Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost LAGUR-a Tramuntana.

3. FLAG natječaj za dodjelu potpore za provedbu operacija u okviru Mjere 2.B.1. Ulaganje u održivi razvoj ribarstvenog područja iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu LAGUR-a Tramuntana

Dana 17.07.2020. godine LAGUR Tramuntana (u daljnjem tekstu FLAG) objavljuje 3. FLAG natječaj iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu LAGUR-a Tramuntana za razdoblje 2014. – 2020. (u daljnjem tekstu LRSR) za Mjeru 2.B.1. “Ulaganje u održivi razvoj ribarstvenog područja”.

Izmjene natječaja

Dana 30.11.2023. godine LAGUR Tramuntana (u daljnjem tekstu FLAG) usvojio je petu izmjenu 3. FLAG natječaja iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu LAGUR-a Tramuntana za razdoblje 2014. – 2020. (u daljnjem tekstu LRSR) za Mjeru 2.B.1. „Ulaganje u održivi razvoj ribarstvenog područja“.

Predmetna izmjena odnosi se na tekst FLAG natječaja. Ispravna verzija dokumenta ima oznaku 1.4. Izmjene su popisane u nastavku:

 • U točki 7. Prihvatljivi troškovi mijenja se podtočka (3) i sada glasi: „Prihvatljivi su troškovi nastali na teret nositelja projekta i plaćeni u razdoblju od datuma podnošenja prijave projekta do 29. prosinca 2023.“
 • U točki 15.5.2 Podnošenje zahtjeva za isplatu od strane nositelja projekta prema FLAG-u, mijenja se podtočka (8), te glasi: „Razdoblje prihvatljivosti troškova ističe 29. prosinca 2023., a krajnji rok za podnošenje Zahtjeva za isplatu je 30. siječnja 2024.

Ostali dijelovi FLAG natječaja s pripadajućim prilozima i obrascima za provedbu mjere 2.B.1. „Ulaganje u održivi razvoj ribarstvenog područja“ ostaju nepromijenjeni.

Dana 28.06.2023. godine LAGUR Tramuntana (u daljnjem tekstu FLAG) usvojio je četvrtu izmjenu 3. FLAG natječaja iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu LAGUR-a Tramuntana za razdoblje 2014. – 2020. (u daljnjem tekstu LRSR) za Mjeru 2.B.1. „Ulaganje u održivi razvoj ribarstvenog područja“.

Predmetna izmjena odnosi se na tekst FLAG natječaja. Ispravna verzija dokumenta ima oznaku 1.3. Izmjene su popisane u nastavku:

 • U točki 11. IZNOS, UDIO I INTENZITET JAVNE POTPORE, podtočka (1) se mijenja i glasi: „Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore za sufinancirranje operacija u okviru ovog FLAG natječaja iznosi 43.000,00 €.“
 • U točki 11. IZNOS, UDIO I INTENZITET JAVNE POTPORE, podtočka (2) se mijenja i glasi: „Sredstva javne potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 85% u iznosu od 36.550,00 € i Republika Hrvatska s 15% u iznosu od 6.450,00 €.“

Ostali dijelovi FLAG natječaja s pripadajućim prilozima i obrascima za provedbu mjere 2.B.1. „Ulaganje u održivi razvoj ribarstvenog područja“ ostaju nepromijenjeni.

Dana 13.06.2023. godine LAGUR Tramuntana (u daljnjem tekstu FLAG) usvojio je treću izmjenu 3. FLAG natječaja iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu LAGUR-a Tramuntana za razdoblje 2014. – 2020. (u daljnjem tekstu LRSR) za Mjeru 2.B.1. „Ulaganje u održivi razvoj ribarstvenog područja“.

Predmetna izmjena odnosi se na tekst FLAG natječaja. Ispravna verzija dokumenta ima oznaku 1.1. Izmjene su popisane u nastavku:

 • U točki 7. Prihvatljivi troškovi mijenja se podtočka (3) i sada glasi: „Prihvatljivi su troškovi nastali na teret nositelja projekta i plaćeni u razdoblju od datuma podnošenja prijave projekta do 30. studenog 2023.“
 • U točki 15.5.2 Podnošenje zahtjeva za isplatu od strane nositelja projekta prema FLAG-u, mijenja se podtočka (8), te glasi: „Razdoblje prihvatljivosti troškova ističe 30. studenog 2023., a krajnji rok za podnošenje Zahtjeva za isplatu je 02. siječnja 2024.

Ostali dijelovi FLAG natječaja s pripadajućim prilozima i obrascima za provedbu mjere 2.B.1. „Ulaganje u održivi razvoj ribarstvenog područja“ ostaju nepromijenjeni.

Dana 27.03.2023. godine LAGUR Tramuntana (u daljnjem tekstu FLAG) usvojio je drugu izmjenu 3. FLAG natječaja iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu LAGUR-a Tramuntana za razdoblje 2014. – 2020. (u daljnjem tekstu LRSR) za Mjeru 2.B.1. „Ulaganje u održivi razvoj ribarstvenog područja“.

Predmetna izmjena odnosi se na tekst FLAG natječaja. Ispravna verzija dokumenta ima oznaku 1.1. Izmjene su popisane u nastavku:

 • U dijelu „POJMOVNIK“ mijenja se zadnja rečenica i glasi: „Ostali pojmovi u smislu ovog FLAG natječaja imaju jednako značenje kao pojmovi uporabljeni u Uredbi (EU) br. 508/2014, Uredbi (EU) br. 1303/2013, Zakonu o morskom ribarstvu (NN 62/17, 130/17, 14/19), Zakonu o akvakulturi (NN 130/17, 111/18), Pravilnika o provedbi LRSR te njegovim kasnijim izmjenama. Odredbe FLAG natječaja se usklađuju s izmjenama Pravilnika o provedbi LRSR.“
 • U točki 2.1. Priprema i objava FLAG natječaja mijenja se podtočka (2), alineja a. i glasi: „LRSR odobrena od strane Upravljačkog tijela u skladu sa člankom 13. stavkom 1. točkom a), a uzimajući u obzir članak 14. stavak 10. Pravilnika o provedbi LRSR;“. 
 • U točki 2.2. Izmjena FLAG natječaja, podtočki (2), mijenja se alineja a. i glasi: „povećanje raspoloživih sredstava FLAG natječaja i/ili najvišeg iznosa javne potpore po projektu/korisniku ako je isti propisan FLAG natječajem, najkasnije do dana početka izdavanja odluka. Iznimno, FLAG natječaj je moguće izmijeniti i nakon izdavanja odluka, ako u okviru toga FLAG natječaja nije bilo odbijenih prijava radi nedostatnosti raspoloživih sredstava.“ 
 • U točki 11. IZNOS, UDIO I INTENZITET JAVNE POTPORE, podtočka (1) se mijenja i glasi: „Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore za sufinanciranje operacija u okviru ovog FLAG natječaja iznosi 40.000,00 €“ 
 • U točki 11. IZNOS, UDIO I INTENZITET JAVNE POTPORE, podtočka (2) se mijenja i glasi: „Sredstva javne potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 85% u iznosu od 34.000,00 € i Republika Hrvatska s 15% u iznosu od 6.000,00 €.“ 
 • U točki 11. UDIO, IZNOS I INTENZITET JAVNE POTPORE, podtočka (3) se briše. 
 • U točki 11. UDIO, IZNOS I INTENZITET JAVNE POTPORE, podtočke (4) do (10) postaju podtočke (3) do (9). 
 • U točki 15.3. Promjene u operacijama u okviru provedbe LRSR, mijenja se podtočka (2) i glasi: “Upravljačko tijelo će, za zaprimljene Zahtjeve za odobrenje promjena, provjeriti uvjete i kriterije prihvatljivosti sukladno Pravilniku o provedbi LRSR i FLAG natječaju te donijeti Odluku o izmjeni Odluke o dodjeli sredstava u slučaju odobrenja promjena ili Odluku o odbijanju promjena.“ 
 • U točki 15.3. Promjene u operacijama u okviru provedbe LRSR, dodaju se podtočke (4) i (5) i glase: “(4) Odlukom o izmjeni Odluke o dodjeli sredstava iz podtočke 2. ove točke ne može se dodijeliti iznos potpore veći od iznosa potpore koji je već određen Odlukom o dodjeli sredstava iz članka 35. stavka 1. točke a) Pravilnika o provedbi LRSR. (5) Iznimno od podtočke 4. ove točke, Odlukom o izmjeni Odluke o dodjeli sredstava može se dodijeliti veći iznos potpore ako su za promjenu dostupna raspoloživa sredstva u okviru LRSR u skladu sa člankom 7. stavkom 5. odnosno stavkom 6. Pravilnika o provedbi LRSR i ako su ispunjeni uvjeti iz Priloga IV. Pravilnika o provedbi LRSR.“ 
 • U točki 15.3. Promjene u operacijama u okviru provedbe LRSR podtočka (4) postaje podtočka (6), a podtočka (5) postaje podtočka (7). 
 • U točki 15.5.1 Isplata sredstava nositelju projekta, mijenja se podtočka (5) i sada glasi: „Svi troškovi obuhvaćeni Zahtjevom za isplatu moraju biti u cijelosti plaćeni, a operacija ili dijelovi operacije moraju biti završeni i u funkciji u trenutku podnošenja Zahtjeva za isplatu.“ 
 • U točki 15.5.2 Podnošenje zahtjeva za isplatu od strane nositelja projekta prema FLAG-u, mijenja se podtočka (8) i glasi: „Razdoblje prihvatljivosti troškova ističe 31. listopada 2023., a krajnji rok za podnošenje Zahtjeva za isplatu je 01. prosinca 2023.“ 
 • U točki 15.5.2 Podnošenje zahtjeva za isplatu od strane nositelja projekta prema FLAG-u mijenja se podtočka (13) i glasi: „Korisniku se ne može isplatiti potpora u iznosu višem od iznosa navedenoga u Odluci o odabiru projekta ili Odluci o izmjeni odluke o odabiru projekta na FLAG razini, u Odluci o dodjeli sredstava ili Odluci o izmjeni odluke o dodjeli sredstava iz članka 37. stavka 12. Pravilnika o provedbi LRSR, u Odluci o odobrenju LRSR ili Odluci o odobrenju izmjena LRSR iz članka 14. stavka 10. Pravilnika o provedbi LRSR, ako je primjenjivo“

Ostali dijelovi FLAG natječaja s pripadajućim prilozima i obrascima za provedbu mjere 2.B.1. „Ulaganje u održivi razvoj ribarstvenog područja“ ostaju nepromijenjeni.

Dana 24.01.2023. godine LAGUR Tramuntana (u daljnjem tekstu FLAG) usvojio je prvu izmjenu 3. FLAG natječaja iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu LAGUR-a Tramuntana za razdoblje 2014. – 2020. (u daljnjem tekstu LRSR) za Mjeru 2.B.1. „Ulaganje u održivi razvoj ribarstvenog područja“.

Predmetna izmjena  odnosi se na prilagodbu obrazaca obzirom na vođenje eura kao službene valute u RH. FLAG natječaj se mijenja u dijelu koji se odnosi na:

 • Obrazac 5.A. Zahtjev za isplatu. Predmetni obrazac se mijenja u dijelu pitanja 5. i to na način da se obrazac prilagođava uvođenju eura kao službene valute u RH odnosno u skladu s Odlukom Vlade RH o objavi uvođenja eura kao službene valute u RH („Narodne novine“ broj 85/22). Za plaćanje izvršena u kunama obračunavat će se protuvrijednost u eurima po fiksnom tečaju konverzije (7.53450) koji je utvrđen Odlukom Vijeća EU 2022/1211 od 12. srpnja 2022. godine i Odlukom Vlade RH o objavi uvođenja eura kao službene valute u RH (,,Narodne novine“, broj 85/22). Ispravna verzija dokumenta ima oznaku „Verzija 1.1.“.
 • Obrazac 5.B. Zahtjev za isplatu, Izjava o izdacima. Predmetni obrazac se mijenja u dijelu uputa, u dijelu Tablice I.A. Troškovi – bez Općih troškova te u dijelu Tablice I.B. Opći troškovi i to na način da se obrazac prilagođava uvođenju eura kao službene valute u RH odnosno u skladu s Odlukom Vlade RH o objavi uvođenja eura kao službene valute u RH („Narodne novine“ broj 85/22). Za plaćanje izvršena u kunama obračunavat će se protuvrijednost u eurima po fiksnom tečaju konverzije (7.53450) koji je utvrđen Odlukom Vijeća EU 2022/1211 od 12. srpnja 2022. godine i Odlukom Vlade RH o objavi uvođenja eura kao službene valute u RH (,,Narodne novine“, broj 85/22). Ispravna verzija dokumenta ima oznaku „Verzija 1.1.“.
 • Prilog III. Popis dokumentacije uz Zahtjev za isplatu u stavku 10. na način da se u pojašnjenju briše „niti 0,01 kuna dugovanja“. Ispravna verzija dokumenta ima oznaku „Verzija 1.1.“

Ostali dijelovi FLAG natječaja s pripadajućim prilozima i obrascima za provedbu mjere 2.B.1. „Ulaganje u održivi razvoj ribarstvenog područja” ostaju nepromijenjeni.

Predmet natječaja

 • Predmet FLAG natječaj je dodjela javne potpore za provedbu aktivnosti u okviru odobrene Mjere 2.B.1. Ulaganje u održivi razvoj ribarstvenog područja (u daljnjem tekstu „Mjera 2.B.1.“) s ciljem održavanja promotivnih aktivnosti sa svrhom jačanja i iskorištavanja prednosti koje se odnose na okoliš u ribarstvenim i akvakulturnim područjima, uključujući i operacije za ublažavanje klimatskih promjena za vrijeme provedbe LRSR za nositelje projekata koji imaju sjedište/prebivalište unutar ribarstvenog područja FLAG-a.
 • Mjera 2.B.1. odnosi se na promoviranje održivog korištenja resursa prilikom gospodarskog razvoja ribarstvenog područja. Sredstva su namijenjena za sufinanciranje planiranja, organiziranja i provedbe različitih aktivnosti povezanih s promocijom održivog razvoja ribarstvenih i akvakulturnih područja, poput ekoloških akcija (čišćenja podmorja), edukacija, sajmova, koncerata i drugih javnih događaja organiziranih od strane lokalnog javnog i civilnog sektora. Detaljniji popis aktivnosti je naveden u okviru točke 4. FLAG natječaja.

Raspoloživa sredstva

 • Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore za sufinanciranje operacija u okviru ovog FLAG natječaja iznosi 43.000,00 €.

Prihvatljivi korisnici

 • Jedinice lokalne samouprave
 • Koncesionar
 • Turističke zajednice
 • Udruge

Ostalo

 • Temeljem ovoga natječaja nositelj projekta može podnijeti najviše tri prijave projekta (za 3 različita projekta). U okviru jednog projekta može se prijaviti više prihvatljivih aktivnosti. Ukoliko isti prijavitelj prijavi više od tri prijave projekta, u obzir će se uzeti prijave projekta koje su ranije poslane, dok će se ostale isključiti iz postupka odabira. 
 • Prilikom podnošenja prijave projekta, nositelj projekta obavezno dostavlja ispunjen Obrazac 1. Prijavni obrazac i pripadajuću dokumentaciju iz Priloga II. Popis dokumentacije za prijavu projekta u izvorniku (gdje je primjenjivo sukladno uputi u Prilogu II) i na CD-u ili DVD-u s oznakom R:CD/R ili DVD/R u jednom zatvorenom paketu/omotnici
 • Prijave projekata podnose se od 17. kolovoza 2020. a najkasnije do 30. rujna 2020. preporučenom poštom s povratnicom na adresu: LAGUR Tramuntana, Trg dr. Franje Tuđmana 2, 53288 Karlobag
 • U slučaju podnošenja prijave projekta izvan roka propisanog FLAG natječajem, nositelju projekta se izdaje Odluka o odbijanju projekta
 • Pitanja s jasno naznačenom referencom na ovaj FLAG natječaj moguće je poslati od dana objave Natječaja do najkasnije sedam (7) kalendarskih dana prije isteka roka za podnošenje prijava projekata isključivo putem e-pošte na adresu: m2b1.tramuntana@gmail.com. Pod predmet elektroničke pošte obavezno navesti naziv Natječaja. Potencijalni nositelji projekata mogu kontinuirano postavljati pitanja. Postavljeno pitanje treba sadržavati potpis te biti jasno postavljeno. Odgovori će se objaviti na mrežnoj stranici http://www.lagur-tramuntana.hr/. Nakon donošenja Odluke o dodjeli sredstava pitanja vezana uz provedbu projekata korisnici mogu slati isključivo putem e-pošte: m2b1.tramuntana@gmail.com.
 • Popis projekata koji su odabrani od strane FLAG-a bit će objavljeni na mrežnoj stranici FLAG-a nakon utvrđivanja konačne rang liste, odnosno nakon pravomoćnosti svih Odluka.
 • Razdoblje prihvatljivosti troškova ističe 30. studenog 2023., a krajnji rok za podnošenje Zahtjeva za isplatu je 02. siječnja 2024.
 • Svi osobni podaci prikupljeni temeljem ovoga FLAG natječaja prikupljaju se i obrađuju u svrhu provedbe Natječaja, obrade prijava projekata nositelja projekata i informiranja javnosti, u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih i drugih podataka, posebno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).

(Nema)

 • Sukladno točki 12.7. FLAG natječaja za dodjelu potpore u okviru Mjere 2.B.1. „Ulaganje u održivi razvoj ribarstvenog područja” nakon završetka postupka odabira projekata na razini FLAGA, te donesenih Odluka o odabiru projekata sa utvrđenim iznosom i intenzitetom potpore od strane Upravnog odbora LAGUR-a Tramuntana,  objavljuju se rezultati odabira projekata.
 • Upravni odbor Lokalne akcijske grupe u ribarstvu Tramuntana je na sjednici održanoj 04. prosinca 2020. godine donio Odluke o odabiru projekata pristiglih na 3. FLAG natječaj za provedbu Mjere 2.B.1. „Ulaganje u održivi razvoj ribarstvenog područja”.
 • Na natječaj je pristiglo ukupno 3 projektne prijave, a nakon pozitivnog rezultata u postupcima administrativne kontrole i ocjenjivanja projekata donesene su Odluke o odabiru projekata za 3 projekta.

Odobreni projekti mogu se pogledati ovdje: