Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost LAGUR-a Tramuntana.

4. FLAG natječaj za dodjelu potpore za provedbu operacija u okviru Mjere 1.A.1. Povećanje vrijednosti tradicionalnim lokalnim proizvodima ribarstva i akvakulture iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu LAGUR-a Tramuntana

Dana 25.08.2020. godine LAGUR Tramuntana (u daljnjem tekstu FLAG) objavljuje 4. FLAG natječaj iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu LAGUR-a Tramuntana za razdoblje 2014. – 2020. (u daljnjem tekstu LRSR). Objavljuje se natječaj za Mjeru 1.A.1. “Povećanje vrijednosti tradicionalnim lokalnim proizvodima ribarstva i akvakulture”

Izmjene natječaja

Dana 30.09.2020. godine LAGUR Tramuntana usvojio je prvu izmjenu 4. FLAG natječaja za provedbu operacija u okviru Mjere 1.A.1. Povećanje vrijednosti tradicionalnim lokalnim proizvodima ribarstva i akvakulture iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu LAGUR-a Tramuntana za razdoblje 2014. – 2020.

Predmetna izmjena  odnosi se na:

 • Tekst FLAG Natječaja se mijenja u točki 12.2. „Podnošenje prijave projekta“ u dijelu produljenja krajnjeg roka za podnošenje prijave projekta. Krajnji rok za podnošenje prijave projekta je 15. listopada 2020. godine. Ispravna verzija dokumenta ima oznaku „verzija: 2.1.“ Ostali dijelovi FLAG natječaja s pripadajućim prilozima i obrascima za provedbu Mjere 1.A.1. „Povećanje vrijednosti tradicionalnim lokalnim proizvodima ribarstva i akvakulture“ ostaju nepromijenjeni.

Predmet natječaja

 • Predmet FLAG natječaja je dodjela javne potpore za provedbu aktivnosti u okviru odobrene Mjere 1.A.1. Povećanje vrijednosti tradicionalnim lokalnim proizvodima ribarstva i akvakulture (u daljnjem tekstu „Mjera 1.A.1.“) LRSR u cilju dodavanja vrijednosti i poticanja inovacija u svim fazama opskrbnog lanca proizvoda ribarstva i akvakulture za nositelje projekata koji imaju sjedište/prebivalište unutar ribarstvenog područja FLAG-a.
 • Mjera 1.A.1. se odnosi na ulaganje u pripremu i plasman tradicionalnih proizvoda ribarstva i akvakulture karakterističnih za ribarstveno područje FLAG-a, temeljenih na lokalnom ulovu. Naglasak pripreme i plasmana je na inovativnosti i dodanoj vrijednosti. Sredstva za prihvatljive aktivnosti unutar ove mjere su namijenjena za izgradnju ili rekonstrukciju ili adaptaciju malih objekata za tradicionalnu preradu, ulaganja u opremu za tradicionalnu preradu (za čišćenje, rezanje, sušenje, dimljenje i sl. proizvoda ribarstva i akvakulture) kako bi se stvorila ujednačena ponuda tradicionalnih proizvoda ribarstva i akvakulture ribarstvenog područja. Osim u razvoj novih proizvoda na ribarstvenom području planiraju se i sredstva za razvoj novih oblika lanaca opskrbe proizvoda ribarstva i akvakulture kako bi se olakšao plasman na lokalnoj razini (detaljniji popis aktivnosti je naveden u okviru točke 4. FLAG natječaja).

Raspoloživa sredstva

 • Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore za sufinanciranje operacija u okviru ovog FLAG natječaja iznosi 37.000,00 € u protuvrijednosti u HRK.

Prihvatljivi korisnici

 • Jedinice lokalne samouprave, komunalna poduzeća, ustanove u javnom vlasništvu;
 • Fizičke i pravne osobe u rangu mikro i malih poduzeća sukladno definiciji mikro malih ili srednjih poduzeća iz Preporuke Komisije 2003/361/EZ od 6. svibnja 2003. o definiciji mikro, malih ili srednjih poduzeća (Službeni list Europske unije L 124 od 20. svibnja 2003.), te uputama i pojašnjenjima u Obrascu 3. Izjava o veličini poduzeća.

Ostalo

 • Temeljem ovoga natječaja nositelj projekta može podnijeti jednu prijavu projekta. U okviru jednog projekta može se prijaviti više prihvatljivih aktivnosti. Ukoliko isti prijavitelj prijavi više od jedne prijave projekta, u obzir će se uzeti prva pristigla prijava projekta, dok će se ostale isključiti iz postupka odabira. 
 • Prilikom podnošenja prijave projekta, nositelj projekta obavezno dostavlja ispunjen Obrazac 1. Prijavni obrazac i pripadajuću dokumentaciju iz Priloga III. Popis dokumentacije za prijavu projekta, u izvorniku (gdje je primjenjivo sukladno uputi u Prilogu III. Popis dokumentacije za prijavu projekta) i na CD-u ili DVD-u s oznakom R:CD/R ili DVD/R
 • Prijave projekata podnose se od 01. rujna 2020. a najkasnije do 15. listopada 2020. preporučenom poštom s povratnicom na adresu: LAGUR Tramuntana, Trg dr. Franje Tuđmana 2, 53288 Karlobag
 • U slučaju podnošenja prijave projekta izvan roka propisanog FLAG natječajem, nositelju projekta se izdaje Odluka o odbijanju projekta
 • Pitanja s jasno naznačenom referencom na ovaj FLAG natječaj moguće je poslati od dana objave Natječaja do najkasnije sedam (7) kalendarskih dana prije isteka roka za podnošenje prijava projekata isključivo putem e-pošte na adresu: m1a1.tramuntana@gmail.com. Pod predmet elektroničke pošte obavezno navesti naziv Natječaja. Potencijalni nositelji projekata mogu kontinuirano postavljati pitanja. Postavljeno pitanje treba sadržavati potpis te biti jasno postavljeno. Odgovori će se objaviti na mrežnoj stranici http://www.lagur-tramuntana.hr/. Nakon donošenja Odluke o dodjeli sredstava pitanja vezana uz provedbu projekata korisnici mogu slati isključivo putem e-pošte: m1a1.tramuntana@gmail.com.
 • Popis projekata koji su odabrani od strane FLAG-a bit će objavljeni na mrežnoj stranici FLAG-a nakon utvrđivanja konačne rang liste, odnosno nakon pravomoćnosti svih Odluka.
 • Razdoblje prihvatljivosti troškova ističe 31. ožujka 2023., a krajnji rok za podnošenje Zahtjeva za isplatu je 30. travnja 2023.
 • Svi osobni podaci prikupljeni temeljem ovoga FLAG natječaja prikupljaju se i obrađuju u svrhu provedbe Natječaja, obrade prijava projekata nositelja projekata i informiranja javnosti, u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih i drugih podataka, posebno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).

(Nema)

 • Sukladno točki 12.7. FLAG natječaja za dodjelu potpore u okviru Mjere 1.A.1. „Povećanje vrijednosti tradicionalnim lokalnim proizvodima ribarstva i akvakulture“ nakon završetka postupka odabira projekata na razini FLAG-a, te donesenih Odluka o odabiru projekata sa utvrđenim iznosom i intenzitetom potpore od strane Upravnog odbora LAGUR-a Tramuntana,  objavljuju se rezultati odabira projekata.
 • Upravni odbor Lokalne akcijske grupe u ribarstvu Tramuntana je na sjednici održanoj 30. prosinca 2020. godine donio Odluke o odabiru projekata pristiglih na 4. FLAG natječaj za provedbu Mjere 1.A.1. „Povećanje vrijednosti tradicionalnim lokalnim proizvodima ribarstva i akvakulture“.
 • Na natječaj je pristigla 1 projektna prijava, a nakon pozitivnog rezultata u postupcima administrativne kontrole i ocjenjivanja projekata donesena je Odluka o odabiru projekta za predmetnu prijavu projekta.
 • Odobren projekt može se pregledati ovdje: