Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost LAGUR-a Tramuntana.

5. FLAG natječaj za dodjelu potpore za provedbu operacija u okviru Mjere 1.B.1. Radionice za ribarska plovila, opremu i alate iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu LAGUR-a Tramuntana

Dana 25.08.2020. godine LAGUR Tramuntana (u daljnjem tekstu FLAG) objavljuje 5. FLAG natječaj iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu LAGUR-a Tramuntana za razdoblje 2014. – 2020. (u daljnjem tekstu LRSR). Objavljuje se natječaj za Mjeru 1.B.1. Radionice za ribarska plovila, opremu i alate iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu LAGUR-a Tramuntana.

Izmjene natječaja

Dana 13.06.2023. godine LAGUR Tramuntana (u daljnjem tekstu FLAG) usvojio je petu izmjenu 5. FLAG natječaja iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu LAGUR-a Tramuntana za razdoblje 2014. – 2020. (u daljnjem tekstu LRSR) za Mjeru 1.B.1. “Radionice za ribarska plovila, opremu i alate”.

Predmetna izmjena odnosi se na tekst FLAG natječaja. Ispravna verzija dokumenta ima oznaku “Verzija 1.4.” Izmjene su popisane u nastavku:

 • U točki 7. Prihvatljivi troškovi mijenja se podtočka (3) i sada glasi: „Prihvatljivi su troškovi nastali na teret nositelja projekta i plaćeni u razdoblju od datuma podnošenja prijave projekta do 29. prosinca 2023.“
 • U točki 15.5.2 Podnošenje zahtjeva za isplatu od strane nositelja projekta prema FLAG-u, mijenja se podtočka (8), te glasi: Razdoblje prihvatljivosti troškova ističe 29. prosinca 2023. a krajnji rok za podnošenje Zahtjeva za isplatu je 30. siječnja 2024.

Ostali dijelovi FLAG natječaja s pripadajućim prilozima i obrascima za provedbu mjere 1.B.1. “Radionice za ribarska plovila, opremu i alate” ostaju nepromijenjeni.

Dana 27.03.2023. godine LAGUR Tramuntana (u daljnjem tekstu FLAG) usvojio je četvrtu izmjenu 5. FLAG natječaja iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu LAGUR-a Tramuntana za razdoblje 2014. – 2020. (u daljnjem tekstu LRSR) za Mjeru 1.B.1. “Radionice za ribarska plovila, opremu i alate”.

Predmetna izmjena odnosi se na tekst FLAG natječaja. Ispravna verzija dokumenta ima oznaku “Verzija 1.3.” Izmjene su popisane u nastavku:

 • U dijelu „POJMOVNIK“ mijenja se zadnja rečenica i glasi: „Ostali pojmovi u smislu ovog FLAG natječaja  imaju jednako značenje kao pojmovi uporabljeni u Uredbi (EU) br. 508/2014, Uredbi (EU) br. 1303/2013, Zakonu o morskom ribarstvu (NN 62/17, 130/17, 14/19), Zakonu o akvakulturi (NN 130/17, 111/18) i Pravilniku o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu (NN 27/2019, 77/2020) te njegovim kasnijim izmjenama. Odredbe FLAG natječaja se usklađuju s izmjenama Pravilnika o provedbi LRSR.“
 • U točki 2.1. Priprema i objava FLAG natječaja mijenja se podtočka (2), alineja a. i glasi: „LRSR odobrena od strane Upravljačkog tijela u skladu sa člankom 13. stavkom 1. točkom a), a uzimajući u obzir članak 14. stavak 10. Pravilnika o provedbi LRSR“.
 • U točki 2.2. Izmjena FLAG natječaja, podtočki (2), mijenja se alineja a. i glasi: „povećanje raspoloživih sredstava FLAG natječaja i/ili najvišeg iznosa javne potpore po projektu/korisniku ako je isti propisan FLAG natječajem, najkasnije do dana početka izdavanja odluka. Iznimno, FLAG natječaj je moguće izmijeniti i nakon izdavanja odluka, ako u okviru toga FLAG natječaja nije bilo odbijenih prijava radi nedostatnosti raspoloživih sredstava“. 
 • U točki 11. IZNOS, UDIO I INTENZITET JAVNE POTPORE, podtočka (1) se mijenja i glasi: „Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore za sufinanciranje operacija u okviru Mjere 1.B.1. iznosi 730.000,00 €. FLAG natječaj za provedbu operacija u okviru Mjere 1.B.1. će se objavljivati u punom raspoloživom iznosu sukladno indikativnom akcijskom planu u važećoj LRSR do potpunog iskorištenja sredstava. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore za sufinanciranje operacija u okviru ovog FLAG natječaja iznosi 730.000,00 €.
 • U točki 11. IZNOS, UDIO I INTENZITET JAVNE POTPORE, podtočka (2) se mijenja i glasi: „Sredstva javne potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 85% u iznosu od 620.500,00 € i Republika Hrvatska s 15% u iznosu od 109.500,00 €.“
 • U točki 11. UDIO, IZNOS I INTENZITET JAVNE POTPORE, podtočka (3) se briše.
 • U točki 11. UDIO, IZNOS I INTENZITET JAVNE POTPORE, podtočke (4) do (10) postaju podtočke (3) do (9). 
 • U točki 15.3. Promjene u operacijama u okviru provedbe LRSR, mijenja se podtočka (2) i glasi: „Upravljačko tijelo će, za zaprimljene Zahtjeve za odobrenje promjena, provjeriti uvjete i kriterije prihvatljivosti sukladno Pravilniku o provedbi LRSR i FLAG natječaju te donijeti Odluku o izmjeni Odluke o dodjeli sredstava u slučaju odobrenja promjena ili Odluku o odbijanju promjena.“ 
 • U točki 15.3. Promjene u operacijama u okviru provedbe LRSR, dodaju se podtočke (4) i (5) i glase: „(4) Odlukom o izmjeni Odluke o dodjeli sredstava iz podtočke (2). ove točke ne može se dodijeliti iznos potpore veći od iznosa potpore koji je već određen Odlukom o dodjeli sredstava iz članka 35. stavka 1. točke a) Pravilnika o provedbi LRSR. (5) Iznimno od podtočke (4) ove točke, Odlukom o izmjeni Odluke o dodjeli sredstava može se dodijeliti veći iznos potpore ako su za promjenu dostupna raspoloživa sredstva u okviru LRSR u skladu sa člankom 7. stavkom 5. odnosno stavkom 6. Pravilnika o provedbi LRSR i ako su ispunjeni uvjeti iz Priloga IV. Pravilnika o provedbi LRSR.“ 
 • U točki 15.3. Promjene u operacijama u okviru provedbe LRSR podtočka (4) postaje podtočka (6), a podtočka (5) postaje podtočka (7).
 • U točki 15.5.1 Isplata sredstava nositelju projekta, mijenja se podtočka (5) i sada glasi: „Svi troškovi obuhvaćeni Zahtjevom za isplatu moraju biti u cijelosti plaćeni, a operacija ili dijelovi operacije moraju biti završeni i u funkciji u trenutku podnošenja Zahtjeva za isplatu.“ 
 • U točki 15.5.2 Podnošenje zahtjeva za isplatu od strane nositelja projekta prema FLAG-u, mijenja se podtočka (8) i glasi: „Razdoblje prihvatljivosti troškova ističe 31. listopada 2023., a krajnji rok za podnošenje Zahtjeva za isplatu je 01. prosinca 2023.“ 
 • U točki 15.5.2 Podnošenje zahtjeva za isplatu od strane nositelja projekta prema FLAG-u mijenja se podtočka (13) i glasi: „Korisniku se ne može isplatiti potpora u iznosu višem od iznosa navedenoga u Odluci o odabiru projekta ili Odluci o izmjeni odluke o odabiru projekta na FLAG razini, u Odluci o dodjeli sredstava ili Odluci o izmjeni odluke o dodjeli sredstava iz članka 37. stavka 12. Pravilnika o provedbi LRSR, u Odluci o odobrenju LRSR ili Odluci o odobrenju izmjena LRSR iz članka 14. stavka 10. Pravilnika o provedbi LRSR, ako je primjenjivo.“

Ostali dijelovi FLAG natječaja s pripadajućim prilozima i obrascima za provedbu mjere 1.B.1. “Radionice za ribarska plovila, opremu i alate” ostaju nepromijenjeni.

Dana 24.01.2023. godine LAGUR Tramuntana (u daljnjem tekstu FLAG) usvojio je treću izmjenu 5. FLAG natječaja iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu LAGUR-a Tramuntana za razdoblje 2014. – 2020. (u daljnjem tekstu LRSR) za Mjeru 1.B.1. “Radionice za ribarska plovila, opremu i alate”.

Predmetna izmjena  odnosi se na prilagodbu obrazaca obzirom na vođenje eura kao službene valute u RH. FLAG natječaj se mijenja u dijelu koji se odnosi na:

 • Obrazac 5.A. Zahtjev za isplatu. Predmetni obrazac se mijenja u dijelu pitanja 5. i to na način da se obrazac prilagođava uvođenju eura kao službene valute u RH odnosno u skladu s Odlukom Vlade RH o objavi uvođenja eura kao službene valute u RH („Narodne novine“ broj 85/22). Za plaćanja izvršena u kunama obračunavat će se protuvrijednost u eurima po fiksnom tečaju konverzije (7.53450) koji je utvrđen Odlukom Vijeća EU 2022/1211 od 12. srpnja 2022. godine i Odlukom Vlade RH o objavi uvođenja eura kao službene valute u RH (,,Narodne novine“, broj 85/22). Ispravna verzija dokumenta ima oznaku „Verzija 1.1.“.
 • Obrazac 5.B. Zahtjev za isplatu, Izjava o izdacima. Predmetni obrazac se mijenja u dijelu uputa, u dijelu Tablice I.A. Troškovi – bez Općih troškova te u dijelu Tablice I.B. Opći troškovi i to na način da se obrazac prilagođava uvođenju eura kao službene valute u RH odnosno u skladu s Odlukom Vlade RH o objavi uvođenja eura kao službene valute u RH („Narodne novine“ broj 85/22). Za plaćanja izvršena u kunama obračunavat će se protuvrijednost u eurima po fiksnom tečaju konverzije (7.53450) koji je utvrđen Odlukom Vijeća EU 2022/1211 od 12. srpnja 2022. godine i Odlukom Vlade RH o objavi uvođenja eura kao službene valute u RH (,,Narodne novine“, broj 85/22). Ispravna verzija dokumenta ima oznaku „Verzija 1.1.“.
 • Prilog III. Popis dokumentacije uz Zahtjev za isplatu u stavku 10. na način da se u pojašnjenju briše „niti 0,01 kuna dugovanja“. Ispravna verzija dokumenta ima oznaku „Verzija 1.1.“.

Ostali dijelovi FLAG natječaja s pripadajućim prilozima i obrascima za provedbu mjere 1.B.1. “Radionice za ribarska plovila, opremu i alate” ostaju nepromijenjeni.

Dana 11.01.2021. godine LAGUR Tramuntana (u daljnjem tekstu FLAG) usvojio je drugu izmjenu 5. FLAG natječaja iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu LAGUR-a Tramuntana za razdoblje 2014. – 2020. (u daljnjem tekstu LRSR) za Mjeru 1.B.1. “Radionice za ribarska plovila, opremu i alate”.

Predmetna izmjena  odnosi se na tekst FLAG Natječaja koji se mijenja u točki 11. „Iznos, udio i intenzitet javne potpore“:

 • u stavku 1. na način da se mijenja ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore za sufinanciranje operacija u okviru Mjere 1.B.1. koji sada iznosi 620.000,00 € te ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore za sufinanciranje operacija u okviru objavljenog FLAG natječaja za Mjeru 1.B.1. koji sada iznosi 620.000,00 €; te
 • u stavku 2. na način da se mijenjaju udjeli sredstava javne potpore koji se osiguravaju iz proračuna Europske unije i državnog proračuna te sada Europska unija sudjeluje s 85% u iznosu od 000,00 € i Republika Hrvatska s 15% u iznosu od 93.000,00 € u protuvrijednosti u HRK
  Ispravna verzija dokumenta ima oznaku „verzija: 1.2.“.

Ostali dijelovi FLAG natječaja s pripadajućim prilozima i obrascima za provedbu mjere 1.B.1. “Radionice za ribarska plovila, opremu i alate” ostaju nepromijenjeni.

Dana 30.09.2020. godine LAGUR Tramuntana (u daljnjem tekstu FLAG) usvojio je prvu izmjenu 5. FLAG natječaja za dodjelu potpore za provedbu operacija u okviru Mjere 1.B.1. Radionice za ribarska plovila, opremu i alate iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu LAGUR-a Tramuntana za razdoblje 2014. – 2020. 

Predmetna izmjena  odnosi se na:

 • Tekst FLAG Natječaja se mijenja u točki 12.2. „Podnošenje prijave projekta“ u dijelu produljenja krajnjeg roka za podnošenje prijave projekta. Krajnji rok za podnošenje prijave projekta je 19. listopada 2020. godine. Ispravna verzija dokumenta ima oznaku „verzija: 1.1.“

Ostali dijelovi FLAG natječaja s pripadajućim prilozima i obrascima za provedbu Mjere 1.B.1. Radionice za ribarska plovila, opremu i alate“ iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu LAGUR-a Tramuntana ostaju nepromijenjeni.

Predmet natječaja

 • Predmet FLAG natječaja je dodjela javne potpore za provedbu aktivnosti u okviru odobrene Mjere 1.B.1. Radionice za ribarska plovila, opremu i alate (u daljnjem tekstu „Mjera 1.B.1.“) LRSR u cilju smanjivanja troškova poslovanja, odnosno jačanju ekonomske otpornosti gospodarskog sektora ribarstva (u daljnjem tekstu: GSR), poticanja suradnje ribarskog i turističkog sektora prilikom osmišljavanja projekta i razvijanja novog turističkog sadržaja povezanog s ribarstvenom i pomorskom baštinom te stvaranja preduvjeta za privlačenje mladih ljudi za bavljenje djelatnošću ribolova za nositelje projekata koji imaju sjedište/prebivalište unutar ribarstvenog područja FLAG-a.
 • Mjera 1.B.1. se odnosi na stvaranje prostora gdje bi se moglo servisirati plovila, opremu i alate, a i potencirao bi se i razvoj novog turističkog sadržaja u sklopu takvih radionica. Potreba ovakvih radionica je nastala zbog toga što unutar ribarstvenog područja ne postoje takve radionice već je GSR osuđen na održavanje plovila, opreme i alata na javnim površinama pod djelovanjem različitih vremenskih uvjeta i u stalnom sukobu s ostalim korisnicima javnih površina. Kako bi se obuhvatilo cjelokupnu aktivnost održavanja plovila prihvatljive su aktivnosti ulaganja u opremu za dizanje i/ili spuštanje i/ili izvlačenje i transport plovila (isključivo izvan operativne i manipulativne obale). Detaljniji popis aktivnosti je naveden u okviru točke 4.FLAG natječaja.

Raspoloživa sredstva

 • Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore za sufinanciranje operacija u okviru ovog FLAG natječaja iznosi 730.000,00 €.

Prihvatljivi korisnici

 • Jedinice lokalne samouprave
 • Komunalna poduzeća
 • Fizičke i pravne osobe u rangu mikro i malih poduzeća sukladno definiciji mikro malih ili srednjih poduzeća iz Preporuke Komisije 2003/361/EZ od 6. svibnja 2003. o definiciji mikro, malih ili srednjih poduzeća (Službeni list Europske unije L 124 od 20. svibnja 2003.), te uputama i pojašnjenjima u Obrascu 3. Izjava o veličini poduzeća.

Ostalo

 • Temeljem ovoga natječaja nositelj projekta može podnijeti najviše jednu prijavu projekta. U okviru jednog projekta može se prijaviti više prihvatljivih aktivnosti. Ukoliko isti prijavitelj prijavi više od jedne prijave projekta, u obzir će se uzeti prva pristigla prijava, dok će se ostale isključiti iz postupka odabira. 
 • Prilikom podnošenja prijave projekta, nositelj projekta obavezno dostavlja ispunjen Obrazac 1. Prijavni obrazac i pripadajuću dokumentaciju iz Priloga II. u izvorniku (gdje je primjenjivo sukladno uputi u Prilogu II) i na CD-u ili DVD-u s oznakom R:CD/R ili DVD/R u jednom zatvorenom paketu/omotnici
 • Prijave projekata podnose se od 01. rujna 2020. a najkasnije do 05. listopada 2020. preporučenom poštom s povratnicom na adresu: LAGUR Tramuntana, Trg dr. Franje Tuđmana 2, 53288 Karlobag
 • U slučaju podnošenja prijave projekta izvan roka propisanog FLAG natječajem, nositelju projekta se izdaje Odluka o odbijanju projekta
 • Pitanja s jasno naznačenom referencom na ovaj FLAG natječaj moguće je poslati od dana objave Natječaja do najkasnije sedam (7) kalendarskih dana prije isteka roka za podnošenje prijava projekata isključivo putem e-pošte na adresu: m1b1.tramuntana@gmail.com. Pod predmet elektroničke pošte obavezno navesti naziv Natječaja. Potencijalni nositelji projekata mogu kontinuirano postavljati pitanja. Postavljeno pitanje treba sadržavati potpis te biti jasno postavljeno. Odgovori će se objaviti na mrežnoj stranici http://www.lagur-tramuntana.hr/. Nakon donošenja Odluke o dodjeli sredstava pitanja vezana uz provedbu projekata korisnici mogu slati isključivo putem e-pošte: m1b1.tramuntana@gmail.com.
 • Popis projekata koji su odabrani od strane FLAG-a bit će objavljeni na mrežnoj stranici FLAG-a nakon utvrđivanja konačne rang liste, odnosno nakon pravomoćnosti svih Odluka.
 • Razdoblje prihvatljivosti troškova ističe 31. listopada 2023., a krajnji rok za podnošenje Zahtjeva za isplatu je 01. prosinca 2023.
 • Svi osobni podaci prikupljeni temeljem ovoga FLAG natječaja prikupljaju se i obrađuju u svrhu provedbe Natječaja, obrade prijava projekata nositelja projekata i informiranja javnosti, u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih i drugih podataka, posebno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).

Uputa za dostavu akata prema LAGUR-u i nositeljima projekta

 • Sukladno točki 12.7. FLAG natječaja za dodjelu potpore u okviru Mjere 1.B.1. „Radionice za ribarska plovila opremu i alate“  nakon završetka postupka odabira projekata na razini FLAG-a, te donesenih Odluka o odabiru projekata sa utvrđenim iznosom i intenzitetom potpore od strane Upravnog odbora LAGUR-a Tramuntana,  objavljuju se rezultati odabira projekata.
 • Upravni odbor Lokalne akcijske grupe u ribarstvu Tramuntana je na sjednici održanoj 15. siječnja 2021. godine donio Odluke o odabiru projekata pristiglih na 5. FLAG natječaj za provedbu Mjere 1.B.1. „Radionice za ribarska plovila opremu i alate“.
 • Na natječaj su pristigle 3 projektne prijave, a nakon pozitivnog rezultata u postupcima administrativne kontrole i ocjenjivanja projekata donesene su Odluke o odabiru projekata za sve 3 prijave projekta.

Odobreni projekti mogu se pogledati ovdje: