Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost LAGUR-a Tramuntana.

2. FLAG natječaj za dodjelu potpore za provedbu operacija u okviru Mjere 1.A.1. Povećanje vrijednosti tradicionalnim lokalnim proizvodima ribarstva i akvakulture iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu LAGUR-a Tramuntana

Dana 08.01.2020. godine LAGUR Tramuntana (u daljnjem tekstu FLAG) objavljuje 2. FLAG natječaj iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu LAGUR-a Tramuntana za razdoblje 2014. – 2020. (u daljnjem tekstu LRSR) za Mjeru 1.A.1. “Povećanje vrijednosti tradicionalnim lokalnim proizvodima ribarstva i akvakulture”

Izmjene natječaja

 • (Nije bilo izmjena natječaja)

Predmet natječaja

 • Predmet FLAG natječaja je dodjela javne potpore za provedbu aktivnosti u okviru odobrene Mjere 1.A.1. Povećanje vrijednosti tradicionalnim lokalnim proizvodima ribarstva i akvakulture (u daljnjem tekstu „Mjera 1.A.1.“) LRSR u cilju dodavanja vrijednosti i poticanja inovacija u svim fazama opskrbnog lanca proizvoda ribarstva i akvakulture za nositelje projekata koji imaju sjedište/prebivalište unutar ribarstvenog područja FLAG-a. 
 • Mjera 1.A.1. se odnosi na ulaganje u pripremu i plasman tradicionalnih proizvoda ribarstva i akvakulture karakterističnih za ribarstveno područje FLAG-a, temeljenih na lokalnom ulovu. Naglasak pripreme i plasmana je na inovativnosti i dodanoj vrijednosti. Sredstva za prihvatljive aktivnosti unutar ove mjere su namijenjena za izgradnju ili rekonstrukciju ili adaptaciju malih objekata za tradicionalnu preradu, ulaganja u opremu za tradicionalnu preradu (za čišćenje, rezanje, sušenje, dimljenje i sl. proizvoda ribarstva i akvakulture) kako bi se stvorila ujednačena ponuda tradicionalnih proizvoda ribarstva i akvakulture ribarstvenog područja TRAMUNTANA (detaljniji popis aktivnosti je naveden u okviru točke 4.). Osim u razvoj novih proizvoda na ribarstvenom području planiraju se i sredstva za razvoj novih oblika lanaca opskrbe proizvoda ribarstva i akvakulture kako bi se olakšao plasman na lokalnoj razini (detaljniji popis aktivnosti je naveden u okviru točke 4. FLAG natječaja).

Raspoloživa sredstva

 • Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore za sufinanciranje operacija u okviru ovog FLAG natječaja iznosi 100.000,00 € u protuvrijednosti u HRK.

Prihvatljivi korisnici

 • Jedinice lokalne samouprave, komunalna poduzeća, ustanove u javnom vlasništvu
 • Fizičke i pravne osobe u rangu mikro i malih poduzeća sukladno definiciji mikro malih ili srednjih poduzeća iz Preporuke Komisije 2003/361/EZ od 6. svibnja 2003. o definiciji MSP (Službeni list Europske unije L 124 od 20. svibnja 2003.)

Ostalo

 • Temeljem ovoga natječaja nositelj projekta može podnijeti najviše dvije prijave projekta (za 2 različita projekta). U okviru jednog projekta može se prijaviti više prihvatljivih aktivnosti. Ukoliko isti prijavitelj prijavi više od dvije prijave projekta, u obzir će se uzeti prijave projekta koje su ranije poslane, dok će se ostale isključiti iz postupka odabira. 
 • Prilikom podnošenja prijave projekta, nositelj projekta obavezno dostavlja ispunjen Obrazac 1. Zahtjev za potporu i pripadajuću dokumentaciju iz Priloga III. u izvorniku i na CD-u ili DVD-u s oznakom R:CD/R ili DVD/R u jednom zatvorenom paketu/omotnici
 • Prijave projekata podnose se od 03. veljače 2020. a najkasnije do 31. ožujka 2020. preporučenom poštom s povratnicom na adresu: LAGUR Tramuntana, Trg dr. Franje Tuđmana 2, 53288 Karlobag
 • U slučaju podnošenja prijave projekta izvan roka propisanog FLAG natječajem, nositelju projekta se izdaje Odluka o odbijanju projekta
 • Pitanja s jasno naznačenom referencom na ovaj FLAG natječaj moguće je poslati od dana objave Natječaja do najkasnije sedam (7) kalendarskih dana prije isteka roka za podnošenje prijava projekata isključivo putem e-pošte na adresu: m1a1.tramuntana@gmail.com. Pod predmet elektroničke pošte obavezno navesti naziv Natječaja. Potencijalni nositelji projekata mogu kontinuirano postavljati pitanja. Postavljeno pitanje treba sadržavati potpis te biti jasno postavljeno. Odgovori će se objaviti na mrežnoj stranici http://www.lagur-tramuntana.hr/. Nakon donošenja Odluke o dodjeli sredstava pitanja vezana uz provedbu projekata korisnici mogu slati isključivo putem e-pošte: m1a1.tramuntana@gmail.com.
 • Popis projekata koji su odabrani od strane FLAG-a bit će objavljeni na mrežnoj stranici FLAG-a nakon utvrđivanja konačne rang liste, odnosno nakon pravomoćnosti svih Odluka.
 • Razdoblje prihvatljivosti troškova ističe 31. ožujka 2022., a krajnji rok za podnošenje Zahtjeva za isplatu je 31. svibnja 2022.
 • Svi osobni podaci prikupljeni temeljem ovoga FLAG natječaja prikupljaju se i obrađuju u svrhu provedbe Natječaja, obrade prijava projekata nositelja projekata i informiranja javnosti, u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih i drugih podataka, posebno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).

(Nema)

(Nema)

(Nema)