Ispravna verzija dokumenta ima oznaku „verzija: 1.1.

Ostali dijelovi FLAG natječaja s pripadajućim prilozima i obrascima za provedbu mjere 2.A.1. „Razvoj turističkih sadržaja povezanih s tradicijom ribarskog kraja“ ostaju nepromijenjeni.

Predmet natječaja

 • Predmet FLAG natječaja je dodjela javne potpore za provedbu aktivnosti u okviru odobrene Mjere 2.A.1. Razvoj turističkih sadržaja povezanih s tradicijom ribarskog kraja (u daljnjem tekstu „Mjera 2.A.1.“) LRSR u cilju povezivanja tradicionalnog ribarskog i pomorskog sektora sa turističkim sektorom i stvaranje novih turističkih sadržaja (organiziranjem događanja i stvaranjem sociokulturnog događanja) za nositelje projekata koji imaju sjedište/prebivalište unutar ribarstvenog područja FLAG-a.
 • Mjera 2.A.1. se odnosi na povezivanje ribarskog sektora sa sektorom turizma u svrhu očuvanja i promocije ribarske i pomorske tradicije i tradicionalne brodogradnje ribarstvenog područja. Promocija i očuvanje ribarstvene i pomorske tradicije bi se postiglo uz pomoć ulaganja u izgradnju i opremanje malih ribarskih i pomorskih „muzeja“, tematskih, edukativnih, interpretacijskih – multimedijalnih centara, tematskih ruta, izložbi, manifestacija i natjecateljskih događanja (detaljniji popis aktivnosti je naveden u okviru točke 4. FLAG natječaja).

Raspoloživa sredstva

 • Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore za sufinanciranje operacija u okviru ovog FLAG natječaja iznosi 805.000,00 € u protuvrijednosti u HRK / 1.095.000,00 € nakon 5. izmjene FLAG natječaja. 

Prihvatljivi korisnici

 • Jedinice lokalne samouprave, komunalna poduzeća, ustanove u javnom vlasništvu;
 • Fizičke i pravne osobe u rangu mikro i malih poduzeća sukladno definiciji mikro malih ili srednjih poduzeća iz Preporuke Komisije 2003/361/EZ od 6. svibnja 2003. o definiciji MSP (Službeni list Europske unije L 124 od 20. svibnja 2003.), 
 • Organizacije civilnog društva
 • Turističke zajednice

Ostalo

 • Temeljem ovoga natječaja nositelj projekta može podnijeti najviše tri prijave projekta (za 3 različita projekta). U okviru jednog projekta može se prijaviti više prihvatljivih aktivnosti. Ukoliko isti prijavitelj prijavi više od tri prijave projekta, u obzir će se uzeti prijave projekta koje su ranije poslane, dok će se ostale isključiti iz postupka odabira. 
 • Prilikom podnošenja prijave projekta, nositelj projekta obavezno dostavlja ispunjen Obrazac 1. Zahtjev za potporu i pripadajuću dokumentaciju iz Priloga III. u izvorniku i na CD-u ili DVD-u s oznakom R:CD/R ili DVD/R u jednom zatvorenom paketu/omotnici
 • Prijave projekata podnose se od 03. veljače 2020. a najkasnije do 30. travnja 2020. preporučenom poštom s povratnicom na adresu: LAGUR Tramuntana, Trg dr. Franje Tuđmana 2, 53288 Karlobag Rok za podnošenje prijava teče od 03.02.2020. godine do 30.04.2020. godine. Drugom izmjenom FLAG Natječaja produžen je rok prijave projekta do 15.05.2020.
 • U slučaju podnošenja prijave projekta izvan roka propisanog FLAG natječajem, nositelju projekta se izdaje Odluka o odbijanju projekta
 • Pitanja s jasno naznačenom referencom na ovaj FLAG natječaj moguće je poslati od dana objave Natječaja do najkasnije sedam (7) kalendarskih dana prije isteka roka za podnošenje prijava projekata isključivo putem e-pošte na adresu: m2a1.tramuntana@gmail.com. Pod predmet elektroničke pošte obavezno navesti naziv Natječaja. Potencijalni nositelji projekata mogu kontinuirano postavljati pitanja. Postavljeno pitanje treba sadržavati potpis te biti jasno postavljeno. Odgovori će se objaviti na mrežnoj stranici http://www.lagur-tramuntana.hr/. Nakon donošenja Odluke o dodjeli sredstava pitanja vezana uz provedbu projekata korisnici mogu slati isključivo putem e-pošte: m2a1.tramuntana@gmail.com.
 • Popis projekata koji su odabrani od strane FLAG-a bit će objavljeni na mrežnoj stranici FLAG-a nakon utvrđivanja konačne rang liste, odnosno nakon pravomoćnosti svih Odluka.
 • Razdoblje prihvatljivosti troškova ističe 29. prosinca  2023., a krajnji rok za podnošenje Zahtjeva za isplatu je 30. siječnja 2024.
 • Svi osobni podaci prikupljeni temeljem ovoga FLAG natječaja prikupljaju se i obrađuju u svrhu provedbe Natječaja, obrade prijava projekata nositelja projekata i informiranja javnosti, u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih i drugih podataka, posebno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).

(Nema)

Predstavljanje FLAG natječaja 

 • Sukladno točki 12.7. FLAG natječaja za dodjelu potpore u okviru Mjere 2.A.1. „Razvoj turističkih sadržaja povezanih s tradicijom ribarskog kraja”, nakon završetka postupka odabira projekata na razini FLAG-a, te donesenih Odluka o odabiru projekata sa utvrđenim iznosom i intenzitetom potpore od strane Skupštine LAGUR-a Tramuntana, objavljuju se rezultati odabira projekata.
 • Skupština Lokalne akcijske grupe u ribarstvu Tramuntana je na sjednici održanoj 18. rujna 2020. godine donijela Odluke o odabiru projekata pristiglih na 1. FLAG natječaj za dodjelu potpore u okviru Mjere 2.A.1. „Razvoj turističkih sadržaja povezanih s tradicijom ribarskog kraja”.
 • Na natječaj su pristigle 4 projektne prijave, a nakon pozitivnog rezultata u postupcima administrativne kontrole i ocjenjivanja projekta donesene su Odluke o odabiru projekata za 4 projekta.
 • Odobreni projekti mogu se pregledati ovdje: