Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost LAGUR-a Tramuntana.

7. FLAG natječaj za dodjelu potpore za provedbu operacija u okviru Mjere 1.B.1. Radionice za ribarska plovila, opremu i alate iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu LAGUR-a Tramuntana

Dana 17.06.2021. godine LAGUR Tramuntana (u daljnjem tekstu FLAG) objavljuje 7. FLAG natječaj za Mjeru 1.B.1. Radionice za ribarska plovila, opremu i alate iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu LAGUR-a Tramuntana za razdoblje 2014. – 2020. (u daljnjem tekstu LRSR).

Izmjene natječaja

 • (navedeni natječaj nije imao izmjene)

Predmet natječaja

 • Predmet FLAG natječaja je dodjela javne potpore za provedbu aktivnosti u okviru odobrene Mjere 1.B.1. Radionice za ribarska plovila, opremu i alate (u daljnjem tekstu „Mjera 1.B.1.“) LRSR u cilju smanjivanja troškova poslovanja, odnosno jačanju ekonomske otpornosti gospodarskog sekotra ribarstva (u daljnjem tekstu: GSR), poticanja suradnje ribarskog i turističkog sektora prilikom osmišljavanja projekta i razvijanja novog turističkog sadržaja povezanog s ribarstvenom i pomorskom baštinom te stvaranja preduvjeta za privlačenje mladih ljudi za bavljenje djelatnošću ribolova za nositelje projekata koji imaju sjedište/prebivalište unutar ribarstvenog područja FLAG-a.
 • Mjera 1.B.1. se odnosi na stvaranje prostora gdje bi se moglo servisirati plovila, opremu i alate, a i potencirao bi se i razvoj novog turističkog sadržaja u sklopu takvih radionica. Potreba ovakvih radionica je nastala zbog toga što unutar ribarstvenog područja ne postoje takve radionice već je GSR osuđen na održavanje plovila, opreme i alata na javnim površinama pod djelovanjem različitih vremenskih uvjeta i u stalnom sukobu s ostalim korisnicima javnih površina. Kako bi se obuhvatilo cjelokupnu aktivnost održavanja plovila prihvatljive su aktivnosti ulaganja u opremu za dizanje i/ili spuštanje i/ili izvlačenje i transport plovila (isključivo izvan operativne i manipulativne obale). Detaljniji popis aktivnosti je naveden u okviru točke 4. FLAG natječaja.

Raspoloživa sredstva

 • Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore za sufinanciranje operacija u okviru ovog FLAG natječaja iznosi 23.889,41 EUR.

Prihvatljivi korisnici

 • Jedinice lokalne samouprave
 • Komunalna poduzeća
 • Fizičke i pravne osobe u rangu mikro i malih poduzeća sukladno definiciji mikro malih ili srednjih poduzeća iz Preporuke Komisije 2003/361/EZ od 6. svibnja 2003. o definiciji mikro, malih ili srednjih poduzeća (Službeni list Europske unije L 124 od 20. svibnja 2003.), te uputama i pojašnjenjima u Obrascu 3. Izjava o veličini poduzeća.

Ostalo

 • Temeljem ovoga natječaja nositelj projekta može podnijeti najviše jednu prijavu projekta. U okviru jednog projekta može se prijaviti više prihvatljivih aktivnosti. Ukoliko isti prijavitelj prijavi više od jedne prijave projekta, u obzir će se uzeti prva pristigla prijava, dok će se ostale isključiti iz postupka odabira. 
 • Prilikom podnošenja prijave projekta, nositelj projekta obavezno dostavlja ispunjen Obrazac 1. Zahtjev za potporu i pripadajuću dokumentaciju iz Priloga II. u izvorniku (gdje je primjenjivo sukladni uputi u Prilogu II) i na CD-u ili DVD-u s oznakom R:CD/R ili DVD/R u jednom zatvorenom paketu/omotnici
 • Prijave projekata podnose se od 01. srpnja 2021. a najkasnije do 02. kolovoza 2021. preporučenom poštom s povratnicom na adresu: LAGUR Tramuntana, Trg dr. Franje Tuđmana 2, 53288 Karlobag
 • U slučaju podnošenja prijave projekta izvan roka propisanog FLAG natječajem, nositelju projekta se izdaje Odluka o odbijanju projekta
 • Pitanja s jasno naznačenom referencom na ovaj FLAG natječaj moguće je poslati od dana objave Natječaja do najkasnije sedam (7) kalendarskih dana prije isteka roka za podnošenje prijava projekata isključivo putem e-pošte na adresu: m1b1.tramuntana@gmail.com. Pod predmet elektroničke pošte obavezno navesti naziv Natječaja. Potencijalni nositelji projekata mogu kontinuirano postavljati pitanja. Postavljeno pitanje treba sadržavati potpis te biti jasno postavljeno. Odgovori će se objaviti na mrežnoj stranici http://www.lagur-tramuntana.hr/. Nakon donošenja Odluke o dodjeli sredstava pitanja vezana uz provedbu projekata korisnici mogu slati isključivo putem e-pošte: m1b1.tramuntana@gmail.com.
 • Popis projekata koji su odabrani od strane FLAG-a bit će objavljeni na mrežnoj stranici FLAG-a nakon utvrđivanja konačne rang liste, odnosno nakon pravomoćnosti svih Odluka.
 • Razdoblje prihvatljivosti troškova ističe 31. ožujka 2023., a krajnji rok za podnošenje Zahtjeva za isplatu je 30. travnja 2023.
 • Svi osobni podaci prikupljeni temeljem ovoga FLAG natječaja prikupljaju se i obrađuju u svrhu provedbe Natječaja, obrade prijava projekata nositelja projekata i informiranja javnosti, u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih i drugih podataka, posebno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).

(Nema različitih verzija)